כדאי להכיר: כל מה שצריך לדעת על התקנות החדשות של ניוד ושיווק פוליסות ביטוח חיים

לפני כשבוע פרסמה הממונה על שוק ההון, חוזר בעניין פתיחת שוק ביטוחי החיים לתחרות. מה משמעותו וכיצד ישפיע על הלקוחות שמחזיקים בביטוחי חיים הכוללים מקדמי קצבה מובטחים?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בינואר 2013 נכנס לתוקפו חוזר מקדמי קצבה, והגביל את שיווק תוכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון, הכוללות מקדמי קצבה מובטחים. נוצר מצב בו המבוטחים שברשותם פוליסה עם מקדמי קצבה מובטחים ששווקו עד לסוף 2013, הפכו ל"לקוחות שבויים" בידי חברת הביטוח, בהעדר כל אלטרנטיבת מעבר לפוליסה שתשמור על תנאי המקדם המובטח הקיים להם. ב־6 בדצמבר השנה פורסם החוזר הסופי, "שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים".

עיקרו של החוזר הוא מתן האפשרות למבוטחים, אשר הפכו כבולים לפוליסה בעלת המקדם המובטח ברשותם, לנייד את כספם למבטחים אחרים. כמו כן, פורסמו הוראות בנוגע לכלים שיוקנו לחברות הביטוח לצורך שימור אותן פוליסות.

התאמת דמי הניהול

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, קובעת בחוזר, כי יותר לחברות הביטוח למכור או לנייד פוליסות חדשות עם מקדם מובטח רק למי שלא ניתן לשווק לו תכנית כאמור, בהתאם להוראות החוזר מ־2013. התנאי לכך הוא שסכומי ההפקדה יהיו זהים לפוליסה ממנה ינוידו הכספים, בכפוף למספר חריגים בהם תתאפשר הגדלת הפקדות לאורך חיי הפוליסה. זאת, בין היתר, עקב קיומו של מנגנון הצמדה או הגדלות שכר כמפורט בחוזר.

החוזר קובע כי מקדמי הבטחת תוחלת חיים הכלולים בפוליסה החדשה, יהיו זהים למקדמי הבטחת תוחלת חיים במסלול קצבה ברירת המחדל שבפוליסה הקיימת בלבד. עם זאת, חברת הביטוח רשאית לכלול מסלולי קצבה נוספים עם מקדם מובטח, ובלבד שהמסלולים יעמדו גם כן בהוראות החוזר.

לפוליסה החדשה יתווסף נספח אריכות ימים )קצבת זקנה(, שיפורטו בו המקדמים. הנספח יתומחר בנפרד מיתר תנאי הפוליסה, והפרמיה שתשולם בגין הנספח תהיה דינאמית | צילום: fotolia
לפוליסה החדשה יתווסף נספח אריכות ימים (קצבת זקנה),
שיפורטו בו המקדמים. הנספח יתומחר בנפרד מיתר תנאי
הפוליסה, והפרמיה שתשולם בגין הנספח תהיה דינאמית | צילום: fotolia

בפוליסות בהן המקדמים המובטחים מגלמים שיעור דמי ניהול גבוה משיעור דמי הניהול המרביים הקבועים בתקנות הפיקוח לעניין דמי ניהול בקופת גמל, הם יותאמו לדמי הניהול המרביים.

לפוליסה החדשה יתווסף נספח אריכות ימים (קצבת זקנה), שיפורטו בו המקדמים. הנספח יתומחר בנפרד מיתר תנאי הפוליסה, והפרמיה שתשולם בגין הנספח תהיה דינאמית. בדף פרטי הביטוח יינתן גילוי לפרמיה המרבית שניתן יהיה לגבות בעד הנספח וכן גילוי בנוגע לפרמיה המשולמת בפועל. העלאת הפרמיה תהיה בתוקף רק בתום חודשיים מהמועד בו נשלחה ההודעה או במועד שצוין בהודעה, לפי המאוחר ביניהם. הממונה אף קובעת הגבלות על שיעור דמי הניהול שניתן לגבות מהיתרה הצבורה ומההפקדה השוטפת, כך שבכל מקרה הם לא יעלו על השיעורים הקיימים בפוליסה הקיימת למבוטח.

דגשים למסמך ההנמקה

בשיקולים העיקריים במתן ההמלצה, אשר כלולים במסמך ההנמקה הנמסר למבוטח בניוד פוליסה הכוללת מקדמי הבטחת תוחלת חיים, בעל הרישיון צריך לכלול בנוסף:

התייחסות מילולית ומספרית למשמעות נספח כיסוי ביטוחי לאריכות ימים הכלול בפוליסה.

התייחסות לעלותו הצפויה של הנספח תחת תרחישים שונים של שינויים בתוחלת החיים.

התייחסות לכל מסלולי הקצבה הקיימים בפוליסה החדשה, וזאת ביחס למסלולי הקצבה בפוליסה הקיימת או המנוידת, לפי העניין, תוך מתן דגש למסלולי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים שאינם כלולים בפוליסה החדשה. [אם קיימים עוד מסלולים המבטיחים מקדם – על בעל הרישיון להציג זאת ללקוח]

חברת הביטוח תידרש להציג באתר האינטרנט שלה החל מה־31 למרץ 2016, את הסעיפים הבאים:

  • טבלאות עם מקדמי הבטחת תוחלת חיים הקיימים ביחס לתכניות הרלוונטיות אשר שווקו על ידה בעבר, תוך הצגת טבלת מקדמי הקצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים.
  • נוסחה להתאמת המקדם לפי מועד הפרישה, אם קיימת.
  • שיעור הריבית התחשיבית ושיעור דמי הניהול המגולמים במקדם.

לגבי תכנית הכוללת טבלת מקדמים המגלמת שיעור דמי ניהול שעולה על שיעור דמי הניהול המרביים, תציג החברה טבלת מקדמים נוספת המותאמת לשיעור דמי הניהול המרביים, תוך שמירה על בסיס ההנחות האקטואריות ששימשו לחישוב המקדמים בפוליסה הקיימת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email