כך תחשבו את שוויו של תיק ביטוח הרכב

שיטת תזרימי הדיבידנד העתידיים היא אחת השיטות המקובלות להערכת שווי תיק ביטוח; האקטואר רועי פולניצר מסביר כיצד יש לבצע את החישוב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במאמר זה אנסה לתת להציג לקורא שיטה פשוטה להערכת שווי תיק ביטוח רכב (חובה ורכוש). באומרי תיק ביטוח רכב, כוונתי לתיק המורכב הן מפוליסות רכב חובה (המספקות כיסוי לנזקי גוף לנהג הרכב, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל כתוצאה משימוש ברכב מנועי בהתאם לחוק הפלת"ד 1975), והן מפוליסות רכב רכוש (המספקות כיסוי נזקי רכוש הנגרמים לבעל רכב המבוטח כתוצאה מתאונה ו/או גניבה ו/או חבות בעל הרכב המבוטח או הנהג לנזק רכוש שנגרם לצד שלישי בתאונה).

רועי פולניצר | צילום: באדיבות המצולם

אחת השיטות המקובלות להערכת שווי תיק ביטוח בכלל, ותיק ביטוח רכב בפרט, הינה שיטת תזרימי הדיבידנד העתידיים (DDM Dividend Method Discount) לצורך היוון תזרימי הדיבידנד הריאליים של תיק ביטוח רכב יש לעשות שימוש בשיעור היוון ריאלי המשקף את ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בתיק הביטוח. מקובל לאמוד את שיעור ההיוון לפי שיעור התשואה הנדרש על ידי משקיע סביר באמצעות שימוש במודל ה־Modified CAPM, כדלקמן:
:Modified CAPM
Ke = Rf + β*(RM-RF) + RS
כאשר: Ke – הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי משקיע סביר; Rf – הינו שיעור הריבית הריאלית חסרת הסיכון ארוכת הטווח; β – כמות הסיכון הסיסטמטי של תיק הביטוח; Rm-Rf – מחיר הסיכון הסיסטמטי של תיק הביטוח; Rs – שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכונים הספציפיים לתיק הביטוח.

שיטת היוון תזרימי הדיבידנד העתידיים מבוססת על הערכת יכולתו של תיק הביטוח לחלק דיבידנדים למחזיק בו, וזאת בהתבסס על יכולותיו להפיק רווחים עתידיים. בהתאם לכך, מוערך שווי תיק הביטוח באמצעות היוון תזרימי הדיבידנד העתידיים, שהינם הרווחים לפני מס, אשר צפוי כי תיק הביטוח יפיק בעתיד. תזרימי הדיבידנד העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות תיק הביטוח ואת הסיכון הפיננסי הגלום בהשקעה בו, ומבטא את התשואה אשר משקיע סביר היה מצפה לקבל מהשקעה בעלת סיכון דומה.

אומדן סביר לרווח

לקחתי תיק ביטוח רכב (חובה ורכוש) וחישבתי את שוויו ליום ה־31 בדצמבר 2018 על ידי היוון אינסופי (באמצעות נוסחת גורדון) של הרווח המייצג של תיק הביטוח המוערך. היות ואני מעוניין לקבל טווח של שוויים ולא שווי בודד, אז פעם אחת אני אשתמש ברווח לפני מס הממוצע של שלוש השנים האחרונות, ופעם שנייה ברווח לפני מס הממוצע של חמש השנים האחרונות כאומדן סביר לרווח המייצג של התיק.

להלן התפלגות הרווח לפני מס מתיק ביטוח הרכב המוערך לשנים 2018 ־ 2014:

שיעור מס – 23%, בהתאם לשיעור המס הרלוונטי על חברה בישראל.
שיעור היוון – אמדתי את שיעור ההיוון הריאלי של תיק הביטוח בכ-18.33%, על פי הפרמטרים הבאים: שיעור הריבית חסרת הסיכון (Rf). בהתאם לנתוני Intrinsic Value אמדתי את שיעור הריבית הריאלית חסרת הסיכון ארוכת הטווח בישראל למועד הערכת השווי בכ־1.87%; כמות הסיכון (β) – בהתאם לנתוני o.k Dekel & co אמדתי את כמות הסיכון הראויה לתיק ביטוח הרכב (חובה ורכוש כמכלול) ב־1.60; מחיר הסיכון (Rf-Rm) – בהתאם למחקר של Damodaran 2019 אמדתי את מחיר הסיכון לתיק ביטוח בישראל כ־6.94%; שיעור תשואה נוסף (SSP) – בהתאם לנתוני למחקר של Duff & Phelps 2018 אמדתי את שיעור התשואה הנוסף הנדרש על תיק הביטוח שבדוגמה בכ־5.37%.

מחישוביי עולה כי שווי תיק ביטוח הרכב המוערך נאמד בטווח של כ־755 ־ 680 אלפי שקלים חדשים (בתוחלת כ־718 אלפי שקלים). למרות האמור לעיל, ולשם בחינת סבירות חישוביי, שבתי ובחנתי את שווי תיק ביטוח הרכב שבדוגמה באמצעות שימוש ברווח לפני מס העדכני ביותר כאומדן לרווח השנתי המייצג של התיק.

מבדיקת הסבירות שערכתי לעיל עולה כי הסטייה בין השווי הנגזר מאמצע הטווח שקיבלתי בתחילה (718 אלפי שקלים) לבין השווי האינדיקטיבי (795 אלפי שקלים) נמצאה כסבירה (סטייה של פחות מ־20%).

הכותב הינו בעלים ואקטואר ראשי של פירמת ייעוץ המספקת שירותים אקטואריים והערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email