כך תחשבו פטור ממס לקצבה מזכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הפטור ממס לקצבה מזכה בגיל פרישה (62/ 67) הוא בשיעור 43.5% מתקרת קצבה מזכה בסך 8,470 שקל בחודש, והוא מורכב מפטור ממס בסיסי בשיעור 35% שמותנה באי קבלת מענקי פרישה פטורים ממס ובפטור ממס נוסף בשיעור 8.5% שאינו מותנה כלל בקבלת מענקי פרישה פטורים ממס. מי שמקבל מענקי פרישה פטורים ממס נפגע לו הפטור ממס הבסיסי בלבד ואילו הפטור ממס הנוסף בשיעור 8.5% מגיע לו בכל מקרה.

ואולם חשוב להבין כי נוסחת השילוב החדשה שנקבעה בתיקון 190 לפקודה לא עושה כל אבחנה שהיא בין שני פטורים אלה ולכן התוצאה המתקבלת ממנה מבטאת את סך הפטור ממס לקצבה המזכה. כדי לחשב את הפטור ממס לקצבה המזכה יש לבצע את כל התהליך הבא:

• יש לקחת את סך המענק הפטור ממס ששולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה שבגינן שולם. התוצאה הנה מענק פטור ממס לכל שנת עבודה. אם המענק הפטור ממס שולם בשנים שלפני השנה שבה חל גיל הזכאות, יש להצמידו לשיעור עליית המדד מהמועד שבו שולם ועד לתחילת השנה שבה חל גיל הזכאות.

אם המענק הפטור ממס שולם לפני 2012, וחלפו 15 שנים לפחות מהמועד שבו שולם ועד למועד תחילת קבלת הקצבה, אין לכלול אותו כלל בנוסחת השילוב. אם המענק הפטור ממס שולם לפני 2012, בתקופה שבין השנה השישית לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה, יש להפחיתו ב-10% לכל שנה, החל מהשנה השישית ועד לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה. מענק פטור ממס ששולם החל מ-2012 לא יופחת כלל בצורה זו.

• את המענק הפטור ממס לכל שנת עבודה יש להכפיל במספר שנות העבודה, אך לא יותר מ-32 שנה שקדמו לגיל הזכאות. התוצאה היא המענק הפטור ממס שייכנס לנוסחת השילוב. במניין שנות העבודה אין לכלול את שנות העבודה שלאחר גיל הזכאות. גיל הזכאות הינו המאוחר מבין גיל הפרישה הקבוע בחוק (67/62) לבין מועד תחילת קבלת הקצבה בפועל.

• את המענק הפטור ממס שייכנס לנוסחת השילוב יש להכפיל במקדם קבוע בחוק – 1.35. התוצאה היא המענק הפטור ממס שפוגע בפטור ממס לקצבה המזכה.

• את המענק הפטור ממס שפוגע בפטור ממס לקצבה המזכה יש להפחית מסכום ההון המרבי הפטור ממס בסך 663,201 (8,470 * 43.5% * 180).

התוצאה היא יתרת ההון הפטורה ממס. דרך אגב, מספר זה בדיוק מהווה את סך הפטור ממס שניתן להיוון קצבה מזכה.

• את יתרת ההון הפטורה ממס יש לחלק במקדם ההמרה להון – 180. התוצאה היא יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה.

• את יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה נחלק בתקרת הקצבה המזכה בסך 8,470. התוצאה היא שיעור הפטור ממס לקצבה המזכה. שיעור זה נקוב תמיד מתקרת הקצבה המזכה שמתעדכנת אחת לשנה בגובה שיעור עליית המדד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email