כך תעבירו דירה מחברה לבעל מניות בה

חוק מ-2016 מטיל מס על בעל מניות העושה שימוש בנכס ששייך לחברה, אך גם מפרט הקלות במטרה לאפשר לבעלי המניות המהותיים להכין עצמם למגבלות החדשות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בסוף 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית, שבמסגרתו הוטל מס על בעל המניות המהותי בגין שימוש לצרכים פרטיים בנכסים אשר נקנו ורשומים בספרי החברה, שהוא בעל מניות מהותי בה. הטלת המס נעשתה באמצעות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

הסעיף לפקודה מתייחס למשיכת כספים מהחברה ואף מרחיב את תחולתו גם לנכסים לא כספיים, אשר נקנו במסגרת החברה ואשר בעל המניות המהותי בה, משתמש בהם לצרכיו הפרטיים.

משיכה מהחברה מוגדרת בסעיף לפקודה וכוללת גם העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו. כמו כן, מפרט הסעיף רשימה סגורה של נכסים עליהם יחול סעיף החיוב כדלהלן:

  1. דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו ולרבות תכולתה.
  2. כלי טיס ושיט.
  3. חפצי אומנות ותכשיטים.
  4. נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה בצו, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

משיכה או העמדת נכס כאמור, תסווג לצורכי מס, כהכנסה בידי בעל המניות המהותי לפי סעיף 2(4), 2(2) או 2(1) לפקודה.

על מנת להגדיר מהי "דירה" מפנה סעיף 3(ט1) לפקודה, לסעיף 1 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 – "חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". כלומר, מדובר בדירה שנרכשה על ידי החברה ומשמשת למגורי בעל המניות המהותי או קרובו, אשר כוללת גם דירת נופש אשר עומדת ריקה רוב ימות השנה.

נכס שיפונה עד סוף 2018 לא יחויב במס | צילום: Fotolia

עם הוספת סעיף החיוב, נקבעו הוראות מעבר מקלות לפי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית במסגרת הוראות שעה, אשר מטרתן לאפשר לבעלי המניות המהותיים להכין עצמם למגבלות החדשות. הוראות אלה כוללות את חלופות ההתארגנות הבאות, לבחירתו של בעל המניות המהותי:

  • א. פינוי הדירה, הפסקת השימוש הפרטי בה והשבתה לחברה: באפשרות זו כאשר הדירה הושבה באופן מלא וזאת עד לתאריך סוף 2018, לא יחויב בעל המניות המהותי בהכנסה במועד החיוב (בעל המניות המהותי יחויב רק בגין השימוש בדירה עד למועד השבתה).
  • ב. המשך השימוש בדירה לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו: במצב זה יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה ויראו את מועד החיוב הראשון ביום 31.12.2018.

יש לציין, כי בשני המקרים כאמור, ובהנחה והדירה הועמדה לשימוש פרטי בשנת 2015 ואילך, לא יוכל בעל המניות המהותי לקבל את הדירה לדיו בעתיד בדרך של פטור ממס בפירוק, והוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו.

  • ג. העברת הדירה לבעל המניות המהותי בפטור ממס שבח וממס רכישה: דירה שהועמדה לשימוש פרטי של בעל המניות המהותי לפני יום 1.1.2017 ונמכרה לו עד ליום 31.12.2018 תהא פטורה ממס שבח (דחיית מס) וכן פטורה ממס רכישה. במקביל למכירת הדירה על ידי החברה לבעל המניות המהותי, על השני לדווח על הכנסה מדיבידנד, משכורת או עסק בגובה שווי הדירה (לעניין זה, שווי הדירה יהיה יתרת שווי הרכישה בידי החברה ביום ההעברה, בניכוי יתרת הלוואה בנקאית שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה, ובניכוי סכום יתרת זכות אשר עומדת לטובת בעל המניות המהותי). בנוסף, יחולו ההוראות השונות לגבי שווי הרכישה, יום הרכישה והוצאות מותרות בניכוי לצורך חישוב מס השבח הריאלי. כמו כן, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום העברת הדירה לבעל המניות המהותי יחויב הוא בגין השימוש בדירה, כהכנסה לפי סעיף 2(2) או 2(10) לפקודה.
  • ד. העברת הדירה לבעל המניות המהותי בחיוב במס שבח ובפטור ממס רכישה: אם בחר בעל המניות המהותי באפשרות זו והדירה הועמדה לשימושו או לשימוש קרובו לפני יום 1.1.2017 ונמכרה לו עד ליום 31.12.2018, אזי ההעברה תהא פטורה ממס רכישה אך בעל המניות המהותי יהא מחויב במס בגין השבח הריאלי בשיעור מס שולי הגבוה ביותר בסעיף 121 לפקודה (לרבות "מס ייסף" לפי סעיף 121ב לפקודה). וזאת למרות שהמוכר הוא החברה.

מאמר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם במאמר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

כיועציה של לשכת סוכני ביטוח בישראל, נשמח לתת מענה בכל שאלה וסוגיה אשר עניינה הוראות החוק והרגולציה בכלל ובהקשר למאמר זה בפרט.

הכותב הוא ממשרד מקחל בועז אורן דין ושות' רואי חשבון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email