כך תעריכו נכון את שווי סוכנות ביטוח

מעריך השווי רועי פולניצר מסביר מדוע שיטת ה־NAV המתואם היא השיטה הנכונה ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח, זאת בניגוד לשיטת היוון תזרימי המזומנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מעריכי שווי רבים נוטים לחשוב שהשיטה הנכונה ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח, להבדיל מהערכת שווי תיק ביטוח, הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים – DCF, אולם מדובר בטעות. הסיבה לכך נעוצה בחוסר הבנה של תחום סוכנות הביטוח על ענפיו השונים.

בשנים האחרונות נוכחתי לדעת שגם סוכני ביטוח לא מעטים, בבואם לבקש שירותי הערכת שווי, אינם מבחינים בין סוכנות הביטוח שבבעלותם לבין תיקי הביטוח שבבעלות הסוכנות. בנוסף, הם אינם מבחינים בין תיקי הביטוח השונים שבבעלות הסוכנות, וכן בין תתי-תיקי הביטוח המרכיבים כל תיק ביטוח שבבעלות הסוכנות.

לגישתו של האקטואר רועי פולניצר – השיטה הנכונה ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח | צילום: shutterstoc

בטרם אסביר מדוע הערכת שווי סוכנות ביטוח בשיטת ה-DCF אינה אופטימלית, נבחין תחילה בין סוכנות ביטוח לתיק ביטוח. בראייה כלכלית מימונית, ניתן לראות בסוכנות ביטוח כחברת אחזקות/השקעות, אשר אינה עוסקת בפעילות יצרנית או מסחרית ישירה, אלא מחזיקה בבעלות מלאה בתיק ביטוח אחד או יותר.

בעוד שתיקי הביטוח שבבעלות הסוכנות ניתנים למכירה מלאה או חלקית באופן בלתי תלוי זה בזה, הרי שגם תתי-התיקים המרכיבים את כל אחד מתיקי הביטוח השונים שבבעלות הסוכנות יכולים להימכר כולם או חלקם באופן בלתי תלוי זה מזה. כך למשל, תת-תיק ביטוחי הרכב שהינו חלק מתיק הביטוח האלמנטרי יכול להימכר בנפרד מתת-תיק ביטוחי העסקים.

שווי נכסי נקי

בחקירתו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום ה-8 באוקטובר 2013 נשאל הפרופ' לכלכלה חיים בן-שחר מהי השיטה העדיפה להערכת שווי של חברת אחזקות. תשובת הפרופ' היתה: "בספרות הכלכלית עדיפה שיטת השווי הנכסי הנקי – NAV". הסיבה לכך שאותו פרופ' נשאל את אותה השאלה נעוצה בכך שהוא ופרופ' נוסף בחרו להעריך את שווייה של אי.די.בי פיתוח (קבוצת אחזקות) על בסיס שיטת ה-DCF ולא על פי שיטת ה-NAV. פרופ' בן-שחר חזר על תשובתו פעם נוספת באומרו "בעולם נהוג לבצע הערכת שווי לחברת אחזקות לפי שיטת NAV". נעיר כי פרופ' בן-שחר התכוון לשיטת ה-NAV המתואם ולא לשיטת ה-NAV הרגיל.

משעה שהסברתי מדוע סוכנות ביטוח שקולה אפקטיבית מכל הבחינות הכלכליות המהותיות לחברת אחזקות/השקעות, ומעת שהבאתי את דבריו של פרופ' בן-שחר לגבי מהי השיטה העדיפה להערכת שווי חברות אחזקות – הרי שלא ניתן עוד להעריך את שווייה של סוכנות ביטוח באמצעות שיטת ה-DCF.

ה-NAV הרגיל

לפי שיטת ה-NAV הרגיל, שווייה של סוכנות ביטוח מחושב כהפרש שבין שווי הנכסים הפיזיים שברשותה בניכוי כל התחייבויותיה. ככל שיש לסוכנות יותר נכסים ופחות התחייבויות כך שווייה גדול יותר ולהיפך: ככל שלסוכנות פחות נכסים ויותר התחייבויות כך שווייה קטן יותר.

את שווי הנכסים הפיזיים של הסוכנות מחשבים לפי ערכם המתואם במאזני הסוכנות בתוספת שיערוך שנעשה על ידי שמאי. דהיינו לפי שווי הנכסים בעיסקת מכירה בין מוכר מרצון לקונה מרצון. אם מורידים משווי זה את כל החובות של הסוכנות מקבלים את השווי הנכסי הנקי, נטו, השווה להון העצמי המשוערך של הסוכנות. המאזנים בנויים לפי הנוסחה: נכסים פחות התחייבויות שווה הון עצמי.

כמובן ששיטת ה-NAV הרגיל מתעלמת משווי המוניטין של הסוכנות המורכב ממשתנים בלתי מוחשיים כמו קשרים עסקיים, חוג הלקוחות, רמת השירות וכד'.

שיטת ה-NAV הרגיל מתאימה למקרים שבהם מדובר בחברות כושלות שנקלעו לקשיים – דהיינו בחברות שלמוניטין שלהן אין כמעט ערך וכל מה שנותר להן הוא שווי הנכסים נטו. כמו כן נהוג להשתמש בשיטה זו לצורך קביעת "מחיר רצפה" בעת הערכת שווי לחברה בריאה. דהיינו מהו המחיר המינימלי שיש לדרוש עבור החברה – מחיר שמתחתיו אין כל היגיון לרדת.

ה-NAV המתואם

לפי שיטת ה-NAV המתואם, שווייה הכלכלי של סוכנות ביטוח מחושב על בסיס הערכות שווי המחשבות את השווי הכלכלי של האמיתי של מגזרי הפעילות של הסוכנות בשיטת ה-DCF, בניכוי תקורות ובניכוי חוב נושא ריבית (הון חוזר אינו נלקח בחשבון), תחת הנחת עסק חי. שווי כלכלי הוא שווי העסקה בין קונה ומוכר ברצון, ללא לחץ על אחד הצדדים לביצוע מהיר של העסקה.

למעשה, ה-NAV המתואם מחושב על בסיס הערך הכלכלי הנוכחי של תיקי הביטוח של הסוכנות וערך הספרים של ההתחייבויות הפיננסיות נושאות הריבית. מאחר והסוכנות מוערכת כעסק חי הרי שיש לנכות גם את הערך הנוכחי של עלויות הניהול של הסוכנות, כאשר יש לזכור כי עלויות הניהול של הסוכנות כיום כוללות מרכיב ייזום שאותו יש לנטרל.

לסיכום, השיטה הנכונה ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח הינה שיטת ה-NAV המתואם, המתבססת על הערכה כלכלית של תיקי הביטוח של הסוכנות. ההערכה זו נגזרת מהנחות המעריך לגבי הסביבה הכלכלית, תשואת וסיכון כל אחד מתיקי הביטוח ועוד.

הכותב הבעלים ומעריך השווי האחראי מטעם פירמת הערכות השווי "שווי פנימי"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email