כללי הרגולציה הפנסיונית יחולו גם על ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי

סלינגר פרסמה חוזר מחייב לגבי שיווק ביטוחי אובדן כושר עבודה, שימנע כפל ביטוח תוך ביצוע התאמה מרבית למבוטח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה בתחילת החודש חוזר המתייחס ל"שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה". זאת בעקבות טיוטה שפרסמה הממונה בפברואר השנה, ולאחר פגישה שנערכה עם נציגי לשכת סוכני ביטוח ביחס להשגות שהועלו ביחס אליה.

בפתח החוזר מסבירה סלינגר: "כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה נועד לספק חלף הכנסה במצבים שבהם כושר ההשתכרות של המבוטח נפגע כתוצאה מתאונה או מחלה. תגמולי ביטוח בתכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה תלויים בקיומה של הכנסה מעבודה למבוטח. בקרות מקרה ביטוח מצב בו המבוטח ירכוש כפל ביטוח, שהרי יש לזכור כי היקף הפיצוי המקסימאלי באכ"ע הינו 75% מהשכר המבוטח, ולכן יש לבחון את הצרכים הספציפיים של הלקוח ביחס לפוליסות הקיימות.

עו"ד עדי בן אברהם

"בנוסף, יש לבחון את המשכורת של המועמד לביטוח וכן את מהות עיסוקו. בעת מכירה של נספח 'עיסוק ספציפי' הסוכן נדרש להסביר ללקוח ישולם למבוטח פיצוי על ידי חברת הביטוח בהתאם לסכום הכיסוי שרכש המבוטח ולכל היותר בשיעור של 75% מהכנסתו האחרונה של המבוטח בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח. בנוסף, לא ניתן לקבל כפל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה, לכן כיסוי עודף יוביל לקיזוז של הפיצוי המשולם למבוטח. לאור האמור, הפקת תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה ללא בדיקת צרכיו של המועמד לביטוח, עשויה להוביל לכיסוי ביטוחי עודף שלא ניתן לממשו.

"כמו כן, באפשרות חברת ביטוח, בעל רישיון או סוכן ביטוח להציע למבוטח להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של המבוטח טרם מקרה הביטוח. פעמים רבות כיסוי זה נמכר, על אף שבפועל המבוטח לא זקוק להרחבה זאת. לכן, במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'".

לדברי עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח, החידוש העיקרי בהוראות סלינגר הוא שכללים מעולם התוכן של הרגולציה הפנסיונית יחולו גם על ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע). "עד כה לא היה צורך במסמך הנמקה, בבדיקה במסלקה; לקוח היה פונה לסוכן בבקשה לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה והסוכן היה מוכר לו לאחר הליך התאמה בהתאם לחוזר הצירוף" מסביר בן אברהם: "על פי ההוראות החדשות, נדרש סוכן הביטוח לערוך ללקוח בחינת כיסויים במסלקה (נספח א') על מנת לבדוק אם יש למועמד לביטוח, ביטוחי אכ"ע נוספים וזאת כדי למנוע מצב בו המבוטח ירכוש כפל ביטוח, שהרי יש לזכור כי היקף הפיצוי המקסימאלי באכ"ע הינו 75% מהשכר המבוטח, ולכן יש לבחון את הצרכים הספציפיים של הלקוח ביחס לפוליסות הקיימות.

"בנוסף, יש לבחון את המשכורת של המועמד לביטוח וכן את מהות עיסוקו. בעת מכירה של נספח 'עיסוק ספציפי' הסוכן נדרש להסביר ללקוח מה המשמעות של ההרחבה בדגש על העיסוקים שאליהם יופנה המבוטח אם לא ירכוש את אותה הרחבה; את כל הנימוקים אשר הובילו להמלצת סוכן הביטוח כאמור לעיל, יפרט הסוכן במסגרת מסמך הנמקה שימסור הסוכן למועמד לביטוח. בנוסף, לאחר רכישת הכיסוי נודע לסוכן הביטוח או הגוף המוסדי כי הביטוח שנרכש הינו עבור הכנסה מעבודה שכבר מבוטחת בביטוח אכ"ע אחר, יפעל הסוכן או הגוף המוסדי לבטל את תוכנית האכ"ע שנרכשה, מסביר עו"ד בן אברהם.

לדבריו, הלשכה העלתה את הנקודות הנ"ל ביחס לחובות החדשות המוטלות על סוכן הביטוח, בעיקר ביחס להמלצה ביחס רכישת "כיסוי עיסוקי" אשר לטענת עו"ד בן אברהם, מהווה כיסוי המיטיב לדעתו עם ההגדרה הכללית לעיסוק סביר אחר. "אני סבור שהוראות החוזר ממצבים ומחזקים את ערכו של סוכן הביטוח כאיש מקצוע רציני ונאמן לקוח אשר בוחן עבורו את הכיסויים הנרכשים ומונע מהלקוח מצבים בהם משלם הלקוח בגין ביטוח כפל מיותר", הוא אומר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email