כללי מיסוי ליתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

מטרת חוזר 17/4 הינה להסדיר ולקבע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במהלך שנות השישים הוקמו הקופות לפיצויים – קופות הפיצויים שנחלקו לקופות אישיות ולקופות מרכזיות לפיצויים שבהן הופקדו הפיצויים הצפויים לכלל העובדים. לקופות הפיצויים הופקדו באופן שוטף וכמידי שנה הסכומים שהמעסיק חייב לעובד כפיצויי פיטורין, ובמקביל דרש המעסיק את ההוצאה באופן שוטף בהתאם לסכומי ההפקדה לקופת הפיצויים. המשמעות המעשית של הקופות המרכזיות – המעסיק הוא הבעלים והמוטב בכספים, ולפיכך, השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים לעובד נשארת בידו.

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005, ובשנת 2008 פורסם התיקון הידוע כתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל, בו נחסמו אפיקי ההפקדה בקופות הפיצויים לרבות אפשרות להפקדה נוספת לקופות המרכזיות לפיצויים.

במסגרת סעיף 13 לחוק, נקבעו הוראות מעבר הקובעות כי לגבי עובדים אשר תחילת העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה עד סוף השנה, ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בגין זכויותיהם לפיצויים עד לתאריך 31.12.2010.

מטרת חוזר 17/4 הינה להסדיר ולקבע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות. יש לבדוק זכויות העובדים בשני מישורים:
1. האם קיימת תביעת משפטית, של מי מהעובדים, אז יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו.
2. לבחון את חבות הפיצויים לכלל עובדי המעסיק, ובעבור בעלי שליטה עד לתקרה שבסעיף 32 ) 9(, אשר התחילו לעבוד עד ליום 31.12.2007.

הייתה היתרה בקופה המרכזית גבוהה מ־110% מהסכום במחלוקת בתוספת חבות הפיצויים – הסכום העודף בקופה המרכזית, עד לגובה ההפקדות השוטפות במרכיב הפיצויים בקופות גמל של כל עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם, יועבר מהקופה המרכזית למעסיק.

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפקודת כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור. הבדיקה תיעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת, על ידי מתן הוראה ישירה לקופה מרכזית לפיצויים.

במשיכת הכספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים, יראו את הסכום שנפדה כהכנסה חייבת. ישנה אפשרות קיזוז הפסדים עסקיים בתנאים מסוימים. בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.

החל מיום 1.1.2019 על ריבית ורווחים אחרי נצברים במסלול ההשקעה האמור, יחולו שיעור המס והוראות ניכוי המס במקור, החלים על הכנסות כאמור אילו הופקו או נצמחו במישרין בידי הבעלים של הקופה המרכזית.

העברת כספים מהקופה המרכזית למעסיק או לחליף של המעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תעשה רק אם כל תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורין סולקו וניתנה על כך החלטה שיפוטית ובהתאם לתקנון הקופה. הכותב הינו יועץ מס מייצג וחבר ועדת פיננסים של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email