כלל אחזקות מבקשת למנות דירקטורים מטעמה בכלל ביטוח – הממונה מתנגד

הממונה פנה לחברה בדרישה לדעת מדוע לא הוזרמו 660 מיליון שקל שהחברה גייסה לטובת חיזוק ההון של כלל ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הדרמות בכלל ביטוח לא פוסקות. דירקטוריון כלל אחזקות ביקש למנות 3 דירקטורים מטעמו בכלל עסקי ביטוח, זאת על רקע קבלת ההחלטות לאחרונה בדירקטוריון החברה הבת בלי לשתף את דירקטוריון כלל אחזקות.

לאחר פנייה בנושא לממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, שלח הממונה מכתב לחברי הדירקטוריון ובו הודיע כי הוא מתנגד למהלך. הוא נימק את התנגדותו בשלוש סיבות: מינוי דירקטורים בחברת ביטוח ללא גרעין שליטה יוכל להתקבל רק באישור ועדה מיוחדת בראשות השופט ספי אילון, שעדיין לא אושרה בכנסת; כלל אחזקות טרם קיבלה היתר שליטה בחברת כלל ביטוח, מאז שהאחרונה הפכה לחברה ללא גרעין שליטה; מינוי דירקטורים משותפים בשתי החברות יוצר ניגוד עניינים בפעילות של שתיהן.

ד"ר משה ברקת | צילום: סטודיו עדיף

"נכון למועד זה טרם מונתה ועדה למינוי דירקטורים בחברת ביטוח ללא גרעין שליטה, וכן טרם כונן מנגנון אחר כפי שיקבע הממונה. הפעלת אמצעי שליטה ביחס להרכב דירקטוריון כלל ביטוח ובפרט מינוי דירקטורים בחברה על ידי דירקטוריון אחזקות בכובעו כנציג כלל אחזקות, כבעלת מניות בכלל ביטוח, וזאת טרם הענקת היתר שליטה בכלל ביטוח לכלל אחזקות, תהווה פעולה בניגוד להוראות הדין החלות על כלל אחזקות", כתב ברקת לחברי דירקטוריון כלל אחזקות.

עוד עולה ממכתבו של ברקת כי "בעניין אחר הקשור להחלטות הדירקטוריון, ביום 16 לדצמבר 2019 דיווחה כלל החזקות לבורסה על גיוס של 660 מיליון שקל מהציבור בדרך של הנפקת מניות. כלל החזקות ציינה כי התמורה תשתמש למימון פעילותה השוטפת של החברה. לרבות לצורך חיזוק ההון של כלל ביטוח במשטר כושר הפירעון הכלכלי הנדרש ממנה בהתאם להוראות הרגולציה והענקת גמישות בניהול מבנה ההון שלה. אבקש לקבל עמדתכם מדוע טרם הוזרם סכום זה כהון לחברת כלל ביטוח ולא יאוחר מיום 10.7.20".

החברה הודיעה כי היא לומדת את פרטי המכתב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email