כל המידע על התיקון לחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום 9.7.18 פורסם תיקון לחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון, התיקונים יכנסו לתוקף ביום 25.11.18 "מועד התחילה") למעט שני סעיפים שחלים ממועד פרסום החוזר ואליהם אתייחס בסקירה זו. תכליתו של התיקון לבצע עדכון הן לעניין זמני הטיפול וכן לעניין מעמדם של ייפוי כוח לצורך קבלת מידע בלבד.

אבקש להזכיר כי החל מיום 29.4.18 חלה חובה להעביר ייפוי כוח אך ורק בממשק ממוכן – דרך המסלקה הפנסיוניות או מערכת ייעודית ולהלן מספר דגשים לעניין לוחות הזמנים להלן העדכונים החדשים שיחולו ממועד התחילה:

• סוכן ביטוח פנסיוני יעביר לגוף מוסדי שבו מנוהל מוצר פנסיוני עבור לקוח, ייפוי כוח לפי נספח ב', לא יאוחר מחלוף עשרה ימי עסקים מהיום שבו חתם הלקוח על ייפוי הכוח.
• נספח ב' יהיה בתוקף – 3 ימי עסקים (במקום 10 ימים) ממועד קבלתו אצל הגוף המוסדי ועד 10 שנים או פחות מכך לפי בקשת הלקוח.
• אם ייפוי הכוח התקבל, שלא באמצעות "ממשק אירועים", יהיה ייפוי הכוח בתוקף לאחר 5 ימי עסקים ממועד קבלתו אצל הגוף המוסדי ועד 10 שנים או פחות מכך לפי בקשת הלקוח.
• אם ייפוי הכוח התקבל במסגרת טופסי הצטרפות – יהיה תקף מיד במועד קבלתו אצל הגוף המוסדי.
• אם לקוח הודיע לסוכן הביטוח על ביטול ייפוי הכוח – על הסוכן להודיע על כך לגוף המוסדי תוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
• אם גוף מוסדי קיבל הודעה מלקוח בכתב, או מבעל רישיון, על ביטול ייפוי כוח קודם, הרי שהביטול יכנס לתוקף מתום 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול או קבלת ייפוי הכוח החדש.
• אם לקוח דיווח על ביטול ייפוי כוח באמצעות המסלקה הפנסיונית יבטל הגוף המוסדי את ייפוי הכוח הקודם תוך 3 ימי עסקים.
• העתק מכל הודעת ביטול, לרבות תיעוד ישמר למשך תקופה של 7 שנים לאחר שחדל הלקוח להיות מבוטח או עמית בגוף המוסדי.
• הגוף המוסדי יודיע לבעל הרישיון שיפוי הכוח שלו בוטל, לאחר ביטול ייפוי הכוח, ולא יאוחר מ־3 ימי עסקים ממועד הביטול.
• על אף ביטול ייפוי הכוח, הגוף המוסדי ימשיך לספק מידע לצורך בקרת תשלום העמלות להן זכאי בעל הרישיון. המידע יכלול את הנתונים הנדרשים לחישוב העמלה כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות בין הסוכן לבין הגוף המוסדי.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

• חתימת לקוח על ייפוי כוח חדש וכניסתו לתוקף, כפי שפורט לעיל, תבטל כל ייפוי כוח אחר למעט כאשר מדובר על ייפוי כוח ב', לקבלת מידע, באופן הבא:
1 .1 חתימת הלקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב' לא תבטל הרשאה קודמת שניתנה לבעל רישיון בייפוי כוח לקבלת מידע בלבד לפי נספח ב' לגבי מוצר מסוים, אלא אם ביקש זאת הלקוח.
2 .2 חתימת הלקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב', שבו נתן הלקוח הרשאה לבעל הרישיון לקבל מידע בלבד לגבי מוצר מסוים, לא תבטל ייפוי כוח קודם שעליו חתם הלקוח לגבי אותו מוצר. דיווח על נספחי יפוי כח ב' 1 כייפוי כוח לצורך מידע בלבד –בתוקף

• לנוכח השינויים בנספח ב' לעניין קבלת מידע בלבד, ניתן לפנות למסלקה ולעדכן את הגוף המוסדי כי ייפוי הכוח (ב' 1) אשר נמצא ברשותכם, יהיה ייפוי כוח לצורך מידע בלבד על הלקוח.
כלומר: אם חתם לקוח על ייפוי כוח לטובת בעל רישיון לפי נספח ב' 1 לפני 30.11.16, ולא עשה בעל הרישיון שימוש קודם בייפוי הכוח לצורך טיפול בביצוע עסקה אצל אותו הגוף המוסדי, רשאי בעל הרישיון לעדכן את הגוף המוסדי, עד ליום 31 בדצמבר 2018, כי ייפוי כוח כאמור יהיה לקבלת מידע בלבד. העדכון כאמור ייעשה באמצעות סימון שדה 77 בממשק אירועים וצירוף ייפוי הכוח המקורי שנתן הלקוח; הודיע בעל רישיון כאמור, יראו בייפוי הכוח כייפוי כוח לקבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסוים, וכך הוא לא יבוטל (אלא אם מסר הלקוח אחרת).

הקלה נוספת – נספח ד' – בתוקף:
• על אף הדרישה בחוזר להצגת ייפוי כוח ב' 2 חתום על ידי הלקוח בצירוף מסמך מזהה (ת.ז., רישיון, דרכון) הרי שקובע התיקון כי גורם מורשה (סוכן הביטוח הפנסיוני) אשר ימסור תצהיר (נספח ד') לפיו הוא פועל על פי אחד הכללים הבאים יהיה פטור מהצגת האמור: המבקש הוא סוכן ביטוח הפועל לפי הוראות חוזר 2016- 9-14 "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" (להלן – חוזר אבטחת מידע) או כל חוזר אחר שיחליפו בכל הנוגע לאופן השימוש ברשת האינטרנט, שמירה טיפול במידע, הרשאות גישה לוגיות ופיזיות, שימוש בסיסמאות ונעילת המחשב בפני גישה כאשר אינו בשימוש. המבקש הוא גורם מורשה המבצע אימות של ייפוי הכוח באמצעות מכשיר בנק אוטומטי.

סו"ב יובל ארנון מוסיף: "חשוב לשים לב לתעד את המסמכים במשך 7 שנים על כל הודעת ביטול ייפוי כוח, באופן שניתן לאחזור, בכל הודעה של גוף מוסדי לסוכן הביטוח על ביטול ייפוי כוח שהתקבל, לדרוש מהגוף המוסדי לראות אסמכתא לתאריך ביטול ייפוי הכוח אצלו. עלינו להיות במעקב מתמיד שהגוף המוסדי ממשיך לשלם עמלות וגם מספק דוחות או הנגשה לצורך בדיקת הנושא לגבי אותם מוצרים אשר בגינם בוטל ייפוי הכוח של הסוכן.

"כחלק מהכנה לפגישות שרות לבדוק איזה ייפוי כוח יש לסוכן מטעם אותו לקוח ולבצע בהתאם לזה שדרוג אם נדרש. עלינו להעביר את ייפוי הכוח בזמן הנקוב, כי יש סבירות גבוהה שידחה על ידי היצרנים, וכך גם לגבי הודעה של הלקוח לסוכן על ביטול ייפוי הכוח שנתן לו, לא לעבור 5 ימי עסקים. לבצע בדיקה במשרד.

• "לגבי אישור ייפוי כוח מסוג ב' 1 שניתנו לפני 30.11.2016, במידה ויש כאלו ולא בוצע בהם שימוש לצורך ביצוע וטיפול בעסקה אצל היצרן, להעביר אישורים אלו עד 31.12.2018 ואז ניתן לעשות בהם שימוש לצורך קבלת מידע ולמעשה למנוע את ביטולו. למרות ההקלה של זיהוי לקוח בסניף הדואר מול קבלת קוד בדואר, עדיין יש לכל סוכן אפשרות לזהות כל לקוח לפי החלופות האמורות בנספח ג', גם אין ברשותו כרטיס אשראי, ולמעשה לחסוך מהלקוח הליכה לסניף הדואר".

הכותבים הם עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי בלשכת סוכני ביטוח, וסו"ב יובל ארנון, מנכ”ל משותף בחברת "ארנון את וינשטוק”

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email