כל שנה מבוצעות יותר מ־2 מיליון פעולות שיווק וטיפול במוצרים פנסיוניים על ידי סוכני הלשכה

סו"ב מיכאל נוימן: "מרבית התלונות אינן מעידות על כשל או בעיה אצל סוכני הביטוח שפעלו אל מול הלקוחות שלהם״; ״הלשכה שבה וקוראת לרשות שוק ההון לשבת בצוותי חשיבה משותפים שיאפשרו יצירת מסמכים רלוונטיים לטובת הלקוחות״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מפניות ציבור ומביקורות שביצעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקרב בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני, עלה "כי ישנם כשלים ובעיות באופן יישום החוזר ומילוי מסמך ההנמקה, בהתאמת המוצר ללקוח ובהיקף הגילוי שנותן בעל הרישיון בהליך השיווק, באופן שמרוקן מתוכן את מטרתו ותכליתו של מסמך ההנמקה".

כך נטען בטיוטת חוזר מסמך הנמקה שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר בתחילת השבוע. לאור הממצאים מוצעים בטיוטה שינויים ונקבעו הוראות חדשות שמטרתן מילוי מטרת הוראות החוק בנושא מתן מסמך הנמקה ללקוח, ומימוש חובתו של בעל הרישיון בהתאמת המוצר הפנסיוני ללקוח ובהצגת השיקולים שהנחו אותו במתן ההמלצה.

נוימן.

הרחבת דרישות הגילוי

בתגובה, מסר סו"ב מיכאל נוימן, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה כי "מבדיקה שנערכה על ידי הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח עולה כי כל שנה מבוצעות מעל 2,000,000 פעולות שיווק וטיפול במוצרים פנסיוניים על ידי סוכני ביטוח חברי הלשכה. מנתוני רשות שוק ההון עולה כי כל שנה מתקבלות תלונות ברמה של פרומיל מהפעולות, כאשר מרבית התלונות אינן מעידות על כשל או בעיה אצל סוכני הביטוח שפעלו אל מול הלקוחות שלהם", מדגיש נוימן.

בטיוטה מצוין כי בפניות ציבור רבות מבוטחים מתלוננים על חוסר גילוי נאות בכל הקשור לתנאי הכיסוי הביטוחי, ובפרט לעניין התפתחות הפרמיה לאורך זמן. לכן מוצע להרחיב את דרישות הגילוי בעניין שיעור או סכום הכיסוי הביטוחי, ועלות הכיסוי הביטוחי, לרבות הנחה שניתנה ותנאיה.

עוד מוצע בטיוטה:

  • בעל הרישיון יציין במסגרת הנימוקים להמלצתו, גם את סכום עלות הכיסויים הביטוחיים הכוללים שהלקוח ישלם לאורך חיי המוצר הפנסיוני.
  • במקרים רבים סוכני ביטוח מוכרים מוצרים שאינם פנסיוניים במסגרת הליך השיווק הפנסיוני. לכן, מוצע להוסיף דרישת גילוי במקרה שבו נמכר מוצר שאינו פנסיוני במסגרת הליך השיווק.
  • בבחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח, נדרש בעל הרישיון לבחון את כל סוגי המוצרים הפנסיוניים ולבצע השוואה ביניהם. השיקולים שיפורטו על ידי בעל הרישיון במסמך ההנמקה יתייחסו, בין היתר, גם למאפייניו האישיים של הלקוח וצרכיו, ולא רק למאפייני המוצר או הגוף המוסדי.
  • מודל דמי הניהול כולל רכיב של דמי ניהול מהפקדות לצד רכיב של דמי ניהול מצבירה. מודל זה יוצר קושי לאמוד את העלות הכוללת של המוצר ולכן מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים העיקריים שבעל הרישיון מציין לנימוק המלצתו, הוא יציין גם את סכום דמי הניהול הכולל שישלם הלקוח לאורך חיי המוצר הפנסיוני.
  • ברירת המחדל תהיה מסמך הנמקה מלא, וזאת לאור חוסר בהירות בקרב בעלי הרישיון בנוגע לאופן יישום החוזר, והמקרים שבהם יש למלא מסמך הנמקה מלא לעומת מסמך הנמקה ממוקד.
  • במקרים מסוימים בעל רישיון רשאי להעביר ללקוח מסמך הנמקה ממוקד, אלא אם ביקש הלקוח כי ייערך לו מסמך הנמקה מלא. המקרים הם: בקשת משיכת כספים שלא כדין בסכום שאינו עולה על 50 אלף שקל, בהליך שיווק או ייעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה, ובהליך שיווק או בייעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לשינויים במוצר הפנסיוני.
  • לצמצם את המקרים בהם בעל רישיון רשאי להעביר ללקוח סיכום שיחה במקום מסמך הנמקה, ולקבוע כי העברת סיכום שיחה תתאפשר במקרים ספציפיים.
  • לחייב כל בעל רישיון שנדרש למלא מסמך הנמקה מלא, להגיש בקשת מידע למערכת סליקה פנסיונית מרכזית בגין הלקוח, לגבי כל מוצריו הפנסיוניים של הלקוח ותנאיהם, על מנת שיוכל לבצע הליך שיווק פנסיוני מלא, בצורה מיטבית.

טובת הלקוחות

נוימן מוסיף: "הלשכה קוראת לרשות שוק ההון לשתף את הוועדות המקצועיות בלשכה בתלונות שהגיעו כדיי לבחון האם יש דברים בגו, או שמדובר בכשלים נקודתיים, זניחים שאינם מצריכים פעולה או שינוי רגולטורי.

"בהינתן שמסמכי ההנמקה הקיימים הינם תוצאה של פעולות רגולטוריות של הרשות, כאשר הלשכה כבר התריעה בעבר כי אין במסמכים אלו ממש לטובת הלקוחות, הלשכה שבה וקוראת לרשות שוק ההון לשבת בצוותי חשיבה משותפים שיאפשרו יצירת מסמכים רלוונטיים לטובת הלקוחות. ערימת המסמכים הנוכחית אין בה דבר עם טובת הלקוחות או יכולתם להבין את האמור במסמכים.

"הלשכה קוראת לרשות שוק ההון לחזור ולהקשיב לנאמר בשיחות עם הסוכנים ולא להמשיך בפעולות הרגולציה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email