לבקשת הלשכה: ד"ר ברקת יוזם הקלות על הליך חידוש ביטוח הדירה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם בטיוטת חוזר "צירוף לביטוח" הקלות על הליך חידוש פוליסות ביטוח הדירה. ההקלות מוצעות בעקבות פניית לשכת סוכני ביטוח בכנס אלמנטר 2018 לממונה ברקת בדרישה לביטול ההכבדה על הסוכנים לעניין כניסה ל"הר הביטוח" בעת חידוש כיסויי ביטוח דירה ובתי עסק. ההקלות יחולו כך שלא חל שינוי במצבו של המבוטח.

בחוזר שהוציאה הממונה הקודמת, דורית סלינגר, נקבע כי השלב הראשון במסגרת הליך התאמת הצרכים למועמד לביטוח יכלול בדיקה ב"הר הביטוח" של רשימת מוצרי הביטוח הקיימים ברשותו וזאת על ידי שאילתה באתר "הר הביטוח", על מנת למנוע מצב שבו מוצעים למבוטח מוצרים דומים למוצרים הקיימים ברשותו ואינם נדרשים לו.

סו"ב ישראל גרטי | צילום: שלומי דעי

 

מהרשות נמסר כי "בעקבות כניסת החוזר לתוקף התקבלו פניות בדבר הקושי וההכבדה על מבוטחים במסגרת הליך החידוש בביטוחי הדירות. לאחר בחינה מחודשת של העניין התברר כי יש צורך להקל על הליך חידוש פוליסת ביטוח הדירה ולצמצם מספר דרישות שהיו בחוזר, ביניהן ביצוע שאילתה אגב חידוש ביטוח.

"לאור זאת, מוצע לתקן את חוזר ביטוח מס' 2016־1־7 'צירוף לביטוח' (8.6.2016) ולקבוע כי דרישות עיתיות הנדרשות אגב חידוש ביטוח הדירה יידרשו אחת לשלוש שנים וזאת על מנת לפשט את תהליך החידוש מצד אחד ולוודא אחת לתקופה כי לא נוצר למובטח כפל ביטוח, מצד שני.

"כמו כן, בטיוטה מוצע לקבוע שחברת ביטוח המקבלת בקשה לצרף מועמד לביטוח אשר כבר יש לו פוליסה קיימת בחברה אחרת, תברר מול המועמד אם ברצונו לבטל את הפוליסה הקיימת, או שמא הוא חפץ בכפל ביטוחים. במידה והסכים לכך, חברת הביטוח החדשה תפנה בשמו לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית ותדאג לבטל את הפוליסה המקורית ותתעד את ההליך. מוצע כי אם מסיבה כל שהיא פוליסת הביטוח המקורית לא בוטלה, חברת הביטוח החדשה תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח בפוליסה המקורית ממועד בקשת הביטול".

ישראל גרטי, יו"ר הוועדה אלמנטרית: "שמח ששיחות רצופות עם הלשכה הביאו לתוצאה משביעת רצון שתאפשר לסוכנים להכנס פעם בשלוש שנים להר הביטוח בחידוש ביטוח דירה. אין לנו ספק ביתרונות של הכניסה כאשר מדובר בחדשים, אך בחידושים לא מצאנו צורך להכנס כל שנה וטוב שנמצא הפתרון".

ההקלות בטיוטה:

1. כניסה ל"הר הביטוח" ביחס לחידוש פוליסה – אחת לשלוש שנים בלבד
2. הליך חידוש מצומצם שיתייחס לנושאים הבאים אחת לשלוש שנים בלבד:
– תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי
– סכומי ביטוח עיקריים וגבולות אחריות עיקריים
– התייחסות בין היתר לתקופת אכשרה, תקופת המתנה, החרגות לכיסוי הביטוחי והחרגות בדבר מצב רפואי קודם או
השתתפות עצמית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email