"להימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי"

רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים פרסמו הוראות לאסדרת שוק האשראי הפרטי בגופים החוץ בנקאיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמו הוראות המסדירות את פעילות העמדת אשראי לאנשים הפרטיים בהיבטים צרכניים. ההוראות קובעות את דרישות המינימום מפעילותם של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי המפוקחים על יד הפיקוח על הבנקים, ושל נותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מול משקי הבית.

מטרת האסדרה – לקבוע סטנדרטים אחידים של הוגנות ושקיפות המלווים בעת העמדת אשראי. כמו כן, הצעד המשותף, שנעשה לטובת הלקוחות, נועד להבטיח את צמצום הארביטרז' הרגולטורי בין שחקנים פיננסיים שונים בהיבטים צרכניים, שנוגעים להוגנות בשיווק האשראי.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

עוד נמסר כי מטרת ההוראות המשותפות היא להבטיח התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים. זו תקטין את הסיכונים להם חשופים לקוחות האשראי, תעודד התפתחות תחרות בין נותני האשראי ותחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית כולה.

במסגרת ההוראות, נדרשים הגופים המלווים לקבוע קריטריונים מינימאליים להעמדת אשראי למשקי הבית, להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי: להתאים את היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח, כדי לצמצם את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על הלקוח; להימנע מפעילות שיווק אגרסיבית ומהפעלת לחץ על הלקוח; להקפיד על מתן גילוי שלם וענייני; להבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים העוסקים בשיווק אשראי אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת.

הגברת האמון בשוק

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: "הרשות פועלת באינטנסיביות לקידום התחרות ומתן שירותים פיננסיים מתקדמים והוגנים על ידי בעלי רישיון מפוקחים, תוך מטרה להגביר את התאמת המוצר לצרכי הלקוח, הבטחת איכות השירות והתנהלות הוגנת אל מול הלקוחות. הוראה זו, המתייחסת לאשראי הצרכני וגובשה בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח על הבנקים, מבטאת את מחויבותנו להגברת האמון בשוק ההון והכספים הישראלי, ולהגנה על ציבור צרכני האשראי בישראל. בהזדמנות זו ארצה להדגיש שוב – הציבור צריך לזכור ולהבין שנותני אשראי שאינם בנקים, חברות כרטיסי אשראי או חברות ביטוח וגופים מוסדיים, אינם מפוקחים יציבותית על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, למעט במקום שיש פיקדונות ציבור, והמחוקק אינו דורש להחיל עליהם כללי יציבות פיננסית".

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים נקט בשנים האחרונות במגוון פעולות על מנת לחזק את ההוגנות ביחסים שבין הבנקים לבין לקוחותיהם, והוראה זו מהווה נדבך נוסף ומשלים לפעולות אלו. התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים מקטינה את הסיכונים להם הם חשופים ויש בה בכדי לעודד את התפתחות התחרות בין נותני האשראי ולחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית כולה, לטובת ציבור הצרכנים ולטובת הגופים השונים שפעילים במערכת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email