לידיעת הסוכנויות שהן תאגידים – מבצע דיבידנד מוטב בשיעור 25% עומד להסתיים

החלטת חלוקת הדיבידנד המוטב דורשת מחשבה וניתוח מעמיק של דוחותיה הכספיים של החברה, וזאת בין היתר בגלל התנאים הרבים אשר נקבעו לצורך קבלת ההקלה הן בחוק והן בהוראות הביצוע על ידי מס הכנסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נקבעו תיקונים בפקודת מס הכנסה, שמטרתם מתן כלים לרשות המיסים להתמודד עם תכנוני מס שונים. במסגרת התיקונים שבוצעו ועל מנת לתת לבעלי המניות המהותיים אפשרות להכין עצמם למגבלות החדשות נקבעה הוראת שעה לעניין סעיף 125 ב(2) ו־ב(3) לפקודה, אשר עניינה מתן אפשרות לחלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25%
במקום 30% או 33%, כולל מס יסף וזאת עד ליום ה־30 בספטמבר 2017. את ההחלטות האם לחלק, כמה לחלק, ואיך לממן, יש לעשות בימים הקרובים.

רבים מבעלי המניות המהותיים נמצאים במצב שבו הוראות החוק החדשות מהוות סיכון לתאונת מס, אשר יכולה לעלות כסף רב וזאת מבלי שידעו שהם נמצאים בבעיה. בין היתר ניתן למנות לדוגמה:

א. משיכת כספים מהחברה (יתרת חובה), לרבות הלוואה או השאלה שנתנה חברה לבעל מניות מהותי בה.
ב. מזומנים, ני"ע, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המניות המהותי.
ג. העמדת נכס של החברה לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי: דירה, חפצי אמנות, כלי טיס ושיט הרשומים בספרי החברה ועיקר שימושם הוא לצרכים פרטיים.
ד. רווחים לא מחולקים לפי סעיף 77 (א) לפקודה.

 

החלטת חלוקת הדיבידנד המוטב דורשת מחשבה וניתוח מעמיק של דוחותיה הכספיים של החברה וזאת בין היתר בגלל התנאים הרבים אשר נקבעו לצורך קבלת ההקלה הן בחוק והן בהוראות הביצוע על ידי מס הכנסה כדלהלן:

1. הדיבידנד ישולם אך ורק מרווחים שנצברו במאזני החברה עד ליום 31.12.2016, שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ואשר אינם כוללים רווחי שיערוך או הפחתת הון.
2. החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה וזאת כאמור עד ליום 30.9.2017.

יש לציין כי ניתן לקזז את הדיבידנד המוטב כנגד יתרת חובה של בעל המניות המהותי אך ורק בגין משיכות מהחברה לאחר תאריך 01.01.2013. עוד נציין, כי בעל מניות מהותי אשר מצוי ביתרת חובה כאמור ואשר לא ינצל את הדיבידנד המוטב, יכול להימצא מחויב בשיעור מס דיבידנד של עד 33% כולל מס יסף, או אם אין רווחים צבורים מספיקים, בשיעור מס שולי מרבי של 50%, כולל מס יסף.

3. סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבלו בידו בשנות המס
2015 ו־2016.
4. כנגד ההכנסה מהדיבידנד המוטב לא ניתן לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך בהתאם לסעיף 92 (א)(4)(ב).
5. מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית כמשמעותה בסעיף 64 א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד.

כיועציה של לשכת סוכני הביטוח בישראל, נשמח לתת מענה בכל שאלה וסוגיה אשר עניינה הוראות החוק והרגולציה בכלל וכמובן הוראת השעה לגבי הדיבידנד המוטב בפרט.

הכותב הוא ממשרד מקחל בועז אורן דין ושות' רואי חשבון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email