לשכת סוכני הביטוח ממשיכה בפעילותה בכנסת

לאחרונה יזמה הלשכה שורת שאילתות של ח"כים לשרים הממונים בנושאים משמעותיים לטובת ציבור המבוטחים והסוכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות שהכנסת נמצאת בתקופת בחירות וגם בפגרת הקיץ, לשכת סוכני הביטוח ממשיכה בפעילות אינטנסיבית ויזמה, במקביל לפגישות ישירות עם שרי הממשלה והצוותים המקצועיים, פנייה לחברי כנסת והגשת שאילתות למשרדי האוצר והתחבורה בנושאים משמעותיים לטובת ציבור המבוטחים והסוכנים.

השאילתות עוסקות במדיניות מוסכי הסדר, פעילות ביטוחית של חברות הליסינג וההשכרה ופעילות והרכב הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כנסת ישראל. צילום: shutterstock

מוסכי הסדר

לאחרונה פנה ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) בשאילתה ישירה אל שר האוצר בנושא "פעילותם של מוסכי הסדר מכוח הסדרי ביטוח של חברות הביטוח".

על פי השאילתה שהגיש: "עולה מתוך הצעותיהן של חברות הביטוח למבוטחיהן כי 'ההטבה' שבהקטנת ההשתתפות העצמית בקרות מקרה ביטוח נזק לרכב מותנית בהפניית המבוטח לתיקון רכבו במסגרת מוסך הסדר. למיטב ידיעתי", אומר ח"כ מקלב, "הוראות החוק הרלוונטיות אוסרות על התניית עסקה בעסקה ומשכך פעולות חברות הביטוח, כאמור, עומדות בסתירה להוראות החוק הרלוונטיות – אודה להבהרה בעניין זה. בנוסף, האם חברות הביטוח מתוגמלות מהפניית המבוטח למוסכי הסדר? ככל וכן, מהו היקף התגמול?

"בהתייחס להיקף התביעות הקשורות בביטוחי רכב בחמש השנים האחרונות: מהו אחוז התביעות שטופלו על ידי מוסכי הסדר ומהו הנתון בהתייחס למוסכים – שאינם בהסדר? (בהתפלגות לכל אחת מהשנים המבוקשות); מהו סכום התביעה הממוצע במוסכי הסדר ומהו הנתון בהתייחס למוסכים שאינם במוסכי הסדר? (בהתפלגות לכל אחת מהשנים המבוקשות); מהו האחוז מסך התביעות שהוגדרו 'טוטאל לוסט' על ידי מוסכי הסדר ומהו הנתון בהתייחס למוסכים שאינם במוסכי הסדר? (בהתפלגות לכל אחת מהשנים המבוקשות)".

טרם התקבלה תשובת שר האוצר לשאילתה.

ללא ביטוח עצמאי

שאילתה ישירה אחרת הפנה ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) אל שרת התחבורה מרב מיכאלי, שאף נענתה בתשובה של השרה. השאילתה עוסקת בהתחייבותן של חברות השכרה וליסינג לסילוק תביעות נזקי הרכוש של צד ג', תוך עמידה בהוראות חוקי הביטוח והוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "מיהו הגורם המבצע אכיפה מול חברות ההשכרה והליסינג (אשר נטלו על עצמן את הסיכון הביטוחי) בכל הנוגע ליישום אחר הוראות חוזר יישוב תביעות? כיצד מתבצעת האכיפה? כמה מקרים טופלו בכל שנה, החל משנת 2016, מול אותן חברות השכרה וליסינג (שלקחו על עצמן את הסיכון הביטוחי) בכל הנוגע לאי עמידה בלוחות זמנים לסילוק תביעה כעולה מהוראות חוזר יישוב תביעות והכללים שנקבעו בו?".

ח"כ פינדרוס (מימין) וח"כ מקלב | צילומים: שלומי כהן, ויקיפדיה

במסגרת תשובתה לשאילתה של ח"כ פינדרוס, ענתה שרת התחבורה מיכאלי, כי הצעת חוק שהגיש ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן, יו"ר הקואליציה) מטפלת בסוגיה זו וקובעת "שחברות ההשכרה וההחכר לא יוכלו לשמש יותר כמבטחים עצמאית".

הרכב הוועדה המייעצת

שאילתה נוספת של ח"כ פינדרוס הופנתה אל "שר במשרד האוצר" ועניינה בפעילותה והרכבה של הוועדה המייעצת בהתאם לסעיף 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשנ"א 1981. על פי השאילתה: "בהתאם להוראות החוק, על הוועדה למנות שבעה חברים. על פי פרסומים באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הרכב הוועדה, נכון למועד כתיבת שורות אלו, אינו מונה שבעה חברים בפועל. האם מדובר בהליך תקין? כמה זמן הוועדה פועלת בהרכב חסר?"

עוד נכתב שם: "בהתאם לקבוע בסעיף 4(ב) לחוק: 'שלושה מחברי הוועדה יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל, ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה או פחות מאיש משק וכלכלה אחד; חברי הוועדה האמורים לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל, בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית'.

"מי הם שלושת חברי הוועדה המשמשים בה מכוח סעיף זה? האם מישהו מהם בעל ניסיון פרקטי מוכח בתחום הביטוח? בהתייחס לנושאים הקשורים בפעילותם של סוכני הביטוח באופן ישיר ו/או עקיף: כמה פעמים הוועדה התכנסה ו/או נתנה דעתה במהלך השנים 2018־2022? כמה פעמים הוועדה התכנסה ו/או נתנה דעתה בהרכב חסר כעולה מפרסומי אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון?".

טרם התקבלה התשובה ממשרד האוצר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email