מבקר המדינה ממליץ: הגדלת התקציב וכוח האדם של רשות שוק ההון

ההמלצות נכתבו בדוח מבקר המדינה, בפרק המתייחס להתנהלות הרשות סביב משבר הקורונה; רשות שוק ההון: "איתנותם של הגופים המוסדיים במשבר הוכיחה את רמת ההיערכות הגבוהה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"חשיפת הגופים המוסדיים לנגזרים בחו"ל פגעה בנזילות של התיקים המנוהלים בעת המשבר, וכי אילולא התערבות בנק ישראל הייתה נגרמת פגיעה בתשואת העמיתים, שיכלה להביא, בין היתר, להשפעה על כספי הפנסיה שחסכו העמיתים במשך שנים והמיועדים לשרת את החוסכים בעת פרישה". כך נכתב בדוח מבקר המדינה על ניהול משבר הקורונה (לא כולל הגל הנוכחי) בפרק  המתייחס להתנהלות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

עוד נכתב בדוח כי "חשיפה גבוהה של תיק ההשקעות מחייבת קיומן של בקרות שוטפות. עם זאת, לא נמצא כי הרשות הנחתה בחודשים ינואר-פברואר 2020, עם הזיהוי על תחילתו של משבר הקורונה, את הגופים המוסדיים לנתח סיכונים מותאמים למשבר מסתמן או לנקוט פעולות אחרות להפחתת החשיפה של הגופים המוסדיים לסיכונים הנובעים מפעילותם כהכנה לקראתו".

משה ברקת | צילום: גיא קרן

המבקר ממליץ כי רשות שוק ההון תפעל להבטיח כי הפעילים בשווקים הפיננסיים יבינו את הסיכונים הגלומים בפעילותם, ויבטאו זאת במדיניות ניהול הסיכונים הן בתיקי ההשקעות העצמיות של הגופים המוסדיים, להבטחת יציבותם, והן בתיקים המנוהלים, להבטחת כספי העמיתים, בייחוד לקראת משברים מתהווים, בראייה צופה פני עתיד. עוד מומלץ כי רשות שוק ההון תנחה בכתב את הגופים המוסדיים לנתח סיכונים מותאמים לתקופת משבר או לנקוט פעולות אחרות לשם צמצום הסיכונים הללו.

"לאור טענת הרשות כי היא נמצאת בעמדת נחיתות מובהקת אל מול הרגולטורים המקבילים, הן בבחינת גובה התקציב והן בבחינת היקף כוח האדם, ממליץ משרד מבקר המדינה שמשרד האוצר יבחן את התאמת תקציב רשות שוק ההון וכוח האדם העומד לרשותה ביחס למשימות אותן היא נדרשת לבצע לנוכח השינויים שחלו בהן בשנים האחרונות".

הטבות והקלות

מבקר המדינה סוקר בדוח רשימה של הטבות וסיוע למבוטחים, לעובדים, למעסיקים ולגופים מוסדיים, שניתנו בתקופת הקורונה בידי רשות שוק ההון, ביניהן: הקפאת ביטוחים, חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גבייה, הקלה בהגשת תביעות סיעוד ואובדן כושר עבודה; הארכת ריסק זמני לעובד שצומצמה ו/או הופסקה עבודתו, הקלת גמישות הטיפול בחיסכון פנסיוני עבור עצמאים, הקלה בהוראה לעיכוב תשלומים למבוטח שיצא מהארץ ולא הציג אישור חיים, הארכת האיסור לעלות דמי ניהול של חוסכים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר לתקופה של 12 חודשים במקום שישה חודשים.

הקלה בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות, הקלה בבדיקות שנדרשים גופים מוסדיים לבצע לגבי עובד שהוצא לחל"ת; פטור מהכנות פרונטלות של דירקטוריון וועדותיו מדיון בנושאים שאינם דחופים, התאמות לעניין גילוי בדוחות הכספיים והקלות ודחיות בדיווחים לממונה, הקלות בעניין "חודק" להשקעות באג"ח ובמניות, הרחבת זמני הטיפול במוקדים הטלפוניים.

הכנה מוקדמת

"טרם התפרצות משבר הקורונה ערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביקורות ותרגולים אודות מוכנות הגופים המוסדיים לעתות משבר. דבר זה הוביל את הגופים המוסדיים לצליחת משבר הקורונה בהצלחה רבה, תוך יישום ההוראות שניתנו טרם המשבר", נמסר מרשות שוק ההון בהתייחסויותיה לדוח המבקר.

"חשוב לציין כי בעתות משבר לא ניתן לעסוק בניהול סיכונים, שכן משבר הינו התממשות הסיכון. לפיכך הכינה הרשות עוד קודם את המוסדיים לאירועי קיצון אפשריים, ואיתנותם של הגופים המוסדיים במשבר הוכיחה את רמת ההיערכות הגבוהה. במהלך משבר הקורונה הרשות גם דאגה להגביר את פיקוחה על גופים מוסדיים בהם זוהו סיכונים ספציפיים והפנתה לצורך כך משאבים. הרשות קיימה ניטור רצוף של כלל הגופים המוסדיים במהלך המשבר, טיפלה במקרים נקודתיים שדרשו התייחסות, וווידאה כי הגופים אכן פועלים בהתאם להנחיות הקיימות.

"מעורבות בנק ישראל בשוק המט"ח התבצעה גם לאחר דיון של רשות שוק ההון עם בנק ישראל על מנת שיספק נזילות לשווקים, כולל שווקי המטח, כדי לתמוך בתפקוד תקין של המשק הישראלי בשיאו של משבר גלובלי. רשות שוק ההון סברה שאלו חלק מהכלים הרלבנטיים שיש להפעיל בעיתות משבר קיצוני, בפרט לאור ההשקעות הגוברות של המוסדיים בשווקי חו"ל".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email