מדוע משרד עורכי דין החליט שלא להפריש למתמחה הפקדות פנסיוניות?

בעלי המשרד, שטען שמתמחה הוא אינו עובד רגיל, החליט לערער על פסק דין שחייב אותו להפריש את ההפקדות הפנסיוניות ואת פיצויי הפיטורים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע ניתן פסק דין בבקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן בביה"ד האזורי בת"א. בפסק הדין קבע בית המשפט כי על משרד עורכי הדין לשלם למתמחה הפקדות פנסיוניות, הן לפיצויים והן לתגמולים, בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה. פסק הדין מחדד את החשיבות של תשלום סוציאלי לעובדים.

משרד עורכי הדין העסיק את העובדת כמתמחה במשרד. בית הדין האזורי קבע כי לאור סעיף 41 א(א) לחוק לשכת עורכי הדין, יש לראות במתמחה עובד עליו חל צו ההרחבה הפנסיוני. בנוסף נקבע כי החרגת חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, ביחסי העבודה שבין מאמן לבין מתמחה, אינה פוטרת את המעסיק מחובתו להפקיד למתמחה את מלוא ההפקדות המתחייבות מצו ההרחבה הפנסיוני לרבות ההפקדות למרכיב פיצויי הפיטורים.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

מדוע צו ההרחבה אינו פוטר את הפקדת ההפקדות המתחייבות? צו ההרחבה נועד להקנות לעובד זכות לפנסיה מקיפה שאינה מותנת לעניין זכאות לפיצויי פיטורים. בנוסף, מהותה של החרגת הזכות לפיצויי פיטורים היא היחסים המיוחדים בין מתמחה למאמן, וסיום שאינו מהווה פיטורים ואינו יוצר זכות לפיצויי פיטורים. אך מטרת ההסדר הפנסיוני היא ליצור רציפות של זכויות פנסיוניות בנסיבות בהן "השמירה על הרצף של הצבירה לפנסיה מקיפה, חשובה ויקרה לאין ערוך מהזכות לפיצויי פיטורים עבור שנה אחת בלבד, שכן היא נותנת לעובד משך כל תקופת העסקתו את הכיסוי הביטוחי שצו ההרחבה ביקש ליתן לו".

עוד עולה ברשימת הנימוקים בעד ההפקדות, כי יש לנתק את הקשר בין הפיצויים לתנאים הסוציאליים הואיל ובפועל מדובר על הפקדות מעסיק לטובת רכישת ביטוח פנסיוני לעובד.

אינו עובד רגיל

כאמור, המעסיק לא קיבל את הטענות וערער לבית הדין הארצי שם הוא טען כי מתמחה אינו עובד רגיל, כי אם "מקצת עובד ומקצת מתלמד". בנוסף, טען המעסיק כי צו ההרחבה לא נועד ליצירת זכויות חדשות, אלא אך ורק ליישם זכויות ידועות ומזוהות בחוק, מכוח הסכמים בעלי תחולה רחבה מאד.

עוד טען המעסיק כי מעמדו של צו ההרחבה הפנסיוני הוא כשל חקיקת משנה הנסוגה מפני הוראתו המפורשת של החוק לפיה מתמחה אינו זכאי לפיצויי פיטורים; המעסיק עורך אבחנה בין הפקדות לפנסיה לבין הפקדות לפיצויים וטוען כי קיימים בתי השקעות במשק אשר מנהלים קופות או קרנות לפנסיה בלבד; וכן לשכת עורכי הדין לא קיבלה החלטה מחייבת בסוגיה וכי פורום העבודה בלשכה קבע כי "על בית הדין להכריע בסוגיית חלות צו ההרחבה הפנסיוני על מתמחים, לכשיגיע מקרה רלוונטי לפתחו".

בית הדין הארצי לאחר בחינת מכלול הטענות קובע כי צו ההרחבה הפנסיוני חל על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, למעט עובדים שטרם הגיעו לגיל 20 (נשים) או 21 (גברים), ומי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.

עובד שחל עליו צו ההרחבה הפנסיוני יבוטח לכל המאוחר בתום ששה חודשי עבודה, אלא אם במועד קבלתו לעבודה הוא "מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו" ואזי יש לבטחו בתוך שלושה חודשים, או בתום שנת המס (לפי המוקדם) בתוקף מתחילת עבודתו. בדברי ההסבר לתוספת לחוק לשכת עורכי הדין, המתייחסים לאי החלת חוק פיצויי פיטורים על מתמחה, מוסבר, בין היתר, כי תקופת העבודה של מתמחה "מוגבלת מראש לתקופה מסוימת ואין זה מן הראוי לכפות על המאמן להמשיך ולהעסיקו בתום תקופת ההתמחות או לשלם לו פיצויי פיטורין. אין לראות בסיום ההתמחות פיטורי מתמחה, שכן אין המתמחה מעוניין להמשיך בעבודה בתנאים של מתמחה".

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957 , מכוחו הוצא צו ההרחבה הפנסיוני אינו מצוין בתוספת לחוק. לכאורה, די בכך כדי לחייב עורכי דין להעביר תשלומים בהתאם לצו ההרחבה הפנסיוני בגין מתמחים הנמנים עם עובדיהם. בית הדין קובע כי הסדר הפנסיה מחייב ביצוע הפקדות שוטפות בתקופת העבודה במגמה להקנות לעובד או לשאיריו ביטוח פנסיוני מקיף לרבות למקרים בהם מופסקת או נפגעת ההכנסה השוטפת של משק הבית.

בנוסף, זכויות העובד המבוטח בקרן פנסיה מקיפה נגזרות מסך כל ההפקדות לקרן, לרבות ההפקדות המנוכות משכר העובד והפקדות המעסיק המיועדות למרכיב הפיצויים. בנוסף מוסיף בית הדין הארצי, כי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קבע כי "יש להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים", ויש להצר על כך שהמעסיק לא פעל לפי החלטה זו.

לכן מסכם וקובע בית הדין: החובה לערוך לעובד הסדר ביטוח פנסיוני היא חובה עצמאית, אשר מקורה הנורמטיבי בצו ההרחבה הפנסיוני שהוצא מכוח חוק הסכמים קיבוציים, ולא מכוח חוק פיצויי פיטורים שבהתאם לתוספת לחוק אינו חל על מתמחים, ומשכך צו ההרחבה הפנסיוני חל, אפוא, על כל חלקיו על מתמחים בעריכת דין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email