מהו חשבון נאמנות לסוכן אשר נותן שרותי תפעול

נותן שירותי תפעול סולק כספים עבור המעסיק באמצעות חשבון נאמנות. אילו סוגי חשבונות קיימים ומהם החוקים החלים על בעל הרישיון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכן המוגדר כנותן שרותי תפעול הינו אך ורק סוכן אשר סולק כספים עבור מעסיק באמצעות חשבון הנאמנות שברשותו, ולמעשה רק הוא מוגדר כנותן שרותי תפעול ומחויב בדיווח של ממשק
דמי הסליקה ליצרנים החל מחודש יולי הקרוב. כיום בהסכם ההתקשרות של גוף מוסדי עם בעל רישיון נכללות הוראות בדבר חשבון נאמנות, ולמעשה הגוף המוסדי צריך לאשר לבעל הרישיון שהוא אכן מוכן לקבל כספים מהמעסיק בצורה זו.

כיום קיימים 3 סוגי חשבונות נאמנות:
1. חשבון נאמנות נפרד לכל גוף מוסדי – בעל הרישיון יפתח בבנק חשבונות נאמנות עבור כל גוף מוסדי עמו יש לו הסכם התקשרות. הוא מחויב למסור לגוף המוסדי דו”ח אודות ניהול החשבון וביצוע פעולות בו אחת לרבעון לפחות.

2. חשבון מפצל בניהול נאמן – בעל רישיון יפתח חשבון נאמנות מפצל בניהול נאמן בו ינוהלו דמי הביטוח הכללי, וחשבון אחד בו ינוהלו כל ההפקדות בביטוח פנסיוני. הכספים בחשובות הללו יפוצלו כך שהסכומים המופקדים בהם ישולמו לטובת הגופים המוסדיים הזכאים, וכל העברת כספים מסוג זה מחייבת אישור מראש של הנאמן.

3. חשבון מפצל בניהול בעל הרישיון – בעל הרישיון יפתח חשבון נאמנות מפצל בתחומים בהם רשאי לפעול (כללי או פנסיוני), הכספים מחשבונות הנאמנות יפוצלו לטובת הגופים המוסדיים הזכאים כאשר בעל הרישיון יבצע הנהלת חשבונות כפולה תחת ביקורת של מבקר חיצוני. המבקר יבדוק את העברת הכספים ופעם בשנה תיערך ביקורת על מערכות המידע והתוכנה אשר באמצעותן מתבצע התפעול. במועד העברת הפקדות מחשבונות נאמנות לחשבונות בנק של גופים מוסדיים, יועברו גם הפרטים הבאים בחלוקה לפי מעסיק:

 •  סוג המוצר הפנסיוני בחלוקה לפי מבוטח
  כולל מספר חשבון, מספר עמית בקופה או
  מספר פוליסה.
 • שמות המבוטחים, תעודת זהות, שם המעסיק
  ומספר ח.פ או עוסק מורשה.
 • שיעורי ההפקדה בפירוט לפי מבוטח, תגמולי
  עובד, מעביד, פיצויים, כיסוי ביטוחי אחר ככל
  שקיים וסכומי ההפקדה בגין כל רכיב.
 • חודש העבודה הרלוונטי.
 • שכר המבוטח.
בעל הרישיון יפעל לכך שהחשבונות יהיו נקיים משעבוד | צילום: fotolia

על חשבונות הנאמנות אשר יפתחו בבנק בישראל יחולו הוראות חוק הנאמנות. בעל הרישיון יפעל לכך שחשבונות אלו יהיו נקיים וחופשיים מכל שעבוד, משכון, עיקול, חובות או זכות לטובת צד ג’. חשבונות נאמנות לא ימצאו ביתרת חובה, עמלות דמי ניהול ועלויות נוספות לא ישולמו מתוך הכספים אשר נמצאים בחשבונות הנאמנות.

את כל הכללים החלים על חשבון נאמנות ניתן לראות בחוזר "התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email