מימוש כספי פיצויים – אבחנה בין קרן ותיקה לקרן חדשה

מסוגיה שנידונה בבית המשפט נלמד האם אפשר להעביר את כספי הפיצויים בקופה לנאמן שמונה על נכסיו של פושט רגל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אחת השאלות המתחדדות מעת לעת מול הלקוח היא סביב מארג היחסים הקיים בין מוטבים לבין יורשים. אלא שמערכת היחסים הזו מורכבת אף יותר כאשר נכנסים לתמונה, מעקלים, שארים, מוטבים בלתי חוזרים ועוד. לכן תמיד חשובה ההתעכבות על זהות המוטבים וההבנה המשפטית בכל מוצר פנסיוני ביחס לנהנים.

השבוע אספר על החלטת בית המשפט העליון בדבר מעמדם של כספי פיצויי פיטורים שנצברו לחייב בקרן פנסיה ותיקה.

עלתה השאלה האם אפשר להעביר את כספי הפיצויים בקופה לנאמן שמונה על נכסיו לאור העובדה כי בפקודת פשיטת רגל סעיף 81(א1) נקבע כי "הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אלא לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לכך, בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים, כולם או מקצתם, ובלבד שאם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור | צילומים: shutterstock ,fotolia

התשתית העובדתית

החייב הוכרז פושט רגל ולו יש קרן פנסיה ותיקה עליה חל התקנון האחיד. כספי הקרן מחולקים לשלושה: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק, ופיצויי פיטורים.

בקשה למימוש כספי החייב והעברתם לקופת הכינוס נדחתה על ידי הקרן בטענה כי הכספים הללו מיועדים לקצבה ומשיכתם תוביל לביטול כל זכויות החייב. הכונס מאידך השיב כי יש לעשות הבחנה בין תגמולים (שאכן לא ניתן להעבירם) לבין כספי פיצויים שאינם מוגנים. היועמ"ש אשר התערב

בהליך הודיע לבית המשפט כי אין מקום להעברת כספי הפיצויים שנצברו לזכות החייב הואיל והם מוגנים תחת הפקודה.

בית המשפט קובע כי מטרת החוק הינה סוציאלית, להקנות הגנות מיוחדות לכספים שחסך החייב בקופת גמל והוראת חוק זו אף עוגנה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, בשינויי נוסח קלים.

בית המשפט מדגיש כי יש לחדד בסוגיית ההגנה המוענקת לכספי פיצויים וכן ביחס להיקף ההגנה שיש להעניק לכספי הפיצויים אשר מושפע מסוג החסכון בו הוא נצבר.

הועלתה השאלה, האם כספי הפיצויים בקופת גמל גם הם למטרת קצבה? שהרי על כספי פיצויים חלים כללים שונים מכספי תגמולים, בין היתר, יש לבחון את זכאות העובד עם סיום עבודתו, כספי הפיצויים ניתנים למשיכה הונית, דיני המס שונים ביחס אליהם.

אמנם לאור אופן החסכון ניתן לכספי הפיצויים אפיון למטרת קצבה, אך עמדה זו נותרת בספק לנוכח ההתייחסות השונה בדין לרכיבים אלו ולכן יש צורך באישור בית המשפט תוך מתן הגנה המוגברת. יש לזכור כי הפיצויים מהווים כ-40% מהחיסכון לקצבה ולכן עולה השאלה מה השיקולים אם למשוך את הכספים אם לאו.

ביחס לחייב, יש לזכור כי נדרשת בחינה מה יוותר לו כקצבה לאחר משיכת כספי הפיצויים, מה יכולתו לצבור זכויות פנסיוניות לעתיד ועוד. יתרה מכך, כל עוד לא התגבשה זכותו של החייב לכספי הפיצויים, הרי שלא ניתן להורות על פדיון שכזה. מאידך יש לשקול שיקולים לרווחת הנושים והסיבות שהובילו את החייב למצב אליו נקלע.

במקרה נשוא הערעור, בית המשפט קובע כי לעניין כספי פיצויים בקרן ותיקה, כאן משיכת כספי הפיצויים על פי התקנון תוביל לביטול כל זכויותיו של החייב ואין זה משנה את אם מדובר על כספי פיצויים או אחרים ומשכך, כאן אין מקום לאפשר העברת הכספים בטרם הגיע המועד למימושם.

משכך מקבל בית המשפט את הערעור ומבטל את החלטת בית המשפט המחוזי להעביר את כספי הפיצויים בקרן הפנסיה הוותיקה לנאמן.

חשוב להדגיש כי נערכת עבודה של הרשויות להסדרת נושא העברה שעבוד ועיקול זכויות של עמיתים בקופת גמל, אך העבודה טרם הושלמה, כך שניתן להניח שהמילה האחרונה טרם נאמרה בעניין זה.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email