מיסוי הכנסות המתקבלות לאחר פטירה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הכנסות מנכסים – הכנסות הנובעות מנכסים שהותיר המוריש שייכות ליורשים (כגון ריבית מפיקדון, שכ"ד מנכס מקרקעין וכדומה). על הכנסות שכאלה חל סעיף 120 לפקודה הקובע כי הכנסות הנובעות מעיזבון הנפטר חייבות במס בידי היורשים, כל יורש לפי חלקו. אופי ההכנסות נותר כפי שהיה בידי המוריש ולפיכך יחולו שיעורי המס הרגילים המתייחסים להכנסות אלה.

עסק שהופסק – סעיף 3(ו) לפקודה חל במקרה של עסק שחדל מלהתקיים בשל פטירת בעליו ואשר שיטת הדיווח שהונהגה בו לצורכי מס היתה על בסיס מזומן. הסעיף קובע כי הכנסה שמקורה בעסק שטרם חויבה במס ואשר הגיעה ליורשים תהיה חייבת במס בידיהם. ההכנסה אינה מיגיעה אישית והמס המרבי שיחול עליה לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 125א לפקודה.

הפרשי שכר/הפרשי קצבה – כאשר יורשיו של עובד שנפטר מקבלים הפרשי שכר/הפרשי קצבה שלהם היה זכאי, רואים אותם כהכנסת הנפטר. שיעור המס שייקבע יהא בהתאם לשיעור המס שהיה חל על הנפטר בשנת הפטירה. בכל מקרה שיעור המס לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 125א לפקודה. מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ואם הנפטר היה נכה לעניין סעיף 9 (5) (א) לפקודה היורשים זכאים לפטור ממס בגין הכנסה זו כאמור בסעיף.

אם הפרשי השכר/הפרשי הקצבה שולמו ליורשיו לאחר שנת הפטירה, המס יחושב כהכנסת הנפטר בשנה בה התקבלו. במקרה זה המס יחושב בהתחשב במדרגות המס בלבד, ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם וללא פטור ממס לנכה לפי סעיף 9 (5) (א) לפקודה. על אף האמור לעיל, היורשים זכאים לפרוס את הפרשי השכר/הפרשי הקצבה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת בשנה בה התקבלו, והכל כקבוע בסעיף 8 (ג) (1) לפקודה.

פדיון ימי חופשה – כאשר יורשיו של עובד שנפטר מקבלים פדיון ימי חופשה שלהם היה זכאי, רואים אותם כהכנסת הנפטר. שיעור המס שייקבע יהא בהתאם לשיעור המס שהיה חל על הנפטר בשנת הפטירה. בכל מקרה שיעור המס לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 125א לפקודה. מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ואם הנפטר היה נכה לעניין סעיף 9 (5) (א) לפקודה היורשים זכאים לפטור ממס בגין הכנסה זו כאמור בסעיף.

אם פדיון ימי החופשה שולמו ליורשיו לאחר שנת הפטירה, המס יחושב כהכנסת הנפטר בשנה בה התקבלו. במקרה זה המס יחושב בהתחשב במדרגות המס בלבד, ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם וללא פטור ממס לנכה לפי סעיף 9 (5) (א) לפקודה. על אף האמור לעיל, היורשים זכאים לפרוס את פדיון ימי החופשה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת בשנה בה התקבלו, והכל כקבוע בסעיף 8 (ג) (2) לפקודה.

מענק פרישה חייב במס שהתקבל לאחר פטירת העובד – המענק נחשב להכנסה חייבת במס של הנפטר. במקרה זה שיעור המס שייקבע יהא בהתאם לשיעור המס שהיה חל על הנפטר בשנת הפטירה. בכל מקרה שיעור המס לא יעלה על %40 כקבוע בסעיף 125א לפקודה. מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ואם הנפטר היה נכה לעניין סעיף 9 (5) (א) לפקודה יורשיו זכאים לפטור ממס בגין הכנסה זו כאמור בסעיף. אם מענק הפרישה שולם ליורשיו לאחר שנת הפטירה, המס יחושב כהכנסת הנפטר בשנה שבה התקבל. במקרה זה המס יחושב בהתחשב במדרגות המס בלבד, ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם וללא פטור ממס לנכה לפי סעיף 9 (5) (א) לפקודה. על אף האמור לעיל, היורשים זכאים לפרוס את מענק הפרישה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת בשנה שבה התקבל, והכל כקבוע בסעיף 8 (ג) (3) לפקודה.

מענק חייב במס המשולם ליורשי עובד עקב מוות – המענק נחשב להכנסה חייבת במס לפי סעיף 9 (7 א) (ב) לפקודה. ההכנסה היא הכנסה מיגיעה אישית אצל היורשים, כל יורש לפי חלקו. ליורשים מגיע פטור ממס לפי סעיף 9 (5) (א) לפקודה במקרה של נכות. בכל מקרה שיעור המס לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 125א לפקודה. ליורשים לא תינתן האפשרות לפרוס את המענק אצלם, אך הם זכאים לפרוס את המענק אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת בשנה שבה התקבל, והכל כקבוע בסעיף 8 (ג) (3) לפקודה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email