מענק פטור ממס שלא נכלל בנוסחת השילוב החדשה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ככלל, מענקי פרישה פטורים ממס שמשולמים לפורש מפחיתים את הפטור ממס שמגיע לקצבה בשל הוראות נוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה. ואולם ישנם כמה מענקי פרישה המשולמים לפורש בפטור ממס מבלי לפגוע כלל בפטור ממס שמגיע לקצבה בשל העובדה כי אינם נכללים כלל בנוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה.

בחוזר זה ברצוני להבהיר כי בנוסחת השילוב החדשה שנקבעה בתיקון 190 לפקודה אין לכלול מענקי פרישה פטורים ממס ששולמו כדלקמן:

1. מענקי פרישה מיוחדים ששולמו לפורשי כוחות הביטחון – צה"ל, משטרה, שב"ס, שב"כ ומוסד. יובהר כי מענקי פרישה רגילים, כמו פדיון ימי מחלה ו/או מענקי הסתגלות ששולמו לפורשים אלה, ייכללו בנוסחת השילוב החדשה ויפחיתו את הפטור ממס שמגיע לקצבה. יש לציין כי מענקי פרישה אלה לא נכללו גם בנוסחת השילוב הישנה.

2. מענקי פרישה ששולמו לפני 01.01.2012 במועד שהינו לפחות 15 שנה שלפני תחילת קבלת הקצבה. הכוונה היא למקרה שבו אדם מקבל קצבה לראשונה לאחר 01.01.2012, אך את מענקי הפרישה הוא קיבל לפני 01.01.2012. יובהר כי אם מענקי הפרישה שולמו החל בשנה השישית ועד לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה תבוצע הפחתה של 10% ממענקי הפרישה מהשנה השישית ועד לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה. יש לציין כי מענקי פרישה אלה לא נכללו גם בנוסחת השילוב הישנה.

3. מענק שנים עודפות המשולם בשל שנות עבודה שבעדן לא קיימת זכאות לקצבה (כמו מקרן פנסיה ותיקה או לפורשים לפנסיה תקציבית בעד תקופת עבודה העולה על 35 שנים) ששולם לפני 01.07.2012. יובהר כי הכוונה היא למענק פרישה פטור ממס שמתייחס לשנים העודפות בלבד. יש לציין כי מענק פרישה זה לא נכלל גם בנוסחת השילוב הישנה.

4. מענק פרישה שמשולם בעד שנות העבודה שלאחר הגיע העובד לגיל הזכאות. ייתכן מקרה שבו אדם מקבל קצבה, אך ממשיך לעבוד לאחר הגיעו לגיל הזכאות ורק במועד הפסקת העבודה הוא מקבל את מענק הפרישה. אותו חלק מענק פרישה המיוחס לשנות העבודה שלאחר הגיעו לגיל הזכאות לא ייכלל בנוסחת השילוב החדשה. כדי לחשב את גובה מענק הפרישה הנ"ל יש לקחת את סך מענק הפרישה הפטור ממס ששולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה שבעדן שולם. התוצאה המתקבלת מהווה את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת עבודה. את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת עבודה יש להכפיל במספר שנות העבודה שלאחר הגיע העובד לגיל הזכאות.

5. מענק פרישה שמשולם בעד התקופה שקדמה ל-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. כדי לחשב את גובה מענק הפרישה הנ"ל יש לקחת את סך מענק הפרישה הפטור ממס שולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה שבעדן שולם. התוצאה המתקבלת מהווה את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת עבודה. את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת עבודה יש להכפיל במספר שנות העבודה שקדמו ל-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. 6. מענקי פרישה ששולמו לעובד שפרש מעבודה מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור %75 לפחות .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email