"מקצוע שדורש התמקצעות כמו של עו"ד ורו"ח"

לאחר זיהוי פרקטיקות פסולות, הרשות תסדיר את הליך התמחות סוכן הביטוח. הלשכה מברכת על הסדרת ההליך: "הסטנדרטים ישפרו את מקצועיות הנכנסים לענף"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה, אנו מוצאים מואת לנכון כי יש צורך אמיתי להסדיר כללים ונורמות לקיומה של התמחות נאותה, הן מצד המאמן והן מצד המתמחה. הוראות אלה יגבירו את נאותות וטיב ההתמחות וישפרו את מקצועיות המתמחה בבואו להיכנס בשערי מקצוע סוכן הביטוח, יועץ או משווק פנסיוני", נאמר בהודעה שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בטיוטת חוזר תחת הכותרת "כללים בנוגע להתמחות נאותה", במסגרת חוזר סוכנים ויועצים. "הרשות רואה חשיבות רבה בכך שהגורם עימו מתייעצים המבוטחים בנוגע למוצרי הביטוח והפנסיה יהיה מקצועי ובעל רמת אמינות גבוהה", נכתב.

בין היתר, מוצע לקבוע כי "לפני קבלת מתמחה להתמחות תחת פיקוח של מאמן, יוודא המאמן מול המתמחה את התאמתו של המתמחה ויבהיר למתמחה את הציפיות והדרישות המצופות ממנו. כמו כן, מוצע לקבוע תנאים נאותים להתמחות כגון מספר ימי עבודה בשבוע ומיקום המתמחה בקרבת המאמן על מנת לאפשר פיקוח קרוב ושוטף. הוראות דומות קיימות גם בכללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962 ובתקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955".

התמחות בשכר. הוראות דומות קיימות גם בכללי לשכת עוה"ד | צילום: shutterstock
התמחות בשכר

מוצע לקבוע מספר מינימלי של תכנים אשר יהוו את הבסיס המקצועי להתמחות נאותה של בעל רישיון לרבות עבודה מעשית מול מבוטחים, עבודה משרדית כהכנה לפגישות מול מבוטחים, וכן פעולות שנדרש מבעל רישיון לבצע גם לאחר הפגישות מול המבוטחים. בנוסף, קיימת חשיבות רבה שהמתמחה יכיר מוצרים קיימים ששווקו בעבר ואינם משווקים עוד על מנת שיידע לתת מענה מקצועי בבוא היום להיקף רחב ככל האפשר של מבוטחים ומוצרי ביטוח.

במקרים בהם יש ניגוד עניינים הנובעים מכפיפות של מאמן למתמחה בהווה או בעבר, לא ניתן יהיה להכיר בהתמחות כנאותה. מדובר במקרה בו המאמן כפוף למתמחה ביחסי עוסק מעסיק עד עשר שנים לפני למועד תחילת ההתמחות. כפיפות תחשב גם במקרה בו המתמחה הוא בעל מניות בסוכנות הביטוח בה מתבצעת ההתמחות.

מתמחה לא יעבוד ללא שכר ושכרו יהיה בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. המתמחה יקבל תלוש שכר ולא תוצא לו חשבונית, דבר שאינו הולם את תקנה 16 לתקנות ההתמחות.

במקום עבודה בו מספר מסוים של מתמחים, יוגדר גורם (בנוסף למאמן) אשר אמון על קיומן של הוראות החוזר ויוודא כי כל התנאים לקיומה של התמחות נאותה מתקיימים.

חובת תיעוד הפעילות

הרשות ממליצה חובת דיווח של מאמן לרשות וזאת בהתקיים מצבים העלולים לפגוע בנאותות ההתמחות. מדובר במצבים כמו עזיבה של המאמן את מקום ההתמחות, עזיבה של המתמחה, הפסקת התמחות מכל סיבה שהיא, היעדרות של המתמחה לתקופה העולה על 14 יום ברציפות שלא נגרמה בשל חופשת לידה או שירות מילואים וכן כל דיווח מהותי אחר.

לסיום, מוצע לקבוע כי ההתמחות, בדגש על פעילות המאמן והמתמחה, תתועד בדרך שניתן יהיה לבקר ולפקח עליה ולוודא כי ההתמחות נאותה ביחס להוראות של חוזר רשות שוק ההון.

שיפור המקצועיות

תגובת הלשכה: "לשכת סוכני הביטוח רואה בסוכן הביטוח איש מקצוע וכפועל יוצא מכך היא מברכת על הסדרת הליך ההתמחות בחוזר מוגדר ומפורט אשר מדריך הן את המאמנים והן את התלמידים המבקשים להיכנס להתמחות לקראת הכשרתם כסוכני ביטוח – באופן המבהיר כיצד עליהם לפעול במהלך ההתמחות, תוך מתן דגשים על התמחות אפקטיבית, ממוקדת וראויה אשר תכשיר באופן אמיתי ותבנה ארגז כלים משמעותי וישים למתמחה עם צאתו לשוק העבודה, לרבות בפעילות אקטיבית וימי השתלמות יעודיים להעמקת הידע בענף נשוא ההתמחות.

"יש לציין כי מקצוע סוכן הביטוח דורש מיומנויות רחבות והכרות מעמיקה עם תחומים רבים הנושקים לעולם הביטוח ואין ספק כי קביעת סטנדרט של מקצועיות מינימלי כפי שהוגדר בטיוטה הינו ראוי לטובת שיפור המקצועיות והכשרת הנכנסים לענף".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email