מתי בדקתם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות של לקוחותיכם העסקיים?

בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים חלים תמורות ושינויים בענף הביטוח וגם אצל הלקוחות; סוכן הביטוח חייב להציע ללקוחותיו מגוון של מוצרים ממגוון של מבטחים, לפעול במקצועיות ומומחיות ולהציע למבוטח מערך ביטוח אשר יגבה אותו בקרות אירוע ביטוחי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סכומי הביטוח של פוליסות עסקיות נקבעים בדרך כלל על ידי מבוטחים. סכומי הביטוח בענף ביטוחי הרכוש הם בתחומים עיקריים.

סכום ביטוח למבנה:

 • עלות בניה של המבנה
 • השקעות להתאמת המבנה לצרכי המבוטח
 • הוצאות פיתוח.

סכום ביטוח לתכולה:

 • ריהוט, ציוד, אביזרים וציוד אלקטרוני
 • מכונות, ציוד ליצור
 • מלאי
  • חומרי גלם
  • מלאי בתהליך יצור
  • מלאי מוצרים מוגמרים
  • מלאי חומרי עזר לרבות מכלי אריזה
תת ביטוח

בתקופה האחרונה אנו עדים לתמורות לא צפויות אשר משפיעות במישרין ובעקיפין על עלות הרכישה מחדש של העסקים המבוטחים:

 • עליה משמעותית בעלות הבניה ובמיוחד בעלות של השקעות להתאמת המבנה, לדוגמה, לוחות חשמל (עשירים ברכיבים אלקטרוניים), מערכות התרעה, מערכות בקרה ועוד.
 • עליה משמעותית במחירי ההובלה הימית והאווירית.
 • עליה משמעותית במחירים של רכיבים אלקטרוניים, במיוחד בתחום המוליכים למחצה.
 • עליה משמעותית בתחום של עלות מכונות וציוד יצור עקב העלייה במחירי ההובלה ובמחירי הרכיבים האלקטרוניים.

הפוליסות המקובלות כיום בישראל מבטחות את הרכוש (למעט מלאי) בערך קימום. עלייה במחירי הריהוט, ציוד, אביזרים, ציוד אלקטרוני עלולים ליצור מצב של תת ביטוח. גם בתחום המלאי המבוטח עלול למצוא עצמו במצב של תת ביטוח אם שווי המלאי לא יעודכן על פי מדד של רכישת מלאי חדש (לא בהסתמך על עלות המלאי שנרכש).

מומלץ לבדוק את גבולות האחריות של פוליסות החבויות השונות | צילום: shutterstock

על פוליסות רכוש, במיוחד נוסחי "ביט" מורחבות למיניהן, לכלול "המבטח ישפה את המבוטח בגין סכומים נוספים שנוספו במהלך תקופת הביטוח, שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח אך למעט מלאי עסקי", עד סך של 10% מסכום הביטוח לגבי כל סעיף המפורט בפוליסה.

על פי נוסח הסעיף לא ברור אם הוא מכסה שינויים בשווי הרכוש כתוצאה משינויים בשערי המרה של מטבעות, עלייה במחירי תשומות, עליית מחירים של הספקים בחו"ל ועלייה במחירי ההובלה. הסעיף, כאמור, לא חל על מלאי. רצוי ומומלץ שהפוליסה תהיה עדכנית ולא חשופה לפרשנות בקרות מקרה הביטוח.

אובדן רווחים

עליה במחירי הדלק והאנרגיה, מחסור בעובדים הגורם לעלייה בשכר המשולם וגידול בהוצאות קבועות אחרות משפיע במישרין על סכומי הביטוח בפוליסת אובדן רווחים. יש לקבל עדכון (מומלץ מרואה החשבון של הלקוח/המבוטח) לגבי ההוצאות הקבועות המשולמות על די המבוטח והרווח הנקי לפני מס, זאת כדי לא להיות במצב של תת ביטוח בביטוח אבדן רווחים.

תנאי ביטוח אובדן רווחים, במיוחד בנוסחי "ביט" השונים, כוללים הרחבה "סכומים נוספים עד ל-25% מסכומי הביטוח של כל סעיף מסעיפי פרק זה, בגין גידול בלתי צפוי בסכומי הרווח הגולמי ו/או שכר העבודה. שינוי בסכומי הביטוח שהמבוטח היה מודע להם, אך לא עודכנו בפוליסה לא מתאימים להגדרה של "גידול בלתי צפוי".

עדכון נוסף שיש לקבל מרואה החשבון הוא לגבי המחזור העסקי של המבוטח, נתון חשוב עליו מתבססים כיסויים ביטוחיים כגון אחריות מוצר ואחריות מקצועית. בכיסויים ביטוחיים אלו הפרמיה מחושבת כשיעור מהמחזור. עליה חדה במחזור העסקי תגרום לדרישה של פרמיה נוספת מהמבטח בתום שנת הביטוח, פרמיה שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים (סביר להניח גם לאי נעימות עם המבוטח לא כלל את הפרמיה הנוספת בתמחירים שלו).

גבולות האחריות

בדרך כלל, הפרמיה לפוליסה מחושבת על פי מחזור שנת הביטוח החולפת ומוגדרת כפרמיה פיקדונית ומינימלית. אם בשנת הביטוח הנוכחית המחזור (על פי הערכות המבוטח) עשוי לרדת באופן משמעותי הרי שהמבוטח לא יזכה לקבל החזר כספי (הפרמיה הוגדרה כפרמיה מינימלית). יש לבדוק את הנתונים הכספיים בקפידה ולתאם את חישוב הפרמיה עם המבטח כדי שהמבוטח לא ישלם פרמיה שאינו צריך לשלם.

מומלץ לבדוק גם את גבולות האחריות של פוליסות החבויות השונות. העלייה ביוקר המחייה ופסיקה של בתי משפט מחייבים בדיקת החשיפה של המבוטח לתביעות של צדדים שלישיים ולשקול את הצורך בהגדלה של גבולות האחריות. יש לזכור כי פוליסות החבות מזכות את המבוטח בהוצאות משפטיות סבירות גם מעבר לגבול האחריות של הפוליסה. עריכת פוליסת חבות בגבול אחריות נמוך לא רק שיכולה להעמיד את המבוטח מול שוקת שבורה במקרה של פסק דין, אלא גם בתחום של ההוצאות המשפטיות. המבטחים רואים הגנה משפטית סבירה כמתייחסת לגבול האחריות שנרכש בפוליסה.

בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים חלים תמורות ושינויים בענף הביטוח וגם אצל הלקוחות. סוכן הביטוח חייב להציע ללקוחותיו מגוון של מוצרים (ממגוון של מבטחים), לפעול במקצועיות ומומחיות ולהציע למבוטח מערך ביטוח אשר יגבה אותו בקרות מקרה הביטוח.

הכותב הינו חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email