"נוהג פסול": הרשות מפרסמת הגבלות חדשות על סוכני הביטוח

בין היתר - הרשות תאסור על בעל רישיון לפרסם שירות משיכת כספים ממוצר פנסיוני או שירות איתור מוצרים פנסיוניים; תגובת הלשכה: "פגיעה בחופש העיסוק"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בטיוטה שנייה לתיקון חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות, מציעה רשות שוק ההון "להוסיף הוראות שמטרתן הבהרת חובות בעל הרישיון עבור לקוח כאשר ההתקשרות נעשית באופן פסיבי מבחינת הלקוח ללא ידיעתו וללא מעורבותו, וכן להתמודד עם נהגים בלתי ראויים שאין לעשות בהם שימוש במהלך מתן שירות ללקוח". הרשות מתייחסת בעיקר ל"פרסום שירות משיכת כספים ממוצר פנסיוני או שירות איתור מוצרים פנסיוניים", המתבצע באינטרנט, בכלי התקשורת, דואר אלקטרוני וכל אמצעי אחר.

לטענת הרשות, "לאחרונה התקבלו פניות ברשות על נוהג פסול בשוק החיסכון הפנסיוני, לפיו בעלי רישיון מפרסמים הודעות לציבור המשדלות חוסכים בדרכים שונות 'להשיג כסף קל ומהיר', באמצעות משיכה של כספי התגמולים מהחיסכון הפנסיוני שלהם, זאת תוך פגיעה בלתי הפיכה בחיסכון הפנסיוני של אותם חוסכים שבנוסף על כך גם משלמים (בידיעתם או שלא בידיעתם) את המס המרבי הכרוך במשיכה שלא כדין.

תרעומת בקרב סוכני הביטוח על הפגיעה החמורה בחופש העיסוק | צילום: shutterstock

נוהג זה נוגד את הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני הקובעות התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח לאחר בירור נתוניו וצרכיו". כמו כן, "נוהג זה הינו על פי רוב בניגוד לאינטרס של החוסכים שבמקרים רבים כלל אינם מבינים את ההשלכות החמורות של משיכת כספי החיסכון הפנסיוני שלהם בהווה – פגיעה בלתי הפיכה בכיסויים הביטוחיים הקיימים להם בקרן הפנסיה, ובעתיד – פגיעה בלתי הפיכה בקצבת הזקנה לה יהיו זכאים", מסבירים ברשות.

הטיוטה החדשה מביאה לתרעומת בקרב סוכני הביטוח. מהלשכה נמסר בתגובה: "מטיוטת החוזר עולה שיש פגיעה חמורה ביותר בחופש העיסוק, התייחסות מפורטת יותר תנתן על ידנו בהתנהלות מול הממונה על רשות שוק ההון ישירות".

שילוב מוצרים שלא ברישיון

עוד מוצע לקבוע כי בעל רישיון היוצא בפרסום בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות אמצעי דיגיטלי, דואר, דואר אלקטרוני, פקס, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, יציין במסגרת אותו הפרסום באופן ברור ובולט את סוג בעל הרישיון המבצע את הפרסום ואת שמו כפי שהוא מופיע ברישיון שניתן לו על ידי הרשות.

על פי ההוראות המוצעות: "בעל רישיון הפונה ללקוח לשם מתן שירות שאינו במסגרת רישיון סוכן ביטוח רישיונו, לא ישלב מכירת מוצר ביטוחי או פנסיוני באותה השיחה או הפגישה עם הלקוח. בעל הרישיון המבקש לתת שירות אחר יקבל ויתעד את הסכמתו בכתב של הלקוח כי הוא מודע לכך שהשירות מתייחס למוצרים שאינם מוצרי ביטוח או מוצרים פנסיונים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים ואינו מפוקח על ידי רשות שוק ההון".

לקוח מועבר

הרשות ממליצה כי על בעל רישיון ליזום פניית שירות ל"לקוח מועבר" (לקוח שלא היה מעורב במינוי הסוכן כתוצאה מרכישת תיק ביטוח, מיזוג סוכנויות או מינוי בעל הרישיון באופן אחר) במהלכה ישאל בעל הרישיון את הלקוח המועבר האם הוא מעוניין בשירותיו של בעל הרישיון.

בטיוטה מובהר, כי "החליט הלקוח המועבר כי הוא מעוניין בשירותיו, יפרט ללקוח המועבר את המוצרים שלגביהם בעל הרישיון הינו הגורם הרלוונטי לפניותיו, אופן קבלת השירות לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו, אם קיימות". בנוסף, ולמעט ממצב שבו הלקוח הועבר כתוצאה ממיזוג סוכנויות, "על הלקוח המועבר לחתום על ייפוי כוח חדש לטובת בעל הרישיון בהתאם לקבוע בהוראות חוזר ייפוי כוח".

הסכמת הלקוח מראש

הטיוטה מתייחסת גם לשכר מהלקוח והחזר הוצאות, ומציעה לקבוע כי בעל רישיון אשר גובה תשלום מהלקוח יפרט לו בכתב ובאופן מלא גם את סכום התשלום הכולל שהוא גובה וגם את הרכיבים השונים בגינם נגבה התשלום, ואת גובה התשלום עבור כל אחד מהם. על בעל הרישיון לקבל את הסכמת הלקוח מראש ובכתב לפני מתן השירות.

ממשקים דיגיטליים חינמיים

הרשות מציעה גם לקבוע כי בעל רישיון המעניק שירותים בתשלום ללקוח הכוללים קבלת מידע או העברת מידע שקיים באתרים של הגופים המוסדיים או בממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון, ושניתן לקבלם ולהעבירם ללא כל עלות – יעדכן את הלקוח כי באפשרותו לעשות פעולות בממשקים השונים ללא כל עלות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email