נערכים לסגר: איגרת יועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכנות וסוכנים יקרים,

לנוכח ממדי התחלואה העולים ולאור החלטת הממשלה, החל ממחר מדינת ישראל נכנסת לסגר מוחלט שימשך, בשלב זה,  עד ליום 21.1.21.

על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 שיכנסו לתוקף בתקופת הסגר, מקומות העבודה יסגרו למעט מקומות העבודה אשר אושרו בתקנות.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

אבהיר כבר עתה, כי במהלך הימים האחרונים עם היוודע הכוונה לכניסה לסגר, נעשו מאמצים חסרי תקדים ומרשימים בהיקפם על ידי לשכת סוכני הביטוח, בראשות נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, למול כל גורמי הממשל הרלוונטיים, במטרה לכלול את סוכני הביטוח תחת ההגדרה "עובד חיוני" בתוספת לתקנות. חרף זאת, ולאור ממדי התחלואה והרצון להימנע מהרחבת העיסוקים, נקבע כי בשלב זה סוכני ביטוח לא יכללו מפורשות במסגרת רשימת מקומות העבודה הרשאים לעבוד במהלך תקופת הסגר.

המחוקק העניק מספר חלופות, ככל שהן רלוונטיות עבורכם כמעסיקים, ואותן אבקש לפרט לנוחיותכם כעת. במסגרת התקנות ניתנה אפשרות למעסיק לאפשר הגעה של עובד למקום העבודה במקרים החריגים הבאים:

(9) "כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר, או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית".

בנוסף, אזכיר את סעיף המסגרת בענף כללי – שירותי תמיכה, לפיו כל מי אשר נדרש לספק שירות תמיכה לצורך המשך הפעילות התקינה ביחס לתחומי הפעילות המפורטים בתוספת, יכללו בהגדרת התוספת.

(1) "אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל".

בתוספת נאמר מפורשות בענף הפיננסי כי גופים מוסדיים (חברות ביטוח) הינם גופים הנכללים בתוך התוספת. "שוק ההון: (1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח)".

לסיכום, כל מעסיק אשר יעמוד בדרישות האמורות בתקנות כפי שפורטו לעיל, בין אם לצורך המקרים החריגים אשר פורטו בפסקה (9) ובין אם לאור הצורך לספק שירות תמיכה נדרש לשם המשך הפעילות התקינה של הגוף המוסדי, יוכל לבצע את אותו שירות נדרש, גם במהלך תקופת הסגר.

עם זאת, אנו שבים וממליצים לטובת כלל הציבור, ולשמירה על בריאותכם ובריאות בני משפחותיכם, נצלו את תקופת הסגר לעבודה מרחוק, שמרו על ריחוק חברתי, עטו מסיכות, שמרו על היגיינה, המנעו מהתקהלות והמנעו ככל הניתן מחשיפה שעלולה להוביל לפגיעה בבריאותכם. מצ"ב קישור לאתר התו הסגול עם הנחיות בדבר אופן ההתנהלות לשם הגנה עליכם ועל עובדיכם.

עדכון זה נכון למועד פרסומו. ככל שיהיה שינוי בהגדרות התקנות יפורסם לנוחיותכם עדכון חדש ומעודכן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email