סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח

במקרה שאינו מנוי בסעיפים 33־35 לחוק חוזה הביטוח, סוכן הביטוח נחשב כמתווך בלבד ולא כשלוח של המבטח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום ברחובות נדונה תביעתו של אבשלום הלל על ידי עו"ד אלי תגר כנגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ על ידי עו"ד ליאור אברמוביץ. פסק הדין ניתן בפברואר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי כבוד הרשם הבכיר אייל דוד.

מדובר בתביעה בה ביקש התובע המבוטח לחייב את הנתבעת – מנורה – המבטחת לשלם לו החזרים בגין תשלומים ששילם לה בעת שהייתה בתוקף פוליסת ביטוח אחרת של חברת הכשרה ביטוח, שאף נרשמה ברישומי הבנק הממשכן.

לטענת התובע, הוא רכש ממנורה פוליסת ביטוח משכנתא, שאף נרשמה בבנק הפועלים הממשכן, כפוליסת הביטוח שלו. שנה לאחר מכן, סוכן הביטוח שלו העביר את הפוליסה לחברת הכשרה ביטוח והודיע לו כי הפוליסה הקודמת בוטלה ובספרי הבנק הממשכן, נרשמה הפוליסה החדשה.

על מי נטל ההוכחה.

לטענתו, הסוכן לא ביטל את תשלומי הפוליסה ורק בשנת 2012 נודע לו כי הוא משלם ביטוח משכנתא בכפל, לשתי פוליסות ביטוח בו זמנית. התובע ביטל את פוליסת הביטוח הראשונה אצל מנורה ודרש את החזרי הפרמיות ששילם לה. לטענתו, הוא זכאי לקבל את מלוא תשלומי הפרמיה ששילם לה, שכן מי שביצע את השינוי בפוליסה ורשם במקום הפוליסה הראשונה את הפוליסה השנייה שנרכשה מחברת הכשרה הינו סוכן הביטוח של מנורה. התובע הכחיש את טענות מנורה, שהאשמה בקיומן של שתי פוליסות ביטוח נעוצה בו עצמו, שכן התובע רכש את הפוליסה באמצעות סוכן הביטוח, המהווה שלוח ישיר של מנורה, ואי ביטול הפוליסה על ידו, גרמה לו לשלם תשלומי כפל.

לטענת התובע, על מנורה הייתה מוטלת החובה הבסיסית, לברר מהם הכיסויים אותם היא מעניקה לבנק הממשכן.

מנורה טענה כי התובע חתם על הצעה להתקבל לביטוח משכנתא במסגרתה מונה כמוטב בלתי חוזר בנק משכן. במסגרת מסמכי ההצעה, חתם התובע על הודעות ביטול פוליסה קודמת אצל בנק משכן. לטענתה, היא פעלה בהתאם להוראות התובע, והפיקה פוליסה כמוסכם.

במהלך שנת קיומה של הפוליסה, נשלחו למענו של התובע אותו מסר בעת רכישת הביטוח דו"חות שנתיים המפרטים את הכיסויים הביטוחיים בגין השנים 2008־2012. רק ביום 9.12.2012 קיבלה לראשונה את בקשת התובע לביטול הפוליסה והודיעה למוטב על ביטולה. לפנים משורת הדין, הסכימה להשיב לתובע פרמיות ביטוח בגין רכיב המבנה בלבד, ששולמו בגין שנה, אולם משהתובע בחר שלא לפדות את ההמחאה, הרי שהצעה זו בטלה, שכן התובע אינו זכאי לקבל החזר כלשהו לגבי הפרמיות ששילם.

בית המשפט קבע, כי על התובע מוטלת החובה להוכיח את תביעתו בהתאם לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל ההוכחה הוא נטל הבאת הראיות נקבע במשפט האזרחי על פי הטיית מאזן ההסתברות "לאחר שבית המשפט בוחן את מהימנותן של הראיות שבפניו, את דיותן ואת משקלן".

בית המשפט קיבל את טענת מנורה, כי סוכן הביטוח לא היה בתאריכים הרלוונטיים לתביעה סוכן של מנורה. התובע לא עמד בנטל להוכיח טענה זו, ולפיכך, אין אפשרות לייחס למנורה פעולות שבוצעו על ידי מי שאינו עובד שלה.

בית המשפט קיבל את עמדת מנורה שהטענה כי סוכן הביטוח הוא "שלוח ישיר שלה וטעותו בביטול הפוליסה היא שגרמה לתובע לשלם כפול" מהווה הרחבת חזית אסורה, ולכן לא דן בה ודחה אותה.

יתרה מזו, הטענה כי שלוח של מנורה פנה לתובע לצורך העברת הכיסוי הביטוחי שלו ממנה לחברת ביטוח אחרת, תוך הבטחה לבטל את הפוליסה במנורה, הינה חסרת הגיון, שכן סוכן ביטוח הינו שלוח של המבטחת לצורך עריכת הביטוח, ולא לביטול הפוליסה שהנפיקה המבטחת. סעיפים 33־35 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א־1981, מגדירים שלושה תחומים בהם יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח:

א. בשלב הטרום חוזי, דהיינו: בעת קיום מו"מ לקראת כריתת החוזה, לרבות חובת הגילוי בשלב זה.
ב. לעניין קבלת דמי ביטוח.
ג. לעניין מתן הודעות.

התוצאה הינה, כי רק בפעולות הנ"ל נדרש המבטח לפקח על פעולותיו של הסוכן, ואף ליטול אחריות על מעשיו. לפיכך, בכל מקרה אחר, לרבות מקרה של תביעה לתגמולי ביטוח, סוכן הביטוח אינו נחשב כשלוח של המבטח, אלא כמתווך בלבד, בהתאם לסעיף 32 לחוק.

בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובע לשלם למנורה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוז תל אביב ומרכז

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email