סלינגר: גזירת עמלות מדמי ניהול שמשלם המבוטח היא נוהג פסול

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הוציאה השבוע עמדת ממונה בעניין תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון, ובו קבעה כי דמי עמילות לא ייגזרו מדמי הניהול שמשלם המבוטח. "בהוראות דין שונות נקבע שלגופים המוסדיים ולבעלי הרישיון ישנן חובות נאמנות כלפי לקוחותיהם", נכתב בעמדה.

"כך, סעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע שחברה מנהלת מחויבת לפעול באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים ולא תעדיף כל עניין וכל שיקול על פני טובתם. סעיף 56 לחוק האמור מחיל חובה זו גם על קופת ביטוח (למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול אישי) ועל מבטחים המנהלים קופות כאמור. "סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה- 2005, קובע שבעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה ולא יעדיף את ענייניו האישיים על פני טובת לקוחותיו, למעט העדפה של מוצר פנסיוני שלסוכן פנסיוני זיקה אליו".

עקב כמה פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו באחרונה חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר. "תשלום דמי עמילות באופן האמור", נכתב בנייר העמדה, "שמעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי הרישיונות בהתאם להוראות שפורטו לעיל. הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון מחויבים לדאוג לטובת לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות רווחיהם האישיים, על פני טובתם".

מהלשכה נמסר בתגובה כי היא "תומכת בהפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן, ומקווה שחברות הביטוח ירימו את הכפפה ויבנו מודל תגמול ראוי חדש, כפי שקבעה המפקחת על הביטוח בתקנות דמי העמילות". עד למועד הפצת העיתון לא נתקבלו תגובות חברות הביטוח וסוכנויות ביטוח, שאליהן פנתה מערכת "ביטוח ופיננסים". בין היתר נעשו פניות לחברות הביטוח הראל, איילון, הפניקס, פספורט קארד, שלמה, כלל ומגדל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email