סלינגר לגופים המוסדיים: שפרו את איכות המידע שמועבר למסלקה

בעקבות תלונות על איכות המידע שמקבלים לקוחות המשתמשים במסלקה הפנסיונית, סלינגר דורשת מגופים מוסדיים להשיב לתלונה תוך שלושה ימי עסקים, ולתקן התקלה תוך שבעה ימים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבדיקות שנערכו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון התגלה כי תלונות על איכות מידע של לקוחות המשתמשים במסלקה הפנסיונית, לא זוכות למענה מספק למשתמש. בהתאם להוראות חוזר "מבנה אחיד להעברת נתונים ומידע בשוק החיסכון הפנסיוני", גוף מוסדי נדרש להעביר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית את המידע העדכני ביותר הנמצא ברשותו, כך שישקף באופן המהימן ביותר את מצבו של הלקוח. כמו כן, נדרש גוף מוסדי להשיב לכל בקשה לביצוע פעולה שהועברה באמצעות מסלקה פנסיונית בהתאם להוראות חוזר מבנה אחיד.

כך קובעת הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון בטיוטת חוזר שפרסמה השבוע. דורית סלינגר, הממונה, קובעת הוראות ומדדים חדשים לטיפול בפניית איכות מידע שמקורה בגוף מוסדי.

בין היתר מורה סלינגר:
א. המסלקה הפנסיונית תעביר לגוף המוסדי פנייה של משתמש הנוגעת לאיכות מידע שהועבר ממנו תוך שני ימי עסקים מהפנייה.
ב. גוף מוסדי ישיב לפנייה, לאחר בדיקה ראשונית של התלונה, בתוך שלושה ימי עסקים, ובתשובה יפרט אם נמצא בסיס סביר לטענות המשתמש, ויעביר את הפנייה לבדיקה משלימה, או יודיע על דחיית התלונה. להודעה יצורפו הבהרות מקצועיות בעניין תקינות המידע ואסמכתאות רלוונטיות, ככל שישנן.
ג. כאשר תלונה התקבלה, יעביר הגוף המוסדי לפונה, באמצעות המסלקה הפנסיונית, תוך שבעה ימי עסקים נוספים, מידע מתוקן בצירוף הודעה בדבר התיקון.

סלינגר. קובעת הוראות ומדדים חדשים

 

אם הליקוי שנמצא הוא ליקוי מערכתי, יבצע הגוף המוסדי בדיקה לאיתור מקרים דומים שבהם אירע הליקוי המערכתי. אם נמצאו ליקויים דומים,
יפעל הגוף המוסדי לתיקונם בתוך זמן סביר, לרבות העברת ממשקים מעודכנים למסלקה הפנסיונית, לגבי כל הלקוחות שבדיווחים לגביהם
נמצא ליקוי מערכתי. גוף מוסדי נדרש לתעד ולשמור מידע על הבדיקה, הפקת הלקחים ותיקון הליקוי המערכתי שאותר.

עוד קובעת הממונה, כי המסלקה הפנסיונית תהיה רשאית לסיים את הטיפול בפניית איכות מידע, רק אם המשתמש קיבל מענה מהגוף המוסדי באמצעות המסלקה, או שהמשתמש הודיע למסלקה הפנסיונית כי הוא פועל בנושא ישירות מול הגוף המוסדי.

סלינגר גם דורשת מהמסלקה לפתח ממשקים ייעודיים להעברת תלונה על איכות מידע באמצעות פורטל אינטרנט שבו טפסים ייעודיים, או באמצעות מוקד טלפוני.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email