סלינגר מרחיבה את אפשרויות ההשקעה של הגופים המוסדיים

הממונה על שוק ההון מרחיבה את חלקם של המוסדיים באשראי הקמעונאי. יוכלו לממן עד מקסימום 49% ולא פחות מ־20% מהיקף ההלוואה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה טיוטה לתיקון חוזר "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים", במטרה להרחיב את אפשרויות ההשקעה של הגופים המוסדיים ולאפשר להם להשקיע בחברות העוסקות במתן אשראי למשקי בית, שהינן צדדים קשורים.

החוזר המקורי מאפשר למשקיע מוסדי להעמיד הלוואה לצד קשור בשיעור של עד 20% משווי ההלוואה ובתנאים זהים ליתר המשתתפים האחרים בהלוואה, שאינם נמנים על קבוצת המשקיעים של המשקיע המוסדי או על ידי בנקים שאינם צד קשור לגוף המוסדי. מגבלה זו נועדה להתמודד עם ניגוד עניינים בהשקעת כספי חוסכים בצדדים קשורים.

על פי התיקון שפורסם, מתוך כוונה לאפשר גיוון במקורות ההשקעה של המשקיעים המוסדיים וכניסתם לתחום ההלוואות הקמעונאיות למשקי בית, מוצעת האפשרות להגדיל את החלק של המשקיע המוסדי בהלוואה לצד קשור ל־ 49% בהלוואות שיינתנו בתקופה של שלוש שנים ובתנאים מסוימים.

סלינגר

הלוואה לבודד עד 50 אלף שקלים

על מנת להתמודד עם הסיכון המוסרי שטמון בהשקעה בתחום פעילות חדש למשקיע המוסדי מוצע שגם בעל השליטה במשקיע המוסדי ישקיע לפחות 20% משווי ההלוואה. בנוסף, כל
תשלום שיתקבל מהלוואות שיינתנו על ידי חברת האשראי למשקי בית, לרבות עמלות וריבית, יועבר למשקיע המוסדי לפי חלקו היחסי בהלוואות.

בתוך כך, סכום ההלוואה ללווה בודד לא יעלה על 50 אלף שקל, במטרה ליצור פיזור רחב של הלוואות ולהפחית את הסיכון היחסי הטמון בכל הלוואה. מכיוון שמדובר בתחום השקעה
חדש עבור המשקיע המוסדי, ומכיוון שבעל השליטה במשקיע המוסדי נמנה על הבעלים בחברת האשראי, נהנה מהשאת רווחיה ואין לו מומחיות קודמת בתחום זה, מוצע להבטיח את קרן ההלוואות שמעמיד המשקיע המוסדי בתקופת חייה הראשונה של חברת האשראי.

לצורך כך, מוצע לקבוע שכל עוד חברת האשראי לא העמידה 1,000 הלוואות בסכום מצטבר של לפחות 20 מיליון שקלים, ועל ידי כך תצבור מומחיות, יובטחו במלואן קרן ההלוואות שיעמיד המשקיע המוסדי במשך שלוש השנים של הוראת השעה. לאחר שחברת האשראי צברה מומחיות בהעמדת הלוואות למשקי בית והוכיחה שביכולתה להעמיד מספר רב של הלוואות, מוצע להבטיח חלק מהשקעת המשקיע המוסדי, כך שקרן ההלוואה שהעמיד תובטח לו בחזרה כל עוד ההפסד הכולל מסך כל ההלוואות שהעמידה חברת האשראי אינו עולה על 5%.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email