סלינגר נלחמת בביטוחים הכפולים של אכ"ע ומוסיפה תהליכי עבודה לסוכן

עו"ד עדי בן אברהם: "ההוראה הזאת עלולה לפגוע בפיצוי החודשי שיקבל המבוטח. עם זאת מדובר בטיוטה ראשונה, ואנו נציג לממונה את הערותינו במטרה להבהיר את הקשיים העולים מהטיוטה האמורה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ממליצה, בטיוטה שפורסמה היום, כי טרם מכירת תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה – גוף מוסדי, בעל רישיון או סוכן ביטוח, יברר פרטים על הכנסתו של המבוטח. בנוסף ממליצה סלינגר, כי עליו לברר אם למבוטח כיסוי ביטוחי קיים, לכל הפחות באמצעות הגשת בקשת מידע חד פעמית למסלקה הפנסיונית. "מוצע לקבוע כי טרם מכירת תכנית ביטוח לאכ"ע, על גוף מוסדי, בעל רישיון או סוכן ביטוח לבדוק האם המועמד לביטוח אינו מבוטח עבור אותו שכר בתכנית ביטוח לאכ"ע אחרת.

כמו כן, ועל מנת למנוע כפל ביטוח ותשלום דמי ביטוח לשווא, מוצע לקבוע כי שיווק תכנית ביטוח לאכ"ע אפשרי רק כאשר למבוטח קיימת הכנסה שאינה מכוסה במסגרת תכנית קיימת", מסבירה סלינגר.

בנוסף, בתכנית ביטוח הכוללת כיסוי ל"עיסוק ספציפי" של המבוטח, על הסוכן לפרט למבוטח את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי זה והעיסוקים שאליהם יופנה המבוטח בקרות אותם אירועים, אם לא ירכוש כיסוי זה.

בן אברהם

"באפשרות חברת ביטוח או גורם משווק להציע למבוטח להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של המבוטח טרם מקרה הביטוח. פעמים רבות כיסוי זה נמכר, על אף שבפועל המבוטח לא זקוק להרחבה זאת. לכן, במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'", מסבירה הממונה.

בתגובה אומר עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה: "אנחנו מקבלים בברכה את מאבקה של הממונה בביטוחים הכפולים לכיסוי אכ"ע. עם זאת, מדובר בדרישה שיש לבחון אותה לעומק, ומעבר לפניה למסלקה, מצפים מהסוכן שיסביר ללקוח, בין היתר, את העיסוקים הסבירים האחרים שיכולים להתאים למבוטח בגין הכיסוי ואלה שלא. בדומה לפעולות של מיישב תביעות או רופא תעסוקתי, זה לא סביר".

במסגרת הטיוטה ממליצה הממונה גם שלא יהיה ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי לאכ"ע אגב קופת גמל, במידה והעלות הכוללת של הכיסויים הביטוחיים, לרבות כיסוי ביטוחי הנרכש בנפרד על ידי המעסיק ועל חשבון ההפקדות למרכיב החיסכון, חורגת ממגבלה של 35%. כיום ניתן לרכוש כיסוי אכ"ע הן מתוך מרכיב התגמולים והן בתקציב נפרד של המעסיק, כאשר מגבלת העלות בפועל היא 47%. זאת "על מנת למנוע מעקף של מגבלת עלות הכיסויים הביטוחיים, ולשמור על האיזון שבין מרכיבי החיסכון לפרישה לבין מרכיבי הביטוח במהלך תקופת החיסכון", קובעת הממונה.

על כך אומר עו"ד בן אברהם: "ההוראה הזאת עלולה לפגוע בפיצוי החודשי שיקבל המבוטח. עם זאת מדובר בטיוטה ראשונה, ואנו נציג לממונה את הערותינו במטרה להבהיר את הקשיים העולים מהטיוטה האמורה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email