סלינגר פרסמה הוראות להתאמת ביטוח החיים להלוואת המשכנתא

הבנקים יחויבו לדווח לחברות הביטוח בכל רבעון על יתרת המשכנתא להתאמת גובה הכיסוי של ביטוח החיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר ובה הוראות להתאמת הכיסוי של ביטוח החיים הנרכש לטובת הלוואת המשכנתא, בהתאם ליתרת המשכנתא לאורך
השנים. החוזר ייכנס לתוקפו ב-1 ביולי.

בין היתר, ההוראות מחייבות את הבנקים לדווח בכל רבעון לחברות הביטוח, באמצעות ממשק דיווח ממחושב, על גובה יתרת הלוואת המשכנתא, והחברות מחויבות להתאים את גובה הכיסוי
הביטוחי. "במצב הקיים כיום", נכתב בחוזר, "תנאי פוליסת ביטוח חיים למשכנתא נקבעים במועד ההצטרפות לביטוח על סמך המידע שנמסר באותו מועד על ידי הלווה לחברת הביטוח. שינויים בתנאי המשכנתא לאורך תקופת ההלוואה, שיש בהם כדי להשפיע על תנאי הפוליסה, כגון שינוי שיעור הריבית, עדכון סכום או תקופת ההלוואה, עדכון סכום קנס פירעון מוקדם וכדומה, אינם ידועים לחברת הביטוח ואינם באים לידי ביטוי בתנאי הכיסוי הביטוחי, אלא אם המבוטח הודיע עליהם לחברת הביטוח מיוזמתו. המשמעות היא שייתכנו מקרים בהם הכיסוי הביטוחי בפוליסה אינו
מתאים להלוואה עבורה הוא משמש כבטוחה לאורך כל תקופת ההלוואה".

הממונה דורשת מחברות הביטוח ליידע את המבוטח בתוך 30 יום מקבלת המידע מהבנק על הפער הקיים בין סכום הביטוח או תקופת הביטוח, לבין סכום ההלוואה או תקופת ההלוואה, בהתאמה. בנוסף, חברת הביטוח תיידע את המבוטח לגבי סכום הביטוח ותקופת הביטוח המעודכנים, ודמי הביטוח שנגבו ממנו בהתאם לשינויים ביתרת ההלוואה גם במסגרת הדיווח
השנתי למבוטח. הקמת ממשק דיווח נושא אחר שמטופל בפוליסת ביטוח חיים למשכנתא הוא במקרה של פטירת הלווה. במקרה של פוליסה הכוללת מבוטח אחד, תגמולי הביטוח בסך יתרת
ההלוואה ישולמו לבנק המלווה. אם סכום הביטוח המעודכן גדול מיתרת ההלוואה, ישולם ההפרש למוטבים האחרים של המבוטח.

ליידע את המבוטח תוך 30 יום מקבלת המידע מהבנק | צילום: fotolia

בפוליסת ביטוח חיים למשכנתא הכוללת יותר ממבוטח אחד, בקרות מקרה ביטוח לאחד מהמבוטחים, חברת הביטוח תשלם את תגמולי הביטוח בגין המבוטח שנפטר. לאחר תשלום תגמולי הביטוח, הכיסוי הביטוחי בגין המבוטחים הנותרים בפוליסה לא יתבטל, והם ימשיכו להיות מבוטחים עד לתום תקופת הביטוח הקבועה בפוליסה, בגובה סכום הביטוח כפי שהיה ערב קרות מקרה הביטוח. חברת הביטוח תשלח לכל אחד מהמבוטחים בפוליסה דף פרטי ביטוח מעודכן, שיכלול את סכום הביטוח בפוליסה, תקופת הביטוח והפרמיה החודשית לתשלום לאורך כל תקופת
הביטוח. לצורך קיום ההוראות, מחייבת הממונה להקים ממשק דיווח ממוחשב בין חברת הביטוח לבין כל אחד מהבנקים המלווים המעניקים משכנתאות, אשר ישמש לצורך העברת
נתונים עדכניים לגבי יתרת ההלוואה המבוטחת.

הממונה אוסרת על חברות הביטוח לשווק פוליסת ביטוח חיים למשכנתא ללווים של בנק שבינו לבין החברה לא קיים ממשק ממוחשב להעברת מידע כנדרש על פי חוזר זה, ללא קשר לערוץ
ההפצה בו שווקה הפוליסה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email