ספטמבר בפיקוח: כל מה שצריך לדעת על עדכוני הרגולציה

החלטת הפיקוח לפרסם בסוף כל חודש את רשימת העדכונים יצרה בלבול רב. לשירותכם תקציר של כל הטיוטות והחוזרים שיצאו בחודש שעבר, ובהם הישגי הלשכה לטובת הסוכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאז אוגוסט השנה, החל אגף שוק ההון במשרד האוצר לפרסם את רשימת עדכוני הרגולציה החודשית. כפועל יוצא מכך, חוזרים ו/או טיוטות אשר בעבר היו מפורסמים מיד לאחר סבב האישורים הדרוש באגף, ממתינים כעת לפרסום בסוף החודש.

אלא שלצערנו, אנו מגלים כי באגף לא ממתינים עם העדכונים לסוף החודש, אלא דואגים להעביר חלק מהעדכונים לאנשי תקשורת אשר זוכים לשזוף את עיניהם במסמכי הרגולציה החדשים. כך יוצא כי דווקא העוסקים בענף הביטוח נאלצים לקרוא על שינויים שעורך האגף מכתבות בעיתונים, מבלי שניתן יהיה להבין על מה מדובר ומבלי שניתן לתת התייחסות עניינית לציבור הסוכנים אשר מעלה תהיות על הפרסומים בדבר "כוונות האוצר" העלומות באותה שעה.

אני מקווה כי בפרוס השנה החדשה, הבאה עלינו לטובה, משרד האוצר ישקול מחדש דרך פרסום זו, כך שחוסר הוודאות הנוצר ממועד פרסום הכתבות בעיתונים ועד למועד הפרסום הרשמי של עדכוני הרגולציה האמורים בסוף החודש, ייחסך מכולנו. לפניכם מוגש תקציר של עדכוני הרגולציה לחודש ספטמבר.

תשלום למערכת סליקה

במטרה להקל על פעילות סוכני הביטוח, חברות הביטוח העבירו לבעלי הרישיון מידי חודש בחודשו מידע על מבוטחיהם, ובכך אפשרו מתן מידע שוטף אשר חסך את הצורך לפנות בכל פעם מחדש לקבל מידע על המבוטחים מהגופים היצרנים.

ואולם, הפיקוח החליט כי החל מינואר 2016 ניתן יהיה לקבל מידע זה רק דרך המסלקה הפנסיונית וזאת בכפוף לתשלום (0.5 שקל לאדם).

החלטה זו, אשר יצרה "קנס מסלקה", הובילה את לשכת סוכני ביטוח להגיש עתירה לבג"צ, אשר אחת ממטרותיה היא להוביל לביטול אותו קנס ביחס למידע אשר ניתן לסוכני הביטוח בחינם. אגב, בעניין זה הוגש בג"צ נוסף על ידי פורום מנהלי ההסדרים, ודיון בעניין נקבע לחודש דצמבר השנה.

הפיקוח פרסם טיוטה אשר מטרתה להביא פתרון ביניים, לפיו בכפוף לכניסת הטיוטה לתוקף יצטמצם שיעור התשלומים של בעל הרישיון, באופן שבו התשלום למסלקה יהיה על פי ת.ז. של הלקוח לכלל המידע הקיים בגופים המוסדיים ולא תשלום בנפרד לכל גוף.

יובהר כי הלשכה בדעה שאין מקום להטיל את קנס המסלקה האמור על מידע אשר נמסר על ידי הגופים המוסדיים בחינם.

מועד כניסת החוזר לתוקף: 17.1.1

העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

בעולם שבו יש חשיבות רבה לשמירת המידע וחיסיון המידע אשר מועבר ומתקבל על ידי גורמים שונים, הוציאה הממונה נייר עמדה המתייחס לשני נושאים:

על גוף מוסדי להעביר מידע בממשק אחזקות לגבי כל סוגי המוצרים הפנסיוניים כהגדרתם בחוזר מבנה אחיד, ובכלל זה לגבי מוצרים פנסיוניים אשר ההפקדות אליהם הופסקו וכן מוצרי ריסק מוות ואובדן כושר עבודה, אשר נעשו עבור קולקטיבים.

אין לעשות שימוש במידע שהועבר במסלקה הפנסיונית שלא בהתאם להרשאה שניתנה על ידי הלקוח ובכלל זה שימוש במידע לצורך שיווק ללקוח, לרבות מידע שהגיע לגוף המוסדי אגב בקשת מידע כללי שהועברה באמצעות המסלקה הפנסיונית.

המטרה היא למנוע מצבים בהם הגוף המוסדי עושה שימוש במידע אשר התקבל אצלו בממשקי המסלקה, לצורך מכירה ושיווק של מוצרים ישירות לציבור, בניגוד להרשאתם.

עדכון ממשק אירועים (פישינג פנסיה)

עדכון זה הוא במסגרת טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת נתונים ומידע בשוק החיסכון הפנסיוני. הטיוטה מגדירה פניה של קרן פנסיה לחברות מנהלות של קרנות פנסיה אחרות לצורך קבלת מידע על עמיתים שאינם מפקידים לקרן במסגרת איחוד קופות.

איתור קרנות פנסיה של עמית שאינו מפקיד

טיוטת הוראות לתהליך העבודה במסלקה הפנסיוניות עבור טיפול בבקשה לאיתור קרנות פנסיה של עמית שאינו מפקיד.

היזון חוזר מסכם שנתי

טיוטה לתהליך העבודה במסלקה הפנסיונית עבור העברת דיווח מסכם שנתי בממשק מעסיקים.

התקווה היא שחוסר הוודאות ייחסך מכולנו | צילום: fotolia
התקווה היא שחוסר הוודאות ייחסך מכולנו | צילום: fotolia

התנהלות מבטחים במהלך חיי הפוליסה

טיוטת חוזר הכוללת הוראות פרטניות להתנהלות מבטחים בתחומי הביטוח השונים במהלך חיי הפוליסה (חוזרי צירוף, חיתום, ניסוח תכנית ויישוב תביעה בסיעוד, ביטוח בריאות, ביטוח כללי). בין השאר נקבע, כי בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט אצל אותו מבטח, יחולו ההוראות הבאות: מבטח לא יגבה פרמיה עבור פוליסת פרט ממבוטח, לפני שביטל את הגבייה עבור הפוליסה לביטוח קבוצתי שבה בוטח המבוטח; מבטח יציין בפני המבוטח כי קיים שוני בהיקף הכיסוי בין פוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט ויציע לו מידע מפורט לעניין זה.

  • צירוף לכיסוי ביטוחי זהה לכיסוי קיים אצל אותו מבטח:

לגבי רכישת פוליסת ביטוח למתן פיצוי כאשר למבוטח כבר קיימת פוליסת פיצוי זהה, נקבע כי המבטח יוכל לצרף מבוטח לכיסוי רק אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

המבטח קיבל את אישורו המפורש של המבוטח לביטול הפוליסה הקיימת.

המבטח קיבל את אישורו המפורש של המבוטח לצירוף לאחר שהסביר לו כי צירוף זה הוא עבור שתי פוליסות שונות אשר מבטחות את אותו מקרה ביטוח וכי יגבו ממנו דמי ביטוח עבור שתי הפוליסות.

  • שימוש בפרטי אמצעי תשלום:

מבטח לא יעשה שימוש בפרטי אמצעי תשלום שמסר לו מבוטח אגב הליך צירוף מסוים שלא לצורך אותו הליך. אגב, בטיוטה זו, ולאור מספר תלונות אשר הוגשו לפיקוח מטעם הלשכה, נקבע כי מבטח לא יכלול בטופס הצעה לביטוח סעיף הממנה את הסוכן כשלוחו של המבוטח.

מועד כניסת הטיוטה לתוקף: 1.5.17

חוזר סוכני הנסיעות

ראו פירוט בעמוד 6 בגיליון זה.

השבת כספים מקרנית למבוטחים

הוראות להשבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים בביטוח חובה לרכב.

עדכון הקודקס – תעריפי ביטוח החובה בפול

עדכון דמי ביטוח החובה לכלי רכב פרטיים במאגר לביטוח שיורי.

חוזר הצטרפות לקרן פנסיה ולקופת גמל

הוראות המסדירות את הליך ההצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל, לרבות טפסים אחידים להצטרפות.

זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה

הוראות המסדירות את זכויות וחובות העמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה.

תקנון תקני לקופת גמל להשקעה

הגדרת זכויות וחובות העמיתים בקופות גמל להשקעה.

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי

התאמת החוזר לשינויים הנוגעים לקופת גמל להשקעה, הארכת הוראת שעה ביחס להצהרת הון במוצרי ביטוח וביחס לתשלומים פטורים.

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

הוראות למתן הודעות לעמיתים בדבר זכותם למשיכת הכספים מחשבונות קטנים, הוראות לעניין דרכי המשיכה והוראות דיווח לממונה.

העלאת דמי ניהול

טיוטת הבהרה לעניין חובת שליחת הודעה לפני גביית דמי ניהול לפי סכום. יש לזכור כי חוזר העלאת דמי ניהול קובע הוראות מפורשות על חובת ההודעה לפחות חודשיים לפני מועד העלאת דמי הניהול המתוכננת.

תכניות ביטוח חיים בדמי ביטוח קבועים

החוזר מתייחס לפוליסות בדמי ביטוח קבועים, לתקופה העולה על חמש שנים ולאורך כל תקופת הביטוח. בתוכניות אלו אין התייחסות להחזר כספי למבוטח במקרה של ביטול הפוליסה או הפחתת סכום הכיסוי הביטוחי במהלך תקופת הביטוח. החוזר בא לקבוע את העקרונות למתן החזר למבוטח במקרה של ביטול או הפחתת סכום הביטוח בכיסוי למקרה מוות בדמי ביטוח קבועים. בין אם בהחזר דמי ביטוח עודפים כהגדרתם בחוזר, או הפחתת דמי ביטוח במקרה של הפחתת סכום הכיסוי הביטוחי.

מועד כניסת החוזר לתוקף: 1.1.17

תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה

חוזר זה ייכנס לתוקף ב-1.5.17. ראו פירוט בעמוד 4.

כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים

עודכן חוזר כללי השקעה של גוף מוסדי.

לתשומת לבכם, נזכיר כי החוזר מתייחס גם למתן הלוואה לסוכן ביטוח וקובע כי משקיע מוסדי לא יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח, אלא על פי הכללים הבאים: היה וסוכן הביטוח מבוטח או עמית של המשקיע המוסדי, רשאי המשקיע המוסדי לתת לו הלוואה בהתאם להוראות הקבועות בחוזר. מבטח יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה כאמור בפרק ה' לתקנות, בהתקיים אחד מאלה:

ההלוואה ניתנה בהתאם להוראות חוזר ביטוח מס' 2־1־2005 "הוראות בדבר מתן הלוואות לסוכני ביטוח" (להלן: "חוזר ההלוואות").

המבטח העמיד כנגד ההלוואה הון עצמי בשיעור השווי המשוערך של ההלוואה בכל עת וההלוואה ניתנה בהתאם לאמור בסעיפים 3 עד 6 בחוזר ההלוואות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email