עדכונים חמים מאגף שוק ההון הביטוח והחיסכון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בימים אלה יצאו שני עדכונים חשובים שכדאי לכולנו להכיר במסגרת עבודתנו עם לקוחות בנושאים הבאים: חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

מטרת החוק היא לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך לבין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות גוף משלם, לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק, או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות. בימים הקרובים נוציא פרשנות לנושא מטעם היועצים המשפטיים של הלשכה. http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/memos//haloka.pdf

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

בביקורות שנערכו בכמה חברות מנהלות נמצאו מקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב (א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה"). לאור ממצאים אלו הוציא האגף הבהרות כמופיע בלינק המצ"ב. http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pniyot/sugiot.asp#h

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה כדי למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית. מצב דברים זה מביא לכך שעל אף שיש מי שירצה לקבל את הכספים והוא זכאי להם, העלויות הכרוכות בכך מונעות ממנו לממש את זכאותו. לאור האמור, חוזר זה מסדיר מקרים שבהם יתאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה, או צו קיום צוואה. .http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/general/hozrim asp?c#g201403

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email