על אחריותה של חברת הביטוח

מי נושא באחריות לכך שילד בן 9 נרשם כבעל פוליסת ביטוח לרכב, חברת הביטוח או סוכן הביטוח שמשמש כשלוח שלה - ומה קבע בית המשפט בנושא?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום ברחובות נדונה סוגייה בדבר אחריותה של חברת ביטוח למבוטח בן 9 על רכב. סיפור המעשה מתמצה בשני רכבים שהיו מעורבים בתאונה כשבאחד מהרכבים הנהג אינו המבוטח.

חברת הביטוח טענה שיש לצרף לתביעה גם את המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה וכן טענה כי בפוליסה קיימת הגבלה בדבר הרשאים לנהוג ברכב, וכי הנהג לא עמד בתנאי הגיל הקבועים בפוליסה.

בנוסף, נטען על ידי חברת הביטוח כי היא לא קיבלה דיווח בדבר התאונה וכל ניסיונותיה לקבל טופס הודעה לא צלחו, בהתנהלות זו יש לראות את המבוטח כמי שמנע את הקטנת החבות ולכן אין לחייב אותה לשלם פיצוים כלל ולחילופין לחייב אותה בתשלום פיצוי מופחת בלבד לאור התנהלותו של המבוטח. 

חברת הביטוח לא פעלה באופן נמרץ, רציני או מספק בבדיקת הפוליסה | צילום: shutterstock

בית המשפט אגב, מתח ביקורת על כך שחברת הביטוח העלתה את הבקשה לאתר את המבוטח ולהוסיפו כנתבע נוסף רק במהלך הדיון לא עשתה די לאתרו אך התיר את התיקון המבוקש.

הוכחת התנאים הנדרשים

בדיון שנערך עדכנה חברת הביטוח כי התברר לה שבעל הפוליסה הרשום הינו קטין בן 9. התובע טען בדיון כי היה על חברת ביטוח לעשות כל אשר ביכולתה עם האמצעים שעומדים לרשותה לשם סיום החקירה ובירור זהות המבוטח ומשכך עצם העובדה שהמבטחת לא קיבלה פרטים על התאונה לא מונעים מתן כיסוי ביטוחי אוטומטי ועליה להוכיח את התנאים הנדרשים לשם כך על פי חוק. 

לשאלת בית המשפט על זהות המבוטח וגילו, נמסר כי בזמן הוצאת הפוליסה לא נעשתה בדיקה וכאמור בפרוטוקול הדיון: "מדובר ככל הנראה בסוכן שהתרשל בהקמת הפוליסה. לא כנראה, הסוכן התרשל".

בית המשפט ,בבואו לדון בסוגיית הכיסוי הביטוחי לאור זהות המבוטח, קובע כי סעיף 24 לחוק חוזה הביטוח הדן בסוגיה של הכשלת בירור החבות קובע את הכללים להסרת/הקטנת אחריות חברת הביטוח, אך עם זאת, ניתן ללמוד מהפסיקה כי הקטנת החבות דורשת שהמבטח יוכיח כי קיום החובות המוטלות על המבוטח היו מובילות להקטין את החבות ואין די רק באפשרות תיאורטית שיגרם נזק. 

בית המשפט מציין כי ההודעה על התביעה נמסרה לחברת הביטוח עוד טרם הגשת התביעה המשפטית, וחוקרי חברת הביטוח יכלו לבדוק ולברר את הנסיבות, אלא שהחוקר לא גילה שהמבוטח הוא ילד צעיר ובוודאי שאין לו רשיון נהיגה. בירור שלא הושלם במהלך שנתיים וחצי (טרם מגיפת הקורונה) משכך מסכם בית המשפט כי חברת הביטוח לא פעלה באופן נמרץ, רציני או מספיק.

פוליסה לילד בן 9?

בית המשפט מוסיף ושואל כיצד יכולה חברת הביטוח להתלונן על כך שילד בן 9 הפר את חובתו כמבוטח לפנות ולדווח על התאונה או כי פעל הוא בכוונת מרמה? טענה זו קובע בית המשפט אינה סבירה ודינה להדחות. בית המשפט אף דוחה את הטענה כי חברת הביטוח תפטור את עצמה לנוכח העובדה שהסוכן ביטוח התרשל, שהרי יש לראות את סוכן הביטוח כשלוח של המבטחת ומאחר שהמבטחת לא זימנה את סוכן הביטוח, ולא טענה כי סוכן הביטוח לא ידע מיהו המבוטח ומהו גילו, הרי שהדבר נזקף לחובתה, והמסקנה המתבקשת היא שהמידע שהיה ידוע לסוכן הינו כמידע הידוע לחברת הביטוח. 

משכך קובע בית המשפט כי התרשלותו של סוכן הביטוח, כפי שטענה חברת הביטוח עומדת לחובתה של חברת הביטוח בלבד, באופן שכל מידע שהסוכן מוחזק שידע (הרי הוא לא העיד במשפט ולא הוכח אחרת) נראה כידיעת המבטחת.

בנסיבות אלה, יש לראות את חברת הביטוח כמי שידעה שהיא מנפיקה פוליסת ביטוח למבוטח בן 9, ולא ניתן לשמוע ממנה טענה על הפרת חובות או על אי ביצוע דרישות, שלא ניתן לצפות שיבצע ילד בגיל זה. בנוסף, לנוכח התנהלות חברת הביטוח קובע בית המשפט כי המבטחת לא עמדה בנטל להוכיח כוונת מרמה מצד המבוטח (בן ה-9) ולכן לא ניתן לפטור אותה מחבותה לא באופן מלא ולא באופן חלקי.

לאחר שבחן את הראיות קובע בית המשפט כי נהג הנתבעת אחראי לנזקים שנגרמו לרכב התובעת וכי חברת הביטוח לא פטורה מחבותה על פי הפוליסה ועל פי הדין לפצות את רכב התובעת במלוא נזקיו.  

נכון לכתיבת שורות אלו לא ידוע אם יוגש ערעור למחוזי על פסק הדין.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש לשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email