על זכות הקיזוז של חברת ביטוח מול מבוטח

אין עוררין כי חובות יש להשיב ולרוב חברת הביטוח תחשב כנושה מובטח, אך מה דינן של ההוצאות שהוציאה חברת הביטוח בעת מימוש חוב הלוואה של המבוטח?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שאלה שעולה תמיד עוסקת בנושא זכויות חברת הביטוח למימוש זכויותיה במידה והמבוטח לא פועל להשיב את חוב ההלוואה שנטל. אין עוררין כי חובות יש להשיב ולרוב חברת הביטוח תחשב כ"נושה מובטח", אך מה דינם של הריביות, הוצאות משפטיות, והוצאות בכלל, שהוציאה חברת הביטוח בעת מימוש חוב הלוואה של המבוטח? האם חברת הביטוח רשאית לגבות כספים אלו במסגרת פרעון ביטוח המנהלים של הלקוח? האם חברת הביטוח רשאית לפעול בהליכי הוצל"פ לפרעון חוב הלוואה של מבוטח או שעליה לפנות ישירות ולממש את הפוליסה לשם פרעון החוב ובכך לחסוך הוצאות משפטיות, ריביות והוצאות נוספות הנובעות מהליך ההוצאה לפועל? על שאלות אלו נדון השבוע במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה:

מבוטח לווה סכום כסף מחברת הביטוח ושעבד את כספי הפוליסה לשם הבטחת תשלום החוב. המבוטח לא עמד בהתחייבויותיו על פי הסכם ההלוואה, ומשכך חברת הביטוח פתחה נגדו בהליכי הוצל"פ. כנגד המבוטח ניתן צו כינוס ומונה לו מנהל מיוחד על נכסיו. בהתאמה, ביקשה חברת הביטוח, כנושה מובטח, לממש את הפוליסה של המבוטח ולקזז את החוב הלוואה מהפוליסה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

המבוטח קיבל בהבנה את הצורך לקזז את חוב ההלוואה אך טען שאין לקבל את זכות הקיזוז של חברת הביטוח ביחס לקיזוז שכר טרחה, ריבית והוצאות אשר התווספו לקרן החוב כתוצאה מהליך ההוצאה לפועל שנקטה חברת הביטוח.

המנהל המיוחד הוציא תגובה נוספת לפיה פעולות חברת הביטוח בהוצל"פ הובילו להיווצרות החובות הנלווים ואלה לא היו נוצרים אם חברת הביטוח היתה פועלת לקזז את החוב ללא הליכי הוצל"פ.

בית המשפט המחוזי אשר דן בשאלות אלו קבע כי חברת הביטוח אינה רשאית לקזז ריבית, שכר טרחה והוצאות אשר התווספו לחוב של המבוטח בפוליסת ביטוח המנהלים בגין ההלוואה וכי עליה להגיש דרישת חוב רגילה.

חברת הביטוח לא הסכימה עם פסק הדין ופנתה בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, וטענה כי הוראות הרגולציה קובעות כי עליה לקזז את חוב המבוטח מהפוליסה רק כאמצעי אחרון ורק לאחר שפעלה לגבות את החוב בכל דרך אחרת שתשמור על החסכון הפנסיוני של המבוטח. עמדה זו, אגב, נתמכה על ידי כונס הנכסים הרשמי.

בית המשפט העליון דן בבקשת רשות הערעור כערעור והזכיר את נוסח סעיף 7(א) לחוק המשכון, בגדרו נקבע כי: "המשכון משמש ערובה גם לריבית, להוצאות ולדמי נזק שנתחייב בהם החייב בשל החיוב ודינם של כל אלה כדין החיוב".

בהסכם ההלוואה, לא הוחרג סעיף 7(א) ואף צוין כי במקרה פרעון בהעדר תשלום, יכלול החיוב גם את תשלום הריבית המוסכמת וההוצאות הנלוות לפירעון.

לכן, חברת הביטוח יכולה לקזז את חובו של המבוטח לרבות את הריבית וההוצאות, שדינן כאמור בסעיף 7(א) לחוק המשכון, כדין החוב עצמו. בית המשפט מוסיף וקובע כי לא היה פסול בהחלטת חברת הביטוח לפעול בהליך הוצל"פ והתנהלות זו אף מגשימה את חובת תום הלב שלה כלפי המבוטח.

חובת תום הלב המוטלת על חברת הביטוח מחייבת אותה לממש את כספי הפנסיה של המבוטח רק כמוצא אחרון, זאת נוכח חשיבותו הסוציאלית של החסכון הפנסיוני אשר נועד למחייתו של המבוטח בשנים שלאחר הפרישה וקביעה זו עומדת בקנה אחד עם הוראות חוזרי הרגולציה בעניין.

לסיכום, בית המשפט אישר את דרישת הפניקס לקיזוז ההוצאות הנלוות והערעור התקבל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email