על חרטה מביטול וטופס העדר תביעות

מסוגיה שנידונה בבית המשפט נלמד פעם נוספת מדוע חשוב מאוד להמשיך ולוודא כי כל הליכי המכירה מתועדים ונשמרים בדרך הניתנת לאחזור
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשבוע שעבר הועלה לאתר "הר הביטוח" באיחור מאוד לא שגרתי, מסמך חשוב ביותר – אני מתכוון לטופס פירוט "היעדר תביעות", אשר חשוב לכולנו בבואנו לחדש ביטוח לרכב. מסמך זה היה ועודנו אחד המסמכים שעליהם נדונו תביעות רבות, ביחס לתחולת כיסוי ביטוח בביטוחי הרכב המקיף. יתרה מכך, לציבור בישראל היה קושי רב לאתר את אישורי היעדר התביעות, בייחוד כאשר מדובר על מבוטחים שדילגו בין חברות הביטוח השונות מידי חידוש שנתי, ולכן לאור השמחה הגדולה על שילוב הטופס באתר הר הביטוח וחשיבותו נקדיש לו השבוע את הפינה השבועית.

התובעת (חברת ביטוח) הגישה נגד נהגת רכב (הנתבעת) תביעת צד ג' ביחס לנזקים שנגרמו למבוטח שלה ואשר שולמו לו על ידה. מדובר על תביעת שיבוב שגרתית, שכן התובעת טענה כי המבוטח עמד ברמזור והנתבעת פגעה בו ברכבה.

בית המשפט קבע כי במערכת היחסים בין התובעת לנתבעת, על הנתבעת לפצות את חברת הביטוח על נזקיה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

הנתבעת (כאמור, הנהגת הפוגעת) פנתה לחברת הביטוח שלה על מנת שזו תישא בעלות הנזקים, אלא שחברת הביטוח הודיעה לה כי היא לא תישא בעלויות הנזק הואיל ובמועד התאונה הפוליסה לא היתה בתוקף מאחר והנתבעת ביקשה לבטל את הפוליסה והפוליסה אכן בוטלה.

מאוחר יותר הנתבעת פנתה לסוכנות הביטוח וביקשה לחזור בה מהביטול, אך על מנת להשיב את הפוליסה לתוקף היא נדרשה להמציא עבר ביטוחי וכן להצהיר כי אין לה תביעות במהלך התקופה שהרכב לא היה מבוטח. מאחר ומסמכים אלו לא הומצאו לחברת הביטוח הפוליסה לא הופקה מחדש.

אגב, הוסיפה חברת הביטוח, הדרישות הועברו מפורשות, בשיחה מוקלטת, לנתבעת ובעלה, ואלו מצידם לא טרחו לעדכן כי התאונה אירעה מספר ימים קודם לשיחה הטלפונית.

בהוכחות שנערכו העידה הנתבעת וציינה כי הם ביקשו לחדש את הפוליסה ואף נמסר להם שהפוליסה בתוקף והביטול בוטל. בעלה של הנתבעת, אף ציין בעדותו כי הוא ביטל את הפוליסה עקב ויכוח עם אשתו, אך לאחר מספר ימים היה ראש השנה והם עשו שלום בית ולכן שלחו בקשה לביטול הביטול וסוכנות הביטוח נמסר לו שהביטוח בתוקף.

אלא שבית המשפט לא מקבל את גרסת הנתבעת ובעלה ומציין כי על פי תנאי הפוליסה: "המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו. הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח".

בנוסף מוסיף בית המשפט כי על פי סעיף 10 (ב) לחוק חוזה הביטוח: "הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על חיקוק זה, מתבטל החוזה כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח". בית המשפט מדגיש כי כאשר דנים בביטול שנעשה ביוזמת המבוטח, הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 10 (ב) ומניין הימים הנקוב בו, ולא כל מניין ימים אחר שניסתה הנתבעת להעלות.

ניתן לראות כי הנתבעת לא המציאה את המסמכים הדרושים לחידוש הפוליסה הן לעניין ההצהרה שלא היו להם תביעות ממועד הביטול של הפוליסה ועד למועד החידוש וכן לא הומצא טופס היעדר תביעות, כך שלא ניתן היה להבין בשום שלב כי הפוליסה היתה בתוקף, חרף העדרם של מסמכים אלו.

בית המשפט דוחה את הטענה כי פקידת הסוכנות ביטוח אישרה את החזרה מהביטול, וקובע כי מדובר על ניסיון להוציא מהקשרם את דבריה של הפקידה, שכן בהמשך השיחה בין הצדדים ניתן להבין שהפקידה חוזרת ומדגישה כי רק לאחר שהנתבעת ובעלה יחתמו על הטפסים, בהם הם יצהירו שלא היו תביעות, החברה תחזיר את הפוליסה לתוקף, כך שאין עוררין כי הנתבעת ובעלה ידעו שהם צריכים להשלים מסמכים לשם הפקת הפוליסה מחדש, ומסמכים אלו עובדתית לא נמסרו. משכך קובע בית המשפט כי הפוליסה לא היתה בתוקף ומחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות החברה.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

מה ניתן ללמוד מהמקרה: שוב אנו ערים להתכחשות של מבוטחים, אשר מנסים לטעון כי הפוליסה בתוקף חרף העובדה כי הסוכנות הסבירה שלא ניתן לחזור מביטול ללא הטפסים וההצהרות הנדרשות. ההקלטה הטלפונית חידדה את התשובות המקצועיות של הסוכנות למבוטחים ובכך סייעה לבית המשפט לדחות את התביעה. לכן, חשוב מאוד להמשיך ולוודא כי כל הליכי המכירה מתועדים ונשמרים בדרך הניתנת לאחזור.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email