על פוליסת ביטוח חבות המוצר

סו”ב יפת בקשי מסביר את מי ואת מה מכסה פוליסת חבות המוצר, למה יש לשים לב בעת עריכת הפוליסה והאם היא מכסה רק את היצרן?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מטרת ביטוח חבות המוצר היא שיפוי המבוטח במקרה בו יהיה עליו לשאת בנזק לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב פגם במוצר שיוצר, טופל, הורכב, יובא ושווק על ידו, וזאת לאחר שיצא מחזקתו ושליטתו של המבוטח. כלומר, שהפגם במוצר שגרם לנזק היה גלום בו במועד שיווקו.

מקרה הביטוח הוא היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי והיזק לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.

הפוליסה מתבססת על החוק למוצרים פגומים תש"ם-1980; הכיסוי הבסיסי לתביעות נגד המבוטח הן על בסיס "הגשת תביעה " ולא על בסיס אירוע.

היצרן נוטל על עצמו חבות חוזית | צילום: shutterstock

חשוב לדעת:

אין הפוליסה מכסה אחריות לטיב המוצר, כלומר שהמוצר אינו מתאים לייעודו.

אין הפוליסה מכסה נזק למוצר עצמו.

אין הפוליסה מכסה חבות לנזקים כלכליים שאינם נובעים מנזק ממשי לגוף או לרכוש.

אין הפוליסה מכסה חבות בגין בהמות, עופות, דגים חיים ותוצרת חקלאית שאינה מעובדת.

טעות נפוצה היא החשיבה שפוליסה לאחריות מוצר מכסה רק את היצרן. האחריות חלה גם על היבואן, המשווק והמטפל, והם יהיו פטורים מאחריות רק במידה ומסרו לנפגע את שמו וכתובתו של היצרן. במידה ולא יצליחו לאתר את היצרן כל האחריות תיפול עליהם.

סעיף 6 ב' לחוק האחריות למוצרים פגומים מטיל אחריות על היצרן לגבי מוצרים שגילם

עד 10 שנים מתוך הנחה שחולפת תקופת זמן ארוכה בין מעשיו ומחדליו של היצרן

ובין תוצאות אותם מחדלים. המחוקק רואה בתקופה זאת כתקופת דגירה ארוכה

של נזק, מרגע הייצור דרך מהלך השיווק ונקודות הצריכה הנפרשות לתקופת זמן ארוכה

חי המוצר חיים ארוכים עד להתגשמות הנזק ואין כל סמיכות הכרחית בין סיבת הנזק

ובין קרותו.

חשיפה לתביעות גם על פי פקודת הנזיקין

המבוטח חשוף לתביעות הן על פי פקודת הנזיקין והן על פי החוק למוצרים פגומים. יש לזכור שעל פי פקודת הנזיקין צריכה להיות הוכחת רשלנות ועל פי החוק למוצרים פגומים האחריות היא מוחלטת.

מאחר שהפוליסה היא על בסיס הגשת תביעה חשוב לקנות כיסוי בגין תקופה רטרואקטיבית או כיסוי ל-RUN OFF במקרה של הפסקת פעילות. במידה ומתגלה פגם במוצר העלול לגרום לנזק, מחויב המבוטח להפסיק את הייצור ולהשיב את כל המוצרים שיצאו משליטתו ולהזהיר את הצרכנים בפני שימוש בו.

ליצואנים המבקשים לבצע הרחבה לחו"ל, חשוב לדעת כי חברות הביטוח מגבילות את הכיסוי על פי הדין והשיפוט הישראלי, לארצות הברית וקנדה נדרשת הרחבה בנפרד.

חשוב להרחיב בפוליסה את סעיף "האחדת נזקים" הקובע שכל הנזקים שייגרמו ממוצרים מסדרת ייצור אחת יחשבו כאילו נגרמו על ידי מקרה ביטוח אחד, וזאת לעניין גבול האחריות וההשתתפות העצמית.

הרחבות רצויות נוספות

לעיתים קרובות נוטל על עצמו יצרן חבות חוזית האמורה להיות מושתת על משווקי המוצר מכוח הסכם מפורש עימם. מאחר שהפוליסה מחריגה התחייבות חוזית מכוח הסכם, ומתוך הצורך להיענות לצורך מסחרי זה מסכימים המבטחים להרחיב את הביטוח לכלול אף את אחריות המשווקים. הרחבה זאת נקראת "סעיף משווקים" המצרף לביטוח את משווקי המוצר המפורשים בשמותיהם כמבוטחים נוספים.

הרחבה נוספת שרצוי לבקש מהמבטח היא "תקופת גילוי 12 חודש”, כלומר במידה והפוליסה תבוטל או לא תחודש בהוראת המבטח אז המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בגין תביעות שיוגשו נגדו לראשונה במשך 12 חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח.

החוק למוצרים פגומים חל בין השאר על כל הקשור למקרקעין ובניין ולכן ניתן לרכוש פוליסה לקבלני בניין. פוליסה לעבודות קבלניות מכסה את הקבלן עד מסירת הפרויקט וביטוח חבויות העולות מעבודות אחזקה בפרויקט לאחר מכן.

נזקים הנגרמים בשל "כשל" המוצר עקב התמוטטות מבנים או קריסת גשרים וכדומה אינם מכוסים, אלא בביטוח "עבודות שנמסרו" המתייחס לעבודות אלה כאל "מוצר" של הקבלן. זיקת האחריות של הקבלן בגין נזקים כאלה ברורה על פי החוק, וחוק האחריות למוצרים פגומים מגדיר במפורש את המבנים שנבנו כמוצר".

יוצא מכך שקבלני בניין נזקקים לפוליסה לביטוח אחריות המוצר בגין נזקים שגרמו מבנים פרויקטים שמסרו, למעט נזק למבנים עצמם ועלות תיקונם.

הכותב הוא יו"ר מחוז באר שבע והדרום בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email