פגיעה בלתי מוצדקת בקרנות הפנסיה החדשות – יריית הפתיחה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פגיעה ודאית – שלב א'

אגף הממונה על הביטוח שבמשרד האוצר פירסם את טיוטת החוזר: "קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר". חוזר זה, באם ייכנס לתוקף, יביא לפגיעה בלתי מוצדקת במבוטחי קרנות הפנסיה החדשות. מטרת כתבה זו היא לתאר את האמור בטיוטת החוזר, את מה (שכנראה) עומד מאחוריה, ואת התייחסותי אליה (שנשלחה לאוצר מיד לאחר פרסומה).

פתרונה של "הבעיה", כפי שהוא מוצג בתחילת הטיוטה, נשמע הגיוני: היות שעלות קצבת הנכות בקרנות זהה (שהרי היא נגזרת מההנחות שקבע הממונה), הרי שהיקף הכיסוי אמור להיות זהה. היות שהדבר אינו מתקיים, הרי שיש לקבוע הוראות אחידות לעניין קיזוזים מקצבת הנכות (מה לקזז ועל פי איזו נוסחה).

האופן שבו מבקש החוזר ליישם את הפתרון האמור שגוי ומזיק, היות שהוא מבקש לחייב את כל הקרנות לקזז מקצבת הנכות תקבולים מכוח שורה ארוכה של חוקים, שחלקם מקוזזים כיום רק בחלק מן הקרנות (בקרנות הגדולות – רק באחת מהן), וחלקם אינם מקוזזים כיום באף אחת מהן. אין כל עילה אקטוארית ו/או מוסרית לשלול כיסויים ביטוחיים, שלהם זכאים כיום מבוטחי הקרנות.

אם סבור אגף שוק ההון אחרת ומצא כי פנסיית הנכות מתומחרת בחסר, הרי שהדבר נובע מההפחתה הדרסטית בתעריפי הנכות שחלה ביולי 2013, שהוא עצמו קבע, ובמידה שכך הוא סבור, הרי שיש לערוך תיקון בתעריפי הנכות, ולא לשלול כיסויים קיימים. מיותר לציין כי שלילה בלתי מוצדקת של כיסויים ביטוחיים, שלהם זכאים המבוטחים כיום, תפגע באמונם בקרנות הפנסיה.

ניתן ליישם את "פתרון הבעיה" שמוצג בתחילת החוזר, מבלי לשלול כיסויים ביטוחיים, ומבלי לפגוע בחופש הבחירה של המבוטחים, כמפורט להלן (וכפי שפורט בהתייחסות ששלחתי לאגף):

1. קרנות הפנסיה יכללו תעריף אחיד, והוראות אחידות לעניין קיזוזים מקצבת הנכות (כאמור בחוזר).

2. חברה מנהלת תוכל להציע למבוטחי הקרן קצבת נכות ללא קיזוזים נוספים (מעבר לקיזוז קצבת הביטוח הלאומי במקרה של תאונות עבודה, הקיים כיום בכול הקרנות), והדבר יתומחר באמצעות תעריף גבוה יותר, שגם הוא יהיה אחיד בין הקרנות – בדומה למצב כיום, שבו נקבעים תעריפי ביטוח שונים, כאשר תום תקופת הביטוח (גיל הפרישה) שונה, ו/או כאשר המבוטח בוחר בהרחבת הכיסוי ל"פנסיית נכות מתפתחת/ גדלה".

3. במקרים שבהם תציע החברה המנהלת אפשרות לביטול קיזוזים נוספים, שנקבעו כתוצאה מהחוזר, יראו כל המבוטחים בקרן במועד עדכון התקנון כמי שבחרו בביטול הקיזוז, אך יהיו זכאים להפסיק הרחבה זו, ולערוך את הקיזוז. באופן הזה, לא ייגרע הביטוח הקיים ויינתן חופש הבחירה. לצורך יישום כל האמור, כללה התייחסותי הצעה מפורטת לשינויים שיש להכניס בחוזר.

פגיעה אפשרית – שלב ב'

מבלי להמעיט בחשיבותו של האמור, קיים בי חשש כבד כי חוזר זה מהווה צעד ראשון בלבד, בדרך ליצירתו של תקנון אחיד, בסיסי, מופחת בכיסוייו, ושמצמצם ופוגע ביכולת הבחירה של המבוטחים. תהליך שכזה יהיה שגוי ומנוגד לתהליך החיובי שעברו קרנות הפנסיה בעשור האחרון, ובו שופרו תקנוניהן מקצה אל קצה, ומכוחו ניתן למבוטחים חופש הבחירה, וכל זאת מבלי להגדיל את הסבסוד ההדדי. השיפורים שחלו, מאפשרים למבוטח כיום:

(1) להתאים את הכיסויים הביטוחיים למצבו המשפחתי ולצורכיו.

(2) לשפר את איכות הכיסויים הביטוחיים.

(3) לבחור בין מגוון מסלולי השקעות, ואף לפצל את אופן ההשקעה של רכיבי השכר השונים.

(4) לבחור כיצד להשתמש בכספים שנצברו לגיל הפרישה, בהתייחס למצבו המשפחתי, לגיל הפרישה ולקצבאות הביטוח הלאומי.

כמו כן, הורחבו האפשרויות שעל פיהן יכולים שארי המבוטח להשתמש בקצבה. כל השינויים האמורים נבחנו אקטוארית ותומחרו. שיפור ניכר זה במצבם של המבוטחים נוצר עקב התחרות בין הקרנות. תהליך מבורך זה לא היה מתקיים בעולם של תקנון אחיד. קרנות הפנסיה החדשות הן המוצר המרכזי שבו מבוטח הציבור. היות וכך, יש לעודד את תהליך שיפור התקנונים וחופש הבחירה – לא למנוע אותו (כפי שמתרחש בתקופה האחרונה), ובוודאי שלא לפגוע בקיים (כפי שמוצע בטיוטת החוזר). יצירת תקנון אחיד ורדוד, תוך שלילת כיסויים ביטוחיים קיימים ושלילת יכולת בחירה, מהווה צעד שגוי.

כולי תקווה כי המפקחת על הביטוח תמנע את הפגיעה במבוטחי הקרנות, תעודד תחרות בין החברות המנהלות לשיפור והרחבת הכיסויים הביטוחיים, ולשיפור והרחבת יכולתו של המבוטח להתאימם לצורכיו.

הכותב הינו המייסד והבעלים של "פרישה מוקדמת" ומשמש, בין היתר, כיועץ מקצועי לקרנות פנסיה רבות וכמרצה בתחום הביטוח הפנסיוני

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email