פורסם המכרז להפעלת המאגר הסטטיסטי בביטוח החובה בענף הרכב

בין השאר, מרכז המאגר מידע המשמש לצורך הערכת הסיכון בביטוחים מסוג זה; חברת רון בינה אקטוארית היא מפעילת המאגר בשש השנים האחרונות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשו ת שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה השבוע מכרז למתן שירותי הקמה ותפעול מאגר מידע סטטיסטי בענף ביטוח רכב חובה. מדובר במאגר נתונים המשמש את כל חברות הביטוח ואת רשות שוק ההון. המאגר מופעל בשש השנים האחרונות על ידי חברת רון בינה אקטוארית.

היעדים המרכזיים של המאגר הינם: מתן מידע סטטיסטי לצורך הערכת הסיכון הטהור הכרוך בביטוח רכב חובה ותמחורו; סיוע לממונה בקביעת תעריפי הפול; תמחור סיכונים מיוחדים; הערכת שיעור הבלתי מבוטחים בענף; בחינת מגמות בענף ביטוח חובה לרכב, ובפרט לעניין השפעת פרמטרים שונים על רמת הסיכון והעברת מידע, עיבודים ודוחות מיוחדים שונים לממונה. מניעת תעריפי יתר במסמכי המכרז מוסבר כי המטרה העיקרית של המאגר היא "לאסוף מידע סטטיסטי מדויק, חיוני ובעל ערך שימושי בענף ביטוח חובה לרכב, ולנתחו כנגזר מהצרכים של הענף, הממונה וממטרות הפקודה ותקנות ביטוח רכב מנועי".

המאגר יאפשר פיתוח כלים לבחינת הוגנות תעריפי הביטוח | צילום: Shutterstock

עוד כתוב במסמכים כי "נתונים אלה יאפשרו לחברות הביטוח לערוך ניתוח מושכל יותר של התעריפים. המאגר ישמש ככלי נוסף לסייע בשמירה על יציבותן של חברות הביטוח. וכן ישמש המאגר להמלצה על תעריפי הביטוח בפול ואמידת שיעור הבלתי מבוטחים בענף. "עיבוד המידע אשר יתקבל על ידי המאגר יאפשר קיומה של תחרות הוגנת בענף תוך שמירה על יציבות המבטחים, הגדלת יעילות הפיקוח סיוע בתמחור סיכוני ביטוח של המבטחים. כמו כן, יאפשר המאגר פיתוח כלים לבחינת הוגנות תעריפי הביטוח של המבטחים תוך הבטחת תעריפים הולמים לצורך כיסוי ההתחייבויות הביטוחיות של המבטחים, ומניעת גבייה של תעריפי יתר".

על פי דרישות המכרז – על הצוות המפעיל לכלול אקטוארים, סטטיסטיקאים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום הביטוח ועיבוד הנתונים, אשר בין יתר תפקידיהם יעסקו במדידת הסיכונים הטהורים בענף, בהמלצה לממונה על תעריפי הפול עבור מבוטחים שונים, וכן יעסקו  עדכון לקחים ובריענון שוטף של התכנית הסטטיסטית. מימון תפעול המאגר, בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, תושת על חברות הביטוח פועלות בענף, כאשר גובה התשלום יקבע, בין היתר, בהתחשב בחלקה היחסי של כל חברה בענף, והכל בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי.

ההתקשרות עם המפעיל שייבחר תהיה למשך תקופה של שלוש שנים, עם אופציות להארכת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה על שש שנים נוספות במצטבר (סך הכל תשע שנים), לפי שיקול דעתה הבלעדית של הרשות.

כנס ספקים יתקיים ב־2 בספטמבר במשרדי הרשות והצעות להשתתפות במכרז ניתן להגיש עד ל־17 בספטמבר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email