פורסמו תקנות חדשות לעניין תשלומים לקופות גמל ותיקון תקנות הניוד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תקנות תשלומים לקופות גמל פורסמו תקנות לעניין תשלומים לקופות גמל. התקנות עוסקות, בין היתר, במידע שעל המעסיק לספק לקופת הגמל במועד ההפקדה. מתוך תקנות אלה בחרתי לציין את מחויבות המעביד לספק לקופת הגמל מידע בקשר לתשלומים פטורים (תשלומים שמהם משולמת קצבה מוכרת פטורה ממס).

תשלומים פטורים לעניין זה הנם:

1. תגמולי מעביד שהופרשו עבור העובד לקופת גמל לקצבה, העולים על 7.5% כפול משכורתו של העובד עד ארבע פעמים השכר הממוצע במשק.

2. תגמולי עובד שהופרשו על ידו לקופת גמל לקצבה, העולים על 7% כפול משכורתו של העובד עד 1 פעמים השכר הממוצע במשק.

3. כספים שהפריש עמית עצמאי לקופת גמל לקצבה ושהוא אינו זכאי בגינם לניכוי לפי סעיף 47, או לזיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה.

אני מניח שהכוונה היא לאותם תשלומים שמבצע העובד כעמית עצמאי דרך תלוש השכר שלו בכל חודש. ניתן להבין כי אגף שוק ההון ורשות המסים מטילים את החבות לחישוב התשלומים הפטורים על המעביד וכי על הקופה חלה החובה לנהל תשלומים אלה ברשומה נפרדת לכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל. אציין כי מדובר בגישה חדשה לחלוטין בניסיון לתת מענה לחישוב קצבה מוכרת פטורה ממס. נראה שמדובר בתחילתו של הליך מתמשך ולפיו בסופו העמית יקבל מידע לגבי התשלומים הפטורים שנצברו עבורו בדו"ח השנתי המופק לו על ידי הקופה.

תקנות הניוד – תיקון פורסם תיקון לתקנות הניוד כדלקמן:

1. הגדרת קופת גמל סגורה (קופת גמל שלא ניתן להעביר אליה כספים) תוקנה במקצת ונקבע כי היא כוללת גם כל קופת גמל מבטיחת תשואה וגם כל קופת גמל (למעט קופת גמל מרכזית לפיצויים) שלפי האישור שניתן לה אינה רשאית לקבל עמיתים חדשים.

2. נקבע כי ניתן להעביר כספים מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לקצבה ובלבד שהקופה המקבלת הנה קופת גמל משלמת לקצבה.

3. נקבע כי לא ניתן להעביר כספי פיצויים לקופת גמל לקצבה לגבי עמית שגילו מתחת לגיל 60, אלא אם התקיימו במצטבר שני התנאים הבאים: 3.1. במקביל לכספי הפיצויים הופקדו גם כספים במרכיב תגמולי המעביד והעובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי הוראות תקנה 19 לתקנות קופות הגמל. 3.2. כספי התגמולים שהופקדו כאמור בסעיף 3.1 לעיל מועברים יחד עם כספי הפיצויים*.

מהוראה חדשה זו יוצא שאם לעמית מלאו לפחות 60 ניתן להעביר רק את כספי הפיצויים, ללא התגמולים שהופקדו כאמור לעיל.

4. נקבע כי לא ניתן להעביר כספים מקופת גמל (למעט מקרן פנסיה חדשה) לקרן פנסיה חדשה מקיפה, כל עוד העמית נותר פעיל בקופת הגמל המעבירה.

5. נקבע כי ניתן לאחד חשבונות שונים בקופות גמל לתגמולים (מקופות גמל אחרות או מחשבונות אחרים באותה קופה) רק לגבי כספים שהופקדו על ידי עמית עצמאי עד ה-1 בינואר 2006. איחוד כאמור אפשרי ובלבד שהעמית זכאי למשוך את כל הכספים בכל החשבונות בפטור ממס.

6. נקבע כי ניתן לאחד חשבונות שונים בקרנות השתלמות (מקרנות השתלמות אחרות או מחשבונות אחרים באותה קרן). איחוד כאמור אפשרי ובלבד שהעמית זכאי למשוך את כל הכספים שמקורם ב"הפקדה מוטבת" (עמית שכיר ועמית עצמאי) בכל החשבונות בפטור ממס.

7. נקבע איסור גורף לפיצול חשבונות של קרנות השתלמות.

8. נקבע כי בפיצול של קרן פנסיה חדשה לקרן פנסיה חדשה אחרת יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל לפי סדר הפקדתם דהיינו , מן המועד המאוחר ביותר ועד למועד המוקדם ביותר.

 

* לעניין זה יובהר כי אם בהתאם להוראות תקנה 19 לתקנות קופות הגמל לא קיימת חובה להפקדת כספים למרכיב תגמולי המעביד והעובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה, תקנה 2)ד()2( לתקנות הניוד אינה יוצרת מניעה להעברת כספי פיצויים אלה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email