פנסיה חובה לעצמאים – המדריך

עצמאים רבים קיבלו לאחרונה מכתבים מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, על כך שלא הפקידו לחיסכון פנסיוני, זאת תוך התראה על מתן קנס; במה בדיוק מדובר וכיצד יש להיערך?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בישראל ישנם כ־450 אלף עצמאים (על פי נתוני הלמ"ס נכון לשנת 2017). ציבור גדול זה לא היה מחויב, בדומה לשכירים, לחסוך לפנסיה. אולם במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו־12018 (להלן: החוק), הוסדר נושא פנסיה חובה לעצמאיים, המחייב כל עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני מדי שנה החל משנת 2017 .

במסגרת המגעים לחקיקת החוק קיבלו העצמאים חבילת הטבות כגון הורדת שיעורי המס לביטוח לאומי, אפשרות למשיכת כספים במקרה של אבטלה, הטבות עבור הפקדות לקרן השתלמות ועוד. להלן מדריך המפרט את כל הנקודות החשובות בחוק המכונה "פנסיה חובה לעצמאים".

אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה בע"מ | צילום: רמי זרנגר

על מי חל החוק?

החוק חל על כל עצמאי בגיל 21־60, אשר חלפה חצי שנה ממועד רישומו כעוסק. יודגש כי החוק לא חל על עצמאיים שבמועד כניסת החוק לתוקף (1.1.2017) מלאו להם 55 שנים.

מה הסכום אותו נדרש להפקיד לחיסכון פנסיוני?

עצמאי מחויב להפקיד שיעור מסוים מהכנסתו החייבת במס כדלקמן: רובד ראשון – 4.45% עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (10,273 שקל נכון ל־2019); רובד שני – 12.55% בגין החלק ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק.

האם עצמאי שעובד גם כשכיר מחויב להפקיד?

לגבי עצמאי שהוא גם שכיר ינוכו לעניין זה התשלומים שהפקיד כשכיר. כך לדוגמה (ובהמשך למופיע בטבלה למטה), עצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת בגובה השכר הממוצע במשק והפקדותיו החודשיות כשכיר (לרבות מרכיב הפיצויים) לחיסכון פנסיוני עומדות על 600 שקל, יידרש להפקיד 273 שקל בחודש (במקום 873 שקל).

לאיזה מוצר פנסיוני נדרש להפקיד?

החוק קבע כי נדרש להפקיד ל"קופת גמל לקצבה". כלומר, ניתן להפקיד את הכספים בקופת גמל לחיסכון או קרן פנסיה חדשה או ביטוח מנהלים. יודגש כי לא ניתן להפקיד כספים כאמור לקופת גמל להשקעה.

האם כדאי להפקיד רק את מה שמחייב החוק?

למרות שהחוק מחייב הפקדה חודשית מרבית של 873 שקל, מומלץ לשקול להפקיד יותר וזאת על פי התקרות לצורך הטבות המס בגין הפקדות לקופת גמל, על מנת לנצל ולא לפספס את הטבות המס המשמעותיות שמקנה המדינה לעצמאיים. כך לדוגמה, עצמאי שהכנסתו החודשית עומדת על 17 אלף שקלים (204 אלף שנתי), מפקיד לקרן פנסיה ו"מסתפק" בהפקדות החובה בלבד, יפסיד הטבות מס בשווי של כ־10,000 שקל ויקטין את שכרו המבוטח למקרה מוות או נכות בכ־12 אלף שקל.

משיכה בעת מצב אבטלה

כיום עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה בדומה לשכיר. כתחליף לכך, נקבע כי בעת מצב אבטלה, העצמאי יהיה רשאי למשוך חלק מהסכומים שהפקיד לחיסכון הפנסיוני. מצב אבטלה לעצמאי הינו מצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח יד או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה (67 לגבר/ 62 לאישה) ואין לו הכנסה שמחייבת בהפקדה.

ככלל, במצב אבטלה, הסכום אותו יהיה ניתן למשוך יהיה סכום השווה למספר שנות ההפקדה כפול 12,380 שקל (נכון ל־2019). יודגש, כי משיכה כאמור תוכל להתבצע לאחר שיותקנו תקנות על ידי שר האוצר.

חשיבות הפקדה חודשית

מעבר לחשיבות הפקדה חודשית לצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי, כדאי לדעת כי ישנה חשיבות מכרעת להפקדות חודשיות כיוון שאחד מהתנאים למשיכת כספים שהופקדו החל מ־2017 בעת מצב אבטלה, הינו הפקדה בעבור שנתיים לפחות מתוך 3 שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה.

מה דינו של עצמאי שלא הפקיד על פי חוק?

המרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה והגבייה, לאחר שקיבל מידע מרשות המיסים, ישלח התראה בדואר רשום לכל עצמאי שלא הפקיד בהתאם במסגרתה יצוין, בין היתר, הסכום אותו חייב העצמאי להפקיד. אם העצמאי לא הפקיד תוך 90 יום מקבלת ההתראה הוא ייקנס ב־500 שקל. יש לשים לב כי על אף שנשלחו לאחרונה מכתבי התראה בגין הפקדות שלא בוצעו כנדרש בשנת 2017, על פי הוראות החוק לא יוטל קנס בגין אי הפקדה עבור שנת 2017. קנס כאמור יוטל בגין הפקדות שלא בוצעו כנדרש משנת 2018 ואילך. במידה והעצמאי קיבל התראה בעקבותיה השלים הפקדות כנדרש, עליו לשלוח אסמכתא למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באמצעות טופס פנייה מקוון שמופיע באתר.

יודגש כי מכתב התראה כאמור יישלח למי שהכנסתו בשנת המס עולה על 12 פעמים שכר המינימום (63,600 שקל נכון ל־2019).

הכותב הוא סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה בע"מ

_____________________________________________________________________

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. האמור בכתבה זו הינו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ותקנון הקרן. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב 2017 ו־2018), תשע"ז־ 2016. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים
של כך אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה ייעוץ מס על
ידי יועץ מס. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email