פנסיות תקציביות כחלופה בעתות משבר

עו״ד יניב גל מסביר מתי ולמה על סוכן הביטוח להעזר בחלופה של פנסיה תקציבית כנדבך נוסף לתבנית הפנסיונית הקלאסית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בישראל קיימת אפשרות לפי דיני המס למשוך את הכספים הצבורים בפנסיות בדרך של תשלומי קצבאות פטורים ממס, וכהוצאות מוכרות לחברה עצמה, כאשר החברה ממשיכה את פעילותה אך בעל השליטה פורש מעבודתו בה. האפשרות ניתנת לחברות פרטיות של עד 5 בעלי שליטה.

פקודת מס הכנסה מכירה באפשרות של תשלומי קצבה המשולמים לעובד, שהינו בעל שליטה בשיעור של לפחות 10% מסך המניות או ממניות ההצבעה, אשר פרש מהחברה או נפטר (בין אם יתר הבעלים פרשו גם הם, ובין אם לא).

פנסיה תקציבית. ראוי ורצוי שסוכן הביטוח יעזר בחלופה זו | צילום: shutterstock

הפקודה אף מאפשרת את תשלום ההסדר הקצבתי ללא מגבלת שנים או תקרת מס (למעט לגבי קצבה לשאירים, כיום כ-8,400 שקל), ובלבד שהקצבה המשולמת לבעל השליטה לא עולה על 1.5% ממשכורתו הממוצעת בכל אחת משנות עבודתו בחברה, ולפי סך כל ההכנסות המסווגות בפקודה כ"השתכרות או ריווח מעבודה", וכפי שאלה הוגדרו בהסכם בין בעל השליטה לבין החברה.

חשוב להבין, כי הסדר הפנסיה התקציבית לבעל השליטה בחברה, אשר מעוגן בסעיף 32(א)(3) לפקודה, בא בנוסף למענקי פרישה או פטירה של בעל השליטה, וכן הפקדות למרכיב פיצויים או קה"ש בפוליסות בעלי שליטה לפי סעיפים 32(א)(1) ו-(2) לפקודה; וממילא הפנסיה שמשולמת מתוך תקציב החברה השוטף, אינה באה במקום הפקדות ותנאים סוציאליים שצבר לפי פוליסות וקופות לבעלי שליטה דרך גופים מוסדיים.

תכנון מודל פרישה

נהלי מס הכנסה מאפשרים לבעלי שליטה בחברה לתכנן היטב את מודל הפרישה (ובלבד, שבעת הפרישה נעשה ניתוק מוחלט של בעל השליטה מהעבודה בחברה וממוטת סמכויותיו בה), לרבות לעניין היוון קצבאות וקביעת מענק (נוסף) לפרישה.

מודל הפרישה של קצבאות המשולמות מתוך תקציב החברה השוטף, כפי שקיים במועד הפרישה וכן לאחריו במסגרת המשך פעילותה של החברה, חייב להיות מעוגן בהסכם משפטי בכתב בין החברה לבין בעל השליטה, ויכול שייערך בין עם הקמת החברה או בכל עת עבור מועד פרישה עתידי (או פטירה), ובין מיד עם ההחלטה לפרוש מהחברה. במועד הפרישה נכנס ההסדר לפועל, על פי החלטה המתקבלת במועצת המנהלים של החברה לגבי בעל השליטה שפורש.

היתרון שבקביעת תקציב החברה כמיועד גם לתשלומי קצבאות לבעל השליטה, שהחברה אינה צריכה להציג הפקדות שוטפות למכשירי חיסכון טרם פרישתו של בעל השליטה (וממילא לא חלים כל חוקי קופות הגמל ותקנוני קרנות הפנסיה על ההסדר), וזאת על אף שבמועד פרישתו מכירה החברה בתשלומי הקצבה כהוצאה מוכרת של החברה. כאמור, בעל שליטה יכול שיהיה לו בנוסף לתשלומי הקצבה מהחברה הסדר פנסיוני מכוח חברות בקופת גמל, לרבות במסגרת פוליסות בעלי שליטה.

שתי דוגמאות להתאמת הסדר הפרישה מתוך תקציב החברה השוטף: (א) חברת יחיד, אשר בעל השליטה בה מחליט משיקוליו לסיים את פעילותו ולצאת לגמלאות, כאשר בחברה נותרו עודפים הניתנים לחלוקה, שאז בתכנון נכון יחד עם רו"ח של החברה, נמצאה עדיפות להכניס את החברה ל-run off ולחלק את יתרת העודפים בדרך של קצבאות לבעלים; (ב) חברת מעטים, בה בעל שליטה אחד מחליט לצאת מהחברה ולהפסיק לספק לה שירותים, תוך שמשולמות לו קצבאות בפטור ממס לאריכות ימיו, והחברה ממשיכה בפעילות שוטפת באמצעות עובדיה בעלי השליטה האחרים.

דווקא בעתות של משבר, כמו גם המשבר הנוכחי לשיתוק המשק וירידה בהכנסותיהן של חברות רבות בענפי השירותים, מזון ועוד, נראה שישנה חשיבות רבה לתכנון מיסי החברות ובעליהן בדרך של קביעת הסדר פנסיה מתוך תקציב החברה השוטף, וניצול יעיל, בבחינת המס, של היתרות שטרם חולקו בחברה.

בתוך כך, למשל, יכולים בעלי השליטה בחברה לבדל את עובדיה בשכבות הצעירות יותר אשר רואים לנגד עיניהם את המשך פעילות החברה ביציאה מהמשבר, בשל אמונם במוניטין שנצבר לחברה וטיב השירותים והסחורות אותם הייתה רגילה לספק, לעומת המייסדים אשר היו שמחים לנצל את המצב ולפרוש מניהול החברה וליהנות מפרי עמלם ויתרת הכספים שנצברו, במקום לחלוק את אותם עודפים שטרם חולקו עם רשויות המס בשל משיכתם כדמי ניהול ושכר.

אז מה עושים?

סוכן הביטוח, בראייה הוליסטית, ראוי ורצוי שיעזר אף בחלופה זו, אשר מוצעת כנדבך נוסף לתבנית הפנסיונית הקלאסית והידועה במסגרת פוליסת מנהלים בעלי שליטה בחברה.

הכותב הוא שותף במחלקה המסחרית במשרד קן-דרור, הראל ושות', עו"ד ומגשרים

אין באמור במסמך זה כדי לשמש כייעוץ משפטי פרטני בנושא.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email