פנסיית חובה לעצמאיים: המדריך המלא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פנסיה חובה לעצמאים נקבעה במסגרת 'חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017־2018'. החוק, שנכנס לתוקפו ב־01.01.2017, קובע חובה על עצמאים להפקיד לפנסיה, ומאידך, מאפשר להם לפדות חלק מחיסכון הפנסיוני בפטור במקרה של אבטלה.

בשנת 2019 החלו עצמאים רבים לקבל הודעות מרשות הגביה והאכיפה על כך שאינם עומדים בדרישות החוק וכי לא ביצעו את ההפקדה הפנסיונית הנדרשת מהם בשנת 2017. הודעות אלו הציפו סוגיות רבות בנושא ולקוחות עצמאים רבים החלו לפנות לסוכני הביטוח. לאור הדיסאינפורמציה ואי הבהירות הרבה הוחלט לקיים פגישה ברשות המיסים בהובלת סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, יחד עם חברי הוועדה מלכיאל רחמים, אבי רוזנבאום, סגן יו"ר הוועדה, ואנוכי.

סו"ב אלון דור | צילום: אריאל שנדלמן

רישום כספים לנישום

1. פקודת מס הכנסה מאפשרת לאדם לרשום את ההפקדות הפנסיוניות שלו או חלקם בדו"ח השנתי של בן/בת הזוג. הבחירה ברישום נובעת בדרך כלל משיקולי מס.
2. רשות המיסים מדווחת לרשות האכיפה והגביה על מימוש החובה להפקיד לפנסיה בהתאם לנתונים בדו"ח השנתי שמוגש. כלומר, אם אדם הפקיד לפנסיה אבל מסיבות של הטבות מס ביקש לרשום את ההפקדה בדו"ח של בן/בת הזוג אז ידווח לרשות הגביה והאכיפה שאותו אדם לא מימש חובתו בהתאם לחוק ותוצג לו דרישת תשלום קנס (או אפשרות הפקדה). במקרים אלה, האדם שמקבל את הודעת הקנס מרשות המיסים יכול לשלוח לרשות הגביה והאכיפה אסמכתה מהגוף המוסדי שהכספים כבר הופקדו לחיסכון פנסיוני על שמו והקנס יבוטל.

דמי אבטלה לעצמאים

1. בחוק נקבע כי מימוש האפשרות לקבלת דמי אבטלה לעצמאים כפוף להפצת תקנות בנושא. עד היום לא אושרו התקנות וכיום לא ניתן לאשרם בגלל המצב הפוליטי. עד להשלמת פרסום התקנות ואישורם בוועדת הכספים לא ניתן יהיה לממש את הזכות המוקנית בחוק לפדיון דמי אבטלה לעצמאים.
2. רשות המיסים הורתה לגופים המוסדיים "לצבוע" בתגמולים לעצמאים בנפרד את הסכום שאותו יוכלו החוסכים למשוך במקרה אבטלה. כיום אין לכך התייחסות בתקנות הניוד. ללא תיקון תקנות הניוד בהתאם – עלול עצמאי המנייד כספו בין גופים פנסיונים לאבד את הזכות למימוש הפטור בפדיון דמי אבטלה לעצמאיים, לבקשתנו הנושא ייבחן על ידי הרשות.
3. עדיין אין תקנות לפדיון דמי אבטלה לעצמאים, אבל בהתבסס על התקנות הקשורות, ככל הנראה, כדי לממש את הזכות לפדיון כספים אלה הם יצטרכו להיות מהפקדה חודשית ו/או רבעונית ומכאן, נראה שלא תותר משיכת כספים אלה כאשר ההפקדה הייתה שנתית.
4. קיימת אפשרות לעצמאי לוותר על הפטור של משיכת דמי אבטלה לעצמאים בסכום חד פעמי ולמשוך את הכסף כקצבה חודשית אשר תחשב כהכנסה מיגיעה אישית לצרכי מס.
5. פדיון דמי אבטלה לעצמאי, בשונה מפדיון פיצויים לשכיר, הינו למעשה פדיון תגמולים. בהתאם לתקנון בקרנות הפנסיה יפגע הכיסוי הביטוחי של העצמאי שמבצע פדיון כזה ותספר לו מהתחלה תקופת אכשרה מיום הפדיון.

חובת הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים, הפקדת השלמה בגין שנת מס והקנס

1. החובה החוקית היא החל משנת 2017, בשנת 2017 אין קנסות על אי הפקדה.
2. החל משנת 2018 אמורה רשות האכיפה לאכוף את תשלום הקנסות/ביצוע הפקדת השלמה. בניגוד לשמועות, נכון למצב החוקתי כיום הקנסות בגין אי הפקדה בשנת 2018 בתוקף.
3. האפשרות לבצע הפקדת השלמה לחובה החוקית היא תחליף לקנס. אפשר לבצע הפקדת השלמה אך ורק תוך 90 יום ממועד שליחת הודעת הקנס על ידי רשות האכיפה. עם שליחת אסמכתה של ביצוע הפקדת השלמה ברשות האכיפה יבטלו את הודעת הקנס לנישום וישלחו אישור בכתב.
4. הפקדת השלמה תרשם בגין שנת המס בה הופקדה; אישור מס יופק בגין שנת המס שבה הופקד בפועל הכסף. הפקדת השלמה תשמש בפועל את הנישום העצמאי בגין שתי שנות מס: גם בגין שנת המס בגינה ביצע את ההפקדה וגם בגין שנת המס בה הופקד הכסף בפועל. השקפת רשות המיסים, כפי שהוצגה, היא כי נישום שיתחיל להפקיד בתשלום השלמה, כנראה יסדיר המשך תשלומים שוטף ויקיים את מטרת החוק האמתית לביצוע חיסכון פנסיוני לעצמו.

לדוגמה: עצמאי לא מימש חובתו להפקדה בגין 2018, בשנת 2019 הגיש דו"ח שנתי, בשנת 2020 יקבל הודעת קנס עם ברירת ביצוע הפקדת השלמה בגין חובתו ב־ 2018. אם הלקוח יפקיד בהתאם להודעה ב־2020 (תוך 90 יום משליחת הקנס) הוא יוכל לשלוח אותה לביטול הקנס בגין 2018 ובמקביל יקבל אישור מס לשנת 2020 בגין ההפקדה, אותו יוכל לצרף לדו"ח השנתי לצורך מימוש חובתו בגין שנת 2020.

5. אם שולם הקנס (נניח בגין 2018), אזי לא קיימת לעצמאי חובת הפקדה בגין אותה שנה (2018). חשוב להבהיר שאין גם אפשרות להפקיד לפנסיה רטרו בגין שנות מס קודמות.
6. הקנס לאי תשלום בגין שנת מס הוא חד פעמי ואם לא ישולם תוך 90 יום תחול עליו הצמדה כקבוע בחוק. אין כפל קנס והקנס הוא לא חודשי.

הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email