קצבה מוכרת והיוון קצבה מוכרת – הנחיות לפעולה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פגישת עבודה שקיימתי עם רו"ח צור גינת, מנהל מחלקת קופות הגמל ברשות המסים, הריני לעדכן כדלקמן:

1. עמית עצמאי שמפקיד סכום חד פעמי משמעותי בקופות לקצבה (משלמות/לא משלמות) – יפוצל הסכום לשתי הפקדות משנה, כדלקמן: 1.1. 33,408 1.1 שקל – קצבה מזכה (208,800 * 16% – תקרת הטבות המס לעמית עצמאי) . 1.2 כל היתר – קצבה מוכרת.

2. את המידע ביחס לפיצול ההפקדות וסוגי הכספים כאמור לעיל יש לכלול כבר בדו"ח השנתי לעמית מ-2015 .

3. אין כל מניעה לשלם לאדם קצבה מוכרת פטורה ממס מאותו חלק שהוגדר קצבה מוכרת, גם ללא אישור מפקיד השומה. התשלום יעשה מקופה משלמת לקצבה בלבד. עמית שיטען כי מגיעה לו קצבה מוכרת פטורה ממס גם מהסכום בגובה 33,408 שקל, יצטרך להציג אישור מס מפקיד השומה ביחס לכך.

4. כמו כן, אין כל מניעה להוון את החלק שהוגדר קצבה מוכרת ולנכות מס בשיעור %15 מכל התשואה שנצברה בגינו, גם ללא אישור מפקיד השומה, זאת בהתקיים שני התנאים הבאים: 4.1. לעמית מלאו לפחות 60 שנה 4.2. לעמית קצבה בפועל של לפחות 4,481 שקל בחודש (קצבת מינימום). אם הוא מקבל קצבה מאותו גוף מנהל, אזי מספיק להציג תלוש קצבה עדכני אחד. אם הוא מקבל קצבה מגוף מנהל אחר, עליו להציג שלושה תלושי קצבה עדכניים.

5. יודגש כי היוון כאמור יכול להיעשות ישירות גם מקופה לא משלמת לקצבה.

6. הנחיות אלה חלות על הפקדות חד פעמיות שנעשו מיום 01.01.2012 בלבד, לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 190 לפקודה.

7. לגבי הפקדות חד פעמיות שנעשו ב-2012-2014 ושעדיין לא הוגדרו לפי הפיצול האמור – ניתן יהיה ליישם כללים אלה רק במקרה שהקופה יודעת לזהות בוודאות מוחלטת את סוגי הכספים והיא יכולה לתת לכך ביטוי רשמי בדו"ח השנתי לעמית. אחרת, באחריות העמית להציג אישור מס מפקיד השומה ביחס לגובה הקצבה המוכרת הפטורה ממס.

8. קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות עד 31.12.2011 תטופל על ידי פקידי השומה בלבד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email