רוזנפלד למנדלבליט: הנחה את חברות הביטוח להמשיך למכור ביטוחי סיעוד פרט עד להסדרת הנושא

נשיא הלשכה בפנייה דחופה ליועמ"ש - להורות לרשות שוק ההון להפעיל סמכותה; "האם יעלה על הדעת, שחברות התחבורה הציבורית יחליטו ביום אחד כי הן מפסיקות לנסוע לעיר מסוימת ללא כל הודעה מוקדמת, כי הקו לא רווחי?"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות הפסקת השיווק של פוליסות סיעוד חדשות בידי חברות הביטוח (למעט מגדל, כרגע) נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה במכתב דחוף וחריף אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וביקש את התערבותו "על מנת לעצור את העוול המתרחש בימים אלו על ידי חברות הביטוח בישראל". המכתב נשלח במקביל גם למבקר המדינה, הממונה על רשות ההון ויו"ר ועדת הכספים.

במכתבו טוען נשיא הלשכה, כי "במהלך הימים האחרונים התעוררו סוכני הביטוח למציאות חדשה. מידי יום התקבלו אצלם הודעות לקוניות לפיהן בסוף חודש אוקטובר, יחדלו חברות הביטוח לשווק פוליסות סיעוד. נדמה היה כי נוסח ההודעה היה כה זהה, עד כי לכאורה נראה היה שהם נוסחו באופן אחיד".

מהלך אחיד

רוזנפלד מפרט את חשיבות פוליסות הסיעוד הפרטיות לציבור "אלא שהנה בהיחבא, מודיעות החודש מרבית חברות הביטוח הגדולות אשר משווקות ביטוח סיעודי פרטי כי הן יוצאות מתחום מתן כיסוי ביטוחי לרכיב הסיעודי, וכל זה מתרחש בפרק זמן צפוף ומטריד", כותב נשיא הלשכה ומוסיף: "קשה עד מאוד להתעלם מהאירוע כאשר מרבית החברות הדומיננטיות בתחום עושות לכאורה מהלך אחיד להפסקת שיווק, ועולה השאלה המטרידה כיצד מתרחש אירוע שכזה על ידי חברות ביטוח מפוקחות, אשר הנהלותיהן קמו יום בהיר אחד והחליטו לצאת בבת אחת מתחום הסיעוד.

מימין: רוזנפלד ומנדלבליט. "מניעת פגיעה בציבור" | צילומים: גיא קרן ושלומי יוסף

 

"נשאלת השאלה כיצד חברות הביטוח, אשר לכל אחת יש תחשיבים אקטואריים שונים, מבטחי משנה שונים, מאזנים שונים, מגלות בבת אחת שהן מתכוונות להפסיק לשווק ביטוחי סיעוד וזאת אף ללא כל התראה מוקדמת וללא מתן אפשרות לתת לציבור להיערך להנחיה שרירותית זו.

"אין עוררין כי כאשר חשש המאסדר לטובת יציבות החברות, ידע להוציא הודעה על הפסקת פעילות הפוליסות הסיעודיות הקולקטיביות וזאת לאחר שניתנה ארכה מסודרת ואף ניתנו הנחיות היערכות מתאימות, אלא שבמקרה דנן, חברות ביטוח מבטלות כיסוי כה חשוב והמאסדר לא פוצה פה".

נשיא הלשכה תוהה בפנייתו לגבי המעקב לכאורה של רשות שוק ההון כלפי התנהלות חברות הביטוח ביחס לצמצום הכיסוי לביטוח סיעודי: "שהרי בהתאמה להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א־1981, יש לבחון האם ניתנה הודעה לממונה על הכוונה לצמצם את הכיסויים הסיעודיים לציבור ועסקינן בפעולה כוללת של החברות המצריכה את אישור המאסדר בהתאם להוראות הדין: 40. (א) מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח, או המבקש לשנות בתכנית ביטוח את תנאי הביטוח, את דמי הביטוח או עניין אחר הנוגע במישרין לתכנית הביטוח שעליו הורה הממונה (בסעיף זה – שינוי בתכנית ביטוח) ימסור לממונה, 30 ימי עבודה לפני המועד שבו הוא מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין.

"'תכנית ביטוח' – נוסח של חוזה ביטוח שתנאיו נקבעו מראש כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בין מבטח לבין מבוטחים בלתי מסוימים, ויראו כתכנית ביטוח גם כל אחד מאלה:
(1) הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים בלתי מסוימים שבו;
(2) ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים".

חובות תום לב מוגברות

נשיא הלשכה מדגיש כי לדעתו אין להביט על חברות הביטוח כגוף פרטי, "האם יעלה על הדעת, שחברות התחבורה הציבורית יחליטו ביום אחד כי הן מפסיקות לנסוע לעיר מסוימת ללא כל הודעה מוקדמת כי הקו לא רווחי? אופיין הציבורי של חברות הביטוח אשר מספקות שירות לכלל הציבור במדינת ישראל מחייב אותן לפעול על פי אמות מידה ותום לב מוגברות, וההתנהלות לפיה החברות החליטו לאסור את הכיסוי הסיעודי לשיווק הינו בחוסר תום לב".

רוזנפלד אף מעלה חשש אם "אין מדובר פה בניצול לכאורה של כוח החברות לרעה על מנת לשפר תנאים מסחריים ולגביית עמלה גבוהה יותר בדומה לאמור בסעיף 58 לחוק הפיקוח: "לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח – במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת – דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסר ניסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת".

בסיכום מכתבו ליועמ"ש כותב רוזנפלד: "אני קורא בזאת בפנייתי אליך לבחון את התנהלות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביחס להפסקת השיווק של כיסויי הסיעוד בחברות הביטוח:
(1) מדוע בתקופה של ממשלת מעבר רשות שוק ההון מאפשרת הפסקת שיווק של פוליסות ללא כל התערבות מצידה למניעת פגיעה שכזו בציבור עד לבירור מקיף בעניין.
(2) להורות לרשות שוק ההון ביטוח וחסכון לפעול בהתאם לסמכותה על מנת להנחות את חברות הביטוח להמשיך את הכיסויים הביטוחיים לסיעוד ביחס לציבור עד להסדרה כוללת של התחום".

מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: "רשות שוק ההון עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בשוק הביטוח הסיעודי הפרטי ותפעל ככל שיידרש על מנת להבטיח את זכויות המבוטחים. נציין כי בכל מקרה לא מדובר בפוליסות קיימות אלא אך ורק במכירות חדשות של ביטוח סיעודי מסוג פרט וכי הביטוח הסיעודי בקופות החולים משווק כסדרו. הרשות בוחנת דרכים להבטחת היצע המוצרים בתחום, להגברת התחרות, ולהנגשת ביטוח זה לציבור״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email