רחמני שוב נגד דירקטוריון איילון

בעל השליטה באיילון אחזקות מבקש למנות את אהרון פוגל ליו"ר החברה במקום שלמה גרופמן ולמנות דירקטורים מסוימים תחת אלה שכהונתם מסתיימת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לוי רחמני, בעל השליטה באיילון אחזקות, פנה בתחילת השבוע לדירקטוריון החברה בבקשה לזמן ללא דיחוי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה כדי לדון בסיום כהונתו של שלמה גרופמן כדירקטור ויו"ר החברה, ולמנות תחתיו את אהרון פוגל. עוד מבקש רחמני לדון בסיום כהונתה של דינה האן כדירקטורית ובמינויים של יורם שי, יניב פגוט, אסתר דלל ואמיר לוי לדירקטורים.

רחמני מדגיש בפנייתו, כי על פי חוק החברות, כהונת הדירקטורים הקיימים (למעט החיצוניים) הייתה אמורה להסתיים עם כינוס האסיפה השנתית של החברה. לטענתו, המועד האחרון לזימון אסיפה שנתית ולמינוי דירקטורים לחברה היה בשמונה באפריל, כאשר על החברה היה לפרסם דוח בדבר זימון לאסיפה השנתית לפחות 35 ימים לפני מועד זה.

לוי רחמני | צילום: יח"צ

אסיפה מיוחדת

"דירקטוריון החברה, משיקולים זרים, היינו בשל התנגדותו להחלטתי שלא לחדש את כהונתו של מר גרופמן שהייתה אמורה להסתיים, החליט לדחות למועד לא ידוע את האסיפה השנתית של בעלי מניות החברה, וזאת תוך הפרה גסה של הוראות החוק ותקנון החברה", כתב השבוע רחמני בפנייתו.

"החלטה זו אף מנוגדת למכתבו של בא כוח הדירקטוריון לבא כוחי, לפיה האסיפה השנתית של בעלי מניות החברה 'קבועה לראשית חודש אפריל'. החלטת הדירקטוריון שלא לזמן אסיפה שנתית במועד שנקבע בחוק לא פורסמה על ידי הדירקטוריון וממילא הדירקטוריון לא נתן כל הסבר לדחייה זו", מוסיף רחמני.

"לפיכך, לא נותר לי, כמי שמחזיק, במישרין ובעקיפין, בכ־67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, אלא לפנות אליכם בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק ותקנה 16.2 לתקנון החברה בבקשה לזמן, ללא דיחוי, אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה. על פי הצעתי מרבית חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חדשים כאשר שלושה דירקטורים (ובכללם הדירקטורים החיצונים) ימשיכו בכהונתם. בכך אני מבקש להביא הן להזרמת דם חדש לדירקטוריון החברה והן לשמור את הניסיון שנצבר בדירקטוריון הקיים. עוד אוסיף כי המלצתי לדירקטוריון החדש היא למנות את מר אהרון פוגל, נוכח כישוריו וניסיונו, כיו"ר הדירקטוריון של החברה".

אהרון פוגל | צילום: אסף שילה ישראל

בתגובה מסרה איילון בדיווח לבורסה כי "בא כוח דירקטוריון החברה השיב לבא כוח בעל השליטה כי המכתב התקבל ויידון על ידי הדירקטוריון בהתאם לסמכויותיו וחובותיו של הדירקטוריון על פי הדין ומסמכי ההתאגדות של החברה, ובאופן שישרת בדרך המיטבית את טובת החברה. עוד צוין במכתבו של בא כוח הדירקטוריון כי הדיון וקבלת ההחלטות בישיבת ועדת הביקורת התקיימו כמתוכנן".

פרק ב'

התפתחות זו ביחסי רחמני ודירקטוריון חברתו באה לאחר התכתשות בין הצדדים בסוף פברואר האחרון; אז שלח דירקטוריון איילון אחזקות מכתב חריף לרחמני, בו טען "למעורבות יתר והפעלת לחצים פסולים" מצדו של רחמני בניהול החברה, וקרא לו להפסיק מכך לאלתר. המכתב נשלח בתגובה למכתב שנשלח לדירקטוריון על ידי בא כוח של רחמני. עו"ד אפרים אברמזון, שביקש את החלפת יו"ר הדירקטוריון שלמה גרופמן.

בעקבות המכתבים האלה, נערכה לרחמני שיחת שימוע אצל עבד חסדייה, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, בנושא התנהלותו מול דירקטוריון החברה. בנוסף, דירקטוריון איילון דרש מרחמני להשיב כ־200 אלף שקלים עבור שירותים שקיבל ברבעון האחרון של 2018. רק לאחר שבוע, זמן קצר לפני התכנסות ועדת הביקורת לדיון ביחסי רחמני והחברה, הודיע רחמני כי הוא מבקש להסדיר את דרישת התשלום שקיבלה איילון אחזקות. עוד הודיע כי אינו מעוניין בעתיד לקבל חלק מהשירותים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email