רפורמות שפוגעות בסוכני הביטוח: האוצר הציג את התוכנית הכלכלית לשנת 2023

בין הרפורמות המוצעות בתוכנית יש גם כמה רפורמות דרמטיות בתחום הביטוח, שחלקן נוגעות ישירות לסוכני הביטוח ולמעמדם, ובינהן, קידום אובייקטיביות סוכן הביטוח, חיזוק היועצים הפנסיוניים על חשבון סוכני הביטוח ולאפשר לבנקים קטנים למכור ביטוח כללי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר פרסם ביום שלישי את טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2023 (המוכרת גם בשם טיוטת חוק ההסדרים). בין 30 הרפורמות הכלכליות שכוללת התוכנית, יש גם כמה רפורמות דרמטיות בתחום הביטוח, שחלקן נוגעות ישירות לסוכני הביטוח ולמעמדם.

קידום היועצים הפנסיוניים

בתחום החיסכון הפנסיוני מוצעת רפורמה לקידום היועצים הפנסיוניים, הנחשבים בעיני האוצר כיועצים אובייקטיביים, על חשבון סוכני ביטוח פנסיוניים, וכן תיקוני חקיקה לטובת מודל "הסוכן האובייקטיבי".

בסעיף המדבר על קידום היועצים הפנסיוניים נכתב כי "מבטח לא יהיה רשאי לסרב באופן בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני". סירוב בלתי סביר מוגדר בהצעה כסירוב להתקשר בהסכם הדומה להסכם קיים בגוף המוסדי עם יועץ פנסיוני אחר, או  סירוב על רקע היקף פעילות של היועץ. בכל מקרה, על הגוף המוסדי יהיה לנמק ליועץ הנדחה בכתב את הטעמים לסירוב.

הבנקים הקטנים יורשו למכור ביטוח כללי. צילום: shutterstock

בהסבר להצעה נכתב, כי "על אף היתרונות הרבים הגלומים בייעוץ אובייקטיבי לציבור החוסכים, נכון להיום נתח פעילותם של היועצים הפנסיונים בשוק התיווך הפנסיוני קטן באופן משמעותי מחלקם של המתווכים האחרים ובראשם סוכני הביטוח. על פי סקר שבוצע בשנת 2018 עבור משרד האוצר, 74% מהחוסכים רכשו מוצרים דרך סוכני ביטוח, ורק שליש מהמשיבים ידעו כי קיים הבדל בין סוכן לבין יועץ פנסיוני".

המוסדיים מעדיפים סוכנים

עוד מוסבר כי "נתחי השליטה של סוכני הביטוח הפנסיוני בשוק התיווך הפנסיוני נובעת, בין היתר, מן ההעדפה המובנת של גופים מוסדיים לשווק את מוצריהם באמצעות סוכני ביטוח, היות וביכולתם להשפיע על תמריציהם באמצעות תשלום עמלות משתנות. וזאת בניגוד ליועצים הפנסיונים אשר כאמור לעיל, אינם יכולים לייעץ ביחס למוצרים שיש להם זיקה אליהם וכן מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל מן הגופים המוסדיים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), תשס"ו- 2006, הקובע עמלת הפצה בשיעור מרבי של 0.25% מסך הנכסים עבור יועץ פנסיוני".

האוצר מציע להגביר את התחרות בשוק הפנסיוני ולצמצם ניגודי עניינים מובנים: "לשם הבטחת מתן ייעוץ ותיווך אובייקטיבי של מוצרי ביטוח וחיסכון לפרט ושיפור יכולתו לבחור במוצרי הביטוח והחיסכון המתאימים לצרכיו, מוצע לבצע מספר תיקונים להגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני," נכתב בטיוטת התוכנית הכלכלית.

מכירת ביטוח כללי

בטיוטת התוכנית הכלכלית מוצע לתקן את חוק הבנקאות, כך שייקבע כי בנק בעל היקף פעילות קטן (ששווי נכסיו עד 10% משווי נכסי כלל הבנקים) יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי. במקרה שבו חדל להיות בנק בעל היקף קטן, הוא יורה לתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו לחדול מעיסוק בביטוח כללי או יפעל להפסיק את שליטתו בתאגיד.

בטיוטה מוסבר כי מטרת הרפורמה הינה "הגברת התחרות בשוק הבנקאות באמצעות מתן יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות קטן, ובמקביל הגברת התחרות בשוק סוכני הביטוח באמצעות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות. כל זאת תוך שמירה על העיקרון המרכזי של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות – צמצום הריכוזיות במערכת הפיננסית".

רפורמות נוספות בתחום הביטוח המוצעות בתוכנית הכלכלית לשנת 2023:

ביטוח חובה לרכב

בטיוטה מוצע להוסיף משתנה נוסף מעבר למאפייני הרכב והנהג והוא היקף הנסועה ברכב. "חברות הביטוח תהיינה רשאיות להשתמש, בין היתר, במספר הקילומטרים שנסע הרכב המבוטח במהלך שנה קלנדרית כמשתנה בתוכנית לניהול הסיכונים לצורך קביעת גובה דמי ביטוח החובה לרכב".

ההסבר: "כיום, תשלומי ביטוח החובה על הרכב הינם תשלומים דיפרנציאליים המתחשבים במאפייני הרכב והנהג השונים, אך אינם מושפעים מהיקף השימוש בו, ולכן הם מהווים כיום חלק מהעלות הקבועה, המעודדת שימוש יתר. לפיכך, מוצע לרשום את הודעת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי בכוונתו להוסיף לרשימת המשתנים והקטגוריות המשפיעים על הסיכון בענף ביטוח רכב חובה גם משתנה המשקף את שיעור הנסועה באופן שיאפשר לחברות הביטוח להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב".

ביטוחי הבריאות הפרטיים

בתוך סוגיות הביטוח מוקדש חלק נרחב לביטוחי הבריאות הפרטיים, שצפוי כי יביא להתנגדות חברות הביטוח. ההצעות הן:

• איסור על כפל ביטוח במוצרי ביטוח בריאות מסוג שיפוי גם למחזיקי ביטוח קבוצתי – המטרה בשינוי המוצע היא "לצמצם את תופעת הכפל הביטוחי, בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות ביטוח מקבילות של חברות מסחריות. רבים מן המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים רוכשים מספר ביטוחי בריאות שונים מסוג שיפוי, המספקים כיסוי זהה. במקרה של תביעה בביטוח מסוג שיפוי המבוטח זכאי להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו בפועל, בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא מחזיק, ולפיכך הוא לא נהנה מן הכפל. זאת בניגוד לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת אירוע ביטוחי ללא קשר להוצאות המבוטח בפועל, אלה האחרונים אופייניים יותר בביטוחי מחלות קשות ותאונות אישיות.

הוספת משתנה המשקף את שיעור הנסועה באופן שיאפשר לחברות הביטוח להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב. צילום: shutterstock

האוצר מציין בטיוטה כי על פי הערכת רשות שוק ההון משקי הבית שילמו 760 מיליון שקל ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח.

עוד מוסבר, כי חוזר ביטוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מה-19 באוקטובר 2021 אוסר על מכירת כפל ביטוח במקרה של שתי פוליסות פרט המרכיב רק כ-30% מהכפל הביטוחי הקיים, אך לא מתייחס ליתר מקרי כפל הביטוח: בין פוליסות קבוצתיות לפוליסות פרט, ובין מספר פוליסות קבוצתיות. על כן מוצע לאסור את כפלי הביטוח גם בין פוליסות פרט ופוליסות קבוצתיות, על מנת להשלים את 70% מהכפל שנותר.

כפל ביטוח

התוכנית הכלכלית מטילה על הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפעול כך שעד ה-1 בינואר 2023 – הוראות החוזר המאוחד, סימן ג' (איסור מכירת כפל ביטוחי בפוליסת פרט) יתוקנו באופן שהאיסור על מכירת פוליסה למועמד שיש ברשותו פוליסה קיימת המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מסוג שיפוי, מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת, יורחב גם לגבי מועמד המחזיק בפוליסה קבוצתית, וגם לגבי שיווק פוליסה קבוצתית.

• היטל רפואה פרטית על חברות הביטוח – האוצר חוזר על הצעתו מהתוכנית הכלכלית של אשתקד להיטל רפואה פרטית לטובת חיזוק הרפואה הציבורית – "מתחילת 2023 יוטל היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה זכאות למימון ציבורי. היטל בשיעור של 35% מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח, בגין הפעילות אשר כוסתה על ידה, והיטל בשיעור של 15% מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים". תוכנית דומה יצאה מחוק ההסדרים לשנת 2022 בעקבות לחץ ציבורי, לאחר שנטען כי ההיטל יביא להתייקרות הפרמיות.

  • איסור על מכירת פוליסות החזרים בתחום ייעוץ רפואי"החל מ-2023 כיסוי ביטוחי בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת תוכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים יתאפשר רק אם קיים הסדר בין קופת החולים לנותן השירותים הרפואיים, במסגרתו משלמת קופת החולים ישירות לנותן השירותים הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות ההשתתפות עצמית בלבד".

מטרת התיקון היא להעביר את ההתקשרות של ספק שירותי הבריאות מהחולה לגורם המבטח, על מנת להעביר את ניהול המשא ומתן של הרופאים לגופים המתמחים בכך, וכך להפחית את המחיר ולמנוע ניצול של חולים וגביית מחירים גבוהים מחולים בשעת נזקקותם.

שירותי בריאות נוספים

  • על חברות הביטוח תוטל "חובת תשלום ראשון" לפני כיסוי זהה בשב"ן "בעת פנייה של מבוטח לקופת החולים, זו תחויב לבדוק אם למבוטח יש ביטוח פרטי המכסה את המקרה. אם ישנו ביטוח פרטי – תפנה קופת החולים את המבוטח לחברת הביטוח על מנת לקבל כיסוי. בכל מקרה בו אדם תובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים או הייעוציים, והיה וקיים לו אותו כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית ובשירותי בריאות נוספים של קופת חולים, חברת הביטוח הפרטית תפעיל את הפוליסה לפני תוכנית שירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים. היה וביקש אדם לממש את זכאותו במסגרת שב"ן על אף קיומה של כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית באותו מקרה ביטוח, תעביר חברת הביטוח הפרטית תשלום לתכנית שירותי הבריאות הנוספים בגובה עלות השירות שניתן על ידי שירותי הבריאות הנוספים ועד לסכום המירבי שהיה על חברת הביטוח לשלם על פי הפוליסה שבה מבוטח אותו מטופל.

"קופות החולים יידרשו לבחון את השפעת הצעד האמור על הוצאות שירותי הבריאות הנוספים שלהן, ולאחרי בדיקה זו תוגש לאישור שר הבריאות בקשה להפחתת פרמיית התשלום בגין החיסכון הצפוי להן".

תגובת לשכת סוכני הביטוח: "אנחנו לומדים את טיוטת התוכנית לעומק, נגיב ונתייחס במקצועית ובאחריות, שלא באמצעות המדיה והעיתונות בשלב הזה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email