רפורמת השמאים והמוסכים: הפחתת מחירי החלפים והגדלת היצע נותני השירות

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה שלישית של רפורמת השמאים והמוסכים ומבטיחה הורדת מחירי ביטוח הרכב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה השבוע טיוטה שלישית לעדכון ההוראות בענף רכב רכוש לצורך קבלת הערות אחרונות, ובמטרה לפרסם בקרוב הוראות סופיות שיחייבו את שוק הביטוח. ההוראות כוללות הרחבה משמעותית של כמות המוסכים והשמאים שיוכלו לספק שירות לציבור המבוטחים, זאת לצד צמצום ניגודי העניינים של  השחקנים הפועלים בתחום, וביניהם חברות הביטוח, סוכני הביטוח, שמאים ומוסכים.

מטרת העדכון היא לאפשר את שכלול השוק, פתיחת התחרות, הורדת מחירי החלפים, הגברת טיב התיקון ואיכות השירות הניתנים למבוטחים ולצדדי ג'.

מוסך הסדר ייקרא מעתה מוסך מוסכם | צילום: fotolia

במסגרת הטיוטה מוצעים כמה סעיפים: "א. קביעת הוראות שיעודדו את הגדלת כמות מוסכי ההסדר הקיימים באמצעות קביעת כללים מנחים לצירוף מוסך כמוסך הסדר, שייקרא מעתה 'מוסך מוסכם'.

"ב. התווית מתווה התקשרות הכולל תנאים נאותים לשירות בין חברת הביטוח למוסך המוסכם המבצע תיקון מטעמה, בהתאם לדרכי הפיצוי בפוליסה. בין היתר, נקבעו הוראות שמטרתן להפחית את העלות שנגבית על חלקי החילוף כדי לאפשר מחירי ביטוח תחרותיים ונגישים לכלל הציבור.

"ג. כדי לשפר את טיב השירות לציבור הרחב, חברות הביטוח יערכו ויפרסמו דירוג של המוסכים המוסכמים על בסיס שביעות רצון של ציבור המבוטחים וצדדי ג'".

איסור קבלת עמלה

עוד נכתב בטיוטה: "ד. כדי לצמצם את ניגודי העניינים, נקבעו הוראות האוסרות להשפיע על מוסכים ועל הליך תיקון הרכב, ובפרט איסור על סוכן ביטוח לקבל כל עמלה או טובת הנאה ממוסך או משמאי לרבות באמצעות פרקטיקות עוקפות של חברות 'ייעוץ תביעות' בבעלות סוכנויות ביטוח.

"ה. חיוב חברת הביטוח ליידע את המבוטחים, בעת מכירת הפוליסה, בנוגע להשלכות של תביעת ביטוח על תנאי ומחיר הפוליסה בעתיד, ובכך לשפר את יכולת ההשוואה בין חברות הביטוח בצורה מושכלת יותר".

במסגרת עדכון ההוראות הוצעה גם: "ו. הרחבת הגילוי הנאות שיינתן למבוטח בעת שיווק פוליסות ביטוח לגבי אפשרויות הבחירה בסוג המוסך, לרבות השפעה על הפרמיה וההשתתפות העצמית.

"ז. ביטול רשימות שמאי החוץ והחלפתן במאגר שמאים דינאמי ורחב במנגנון בחירה אקראי, שעתיד לחזק את מעמד השמאי ואת עצמאותו המקצועית באמצעות הקטנת הזיקה בינו לבין הגורמים המעורבים בהליך התביעה ולהתמודד לעיתים עם הלחצים המופעלים עליו.

"ח. מאגר השמאים יחייב את חברות הביטוח לאפשר לכל שמאי שלא ימצא בניגודי עניינים ויהיה מעוניין בכך, להיכלל במאגר של החברה ולהתקשר עימה בהסכם התקשרות ויחד עם קביעת רף מינימאלי של שמאים שיש לכלול במאגר".

בחירה אקראית בשמאים

בסעיף ט' בטיוטה מוסבר על מנגנון להבטחת אי תלות השמאי במאגר. הדבר יתבצע "על ידי שליפה אקראית של שני שמאים ממאגר השמאים, לאחר קבלת פנייה ממבוטח או ניזוק בתביעת צד ג' חברת הביטוח תמסור את פרטיהם למבוטח או לצד ג' כולל הציון שניתן לשמאי על בסיס שביעות רצון המבוטחים וצדדי ג' לגבי השירות שקיבלו. הבטחת אי התלות של מאגר השמאים תיושם באמצעות כללים שקבעה רשות שוק ההון ויפוקחו על ידה באופן שוטף.

"י. הרחבת האפשרות לכך שהשומה של שמאי שנבחר באופן אקראי גם על ידי ניזוק בתביעת צד ג', תהיה שומה קובעת. זאת במטרה לצמצם את משך זמן הטיפול בתביעות צדדי ג', ובכך לחסוך זמן יקר ומחלוקות מול חברת הביטוח.

"י"א. הרחבת האפשרות של חברת הביטוח, המבוטח או הניזוק בתביעת צד ג' להעיר לשמאי במקרים המוגדרים על הצעת התיקון או השומה שערך, הערה לפיה תיקון הרכב על פי הצעת התיקון עלול להביא לפגיעה בבטיחות הרכב".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "במיוחד בעת הזו קיימת חשיבות בקידומן של הוראות שיובילו להפחתת עלויות, שיפור השירות, שכלול התחרות, וצמצום ניגודי העניינים בתחום ביטוח הרכב. צעד זה בא בנוסף להוראות שנכנסו לתוקף בתחילת שנה זו ותרמו משמעותית לשיפור מוצר ביטוח רכב רכוש למבוטחים. הרפורמה צפויה להוזיל את עלות תביעות ביטוח רכוש ותתרום להמשך התחרות הבריאה בענף לטובת המבוטחים".

סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, מסר בתגובה: "עקרונית, אנחנו מברכים על הרפורמה שבאה לשנות את המוסכים והשמאים שבהסדרים; לדעת הלשכה, השוק צריך להיות חופשי והתחרות צריכה לנצח. לאחר שנלמד את הטיוטה השלישית של הרפורמה לעומקה, נתייחס ביתר פירוט לכל הנושאים שבה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email