רק עם סוכן ביטוח: חברת נמל אשדוד פרסמה מכרז למתן שירותי בריאות קבוצתי

החברה תעניק לכלל עובדי הנמל שירותי בריאות באמצעות סוכן ביטוח; כמו כן, מציינים בחברה כי במכרז תינתן עדיפות לסוכנות בבעלות אישה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת נמל אשדוד פרסמה מכרז בו היא מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי סוכן ביטוח בריאות קבוצתי עבור עובדי החברה. מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של חברת הנמל. המועד האחרון להגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים הוא 23 בינואר 2020 בשעה 12.00. ההצעות יחשבו כעומדות בתוקפן עד יום 23.07.2020. 

חברת הנמל נמצאת בימים אלו בשלבים סופיים של בחירת חברת ביטוח אשר תעניק לעובדי חברת הנמל שירותי ביטוח בריאות קולקטיביים, למשך 5 שנים עם אופציה להארכה ב-5 שנים נוספות. הזוכה במכרז הסוכן יחתום על חוזה עד לתום תקופת הפוליסה עם חברת הביטוח. 

נהירה לרכישת פוליסות בריאות | צילום: Shutterstock

על פי המכרז, סוכן הביטוח הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה כלשהיא מאת חברת הנמל אלא יקבל עמלה מחברת הביטוח, על פי התנאים המפורטים בטופס הפניה. במכרז מצוין עוד, כי תינתן העדפה להצעת עסק בשליטת אישה בהתאם ובכפוף לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.  

4,180 מבוטחים באומדן עתידי 

לידיעת המשתתפים במכרז, ההצטרפות של העובדים לרובד הבסיס שעלותו כ-56 שקל היא צירוף אוטומטי וחברת הנמל מממנת את עלות רובד הבסיס עבור עובדיה. בכל הנוגע להצטרפות לרבדים נוספים בגין העובד ו/או בני משפחתו, אלו מסורים לשיקול דעתו הבלעדית של העובד האם להצטרף אליהם אם לא. בכל מקרה החברה לא תשתתף בדמי ביטוח עבור רובד/י הרחבה וכן לא תשתתף בדמי הביטוח של בני משפחה של עובדי נמל אשדוד.  

אומדן המבוטחים העתידי של חברת הנמל בביטוח הבריאות עומד על סך של כ-4,180 שקל, כולל עובדים ובני משפחה. השירותים שהסוכן צריך להעמיד לחברה הם נציג שירות שיגיע למשרדי חברת הנמל פעמיים בשבוע לקבלת קהל פרונטלית, למשך שבע שעות לפחות בכל פעם, בהתאם להנחיות בעל  הפוליסה.

בנוסף, עליו לתת שירות אינטרנטי ייעודי לצורך מתן גישה למבוטחי הפוליסה למסמכים רלוונטיים וכן מוקד טלפוני שיפעל בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ל-16:00.  

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הוא ניהול של תיק לקוחות אחד לפחות בתחום ביטוח בריאות קבוצתי בהיקף של 1,000 עובדים לפחות, וזאת החל משנת 2015. לחילופין, ניהול שלושה תיקי לקוחות בתחום זה בהיקף של 500 עובדים ומעלה. 

תנאי נוסף הוא רישיון סוכן ביטוח לעסוק בביטוח בריאות והחזקה באישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 . 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email