רשות שוק ההון בוחנת מודל של תגמול הסוכן על ידי הלקוח

נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ: "הצעה זו סותרת את הוראות החוק, היא לא תעבור אותי ואת ולא את חברי הכנסת; לא נאפשר הטלת מס חדש על הציבור ולגלגל את כל ההוזלה בדמי הניהול על הלקוחות בצורה ישירה; נגיש לפיקוח על הביטוח את העקרונות לתגמול הסוכן על בסיס תגמול מהיצרנים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה השבוע נייר התייעצות לציבור, בין היתר כדי לבדוק את עמדתו לגבי תשלום הלקוח לסוכן הביטוח, וזאת על רקע חוק ההפרדה בין תגמול הסוכן, לדמי הניהול שמשלם הלקוח לגוף המוסדי בחסכונות פנסיוניים. על פי החוק שהתקבל ב־9 בינואר, עמלת הפצה לסוכן לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית, והפרתו תגרור עונש כספי לגוף המוסדי.

"הצעה זו סותרת את הוראות החוק, והיא לא תעבור אותי ואת חברי הכנסת. כל מודל חדש שיאומץ על ידי חברות הביטוח ויעמוד בתנאי החוק, חייב להכיל בתוכו עמלות הפצה אשר ישולמו לסוכן על ידי היצרן", אמר סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה. "מי שמאמין שניתן להגדיל את יוקר המחייה, להטיל מס חדש על הציבור, לעקר את החוק מכוונתו ולגלגל את כל ההוזלה בדמי הניהול על הלקוחות בצורה ישירה, לא מבין את גודל המחאה הציבורית והעצמה הפרלמנטרית שלנו. בימים הקרובים הלשכה תגיש לפיקוח על הביטוח את העקרונות לתגמול הסוכן, ללא זיקה כאמור לדמי הניהול ועל בסיס תגמול מהיצרנים".

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר

כיום, עמלת הסוכן נגזרת מגובה דמי הניהול, מה שעלול לעודד את הסוכן להציע דמי ניהול גבוהים יותר. עמדת הממונה שפורסמה לפני שנה הדגישה את חובתם של גופים מוסדיים ובעלי רישיון לדאוג לטובת לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות רווחיהם האישיים, על פני טובת לקוחותיהם. הממונה קבעה כי תשלום עמלות הנגזר מדמי הניהול שמשלם עמית אינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות המוטלת על גופים מוסדיים ועל בעלי רישיון, מכיוון שתשלום עמלה לבעל רישיון באופן האמור מעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר. החוק קובע כי הציבור מוזמן להביא בפני רשות שוק ההון את עמדתו בנוגע לתגמול העומד בהוראות החוק. לצורך כך, מפורטים מספר עקרונות לדוגמה אשר יכולים לשמש בפני עצמם, או יחד עם עקרונות נוספים, כבסיס למודל תגמול לבעל רישיון. כמו כן, ניתן לציין עקרונות נוספים, כל עוד הם מקיימים את התנאי שלפיו עמלת ההפצה אינה מחושבת בזיקה לדמי הניהול.

"מדובר במהלך מסוכן כשלעצמו ללא קשר לנושא. למה שהמדינה לא תתייעץ עם הציבור מי צריך לשלם את משכורות המנגנון הממשלתי שממומנות מכיסיו? מה הציבור מבין בזה?“, הוסיף סו"ב אורי צפריר. ”יש חוק שהעיקרון בו הוא איסור זיקה בין תגמול הסוכן לדמי הניהול שמשלם המבוטח לגוף המוסדי, אז זה העיקרון היחיד לפיו הממונה צריכה לאשר את המודלים של חברות הביטוח".

להלן העקרונות כבסיס לתגמול הסוכן 1. העמלה משולמת לבעל רישיון ישירות על ידי הלקוח אם כסכום חד פעמי ואם כתשלום חודשי קבוע מחשבונו הפרטי. 2. העמלה נקבעת בהסכם בין בעל הרישיון ללקוח ומשולמת מתוך דמי הניהול שגובה הגוף המוסדי. העמלה מחושבת כשיעור מתוך הצבירה וכשיעור מתוך ההפקדות בלבד והיא נמוכה מהשיעור המרבי הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים אך ללא קשר לגובה דמי הניהול. במסמכי הצירוף יינתן גילוי לעמלת ההפצה והיא תשולם כל זמן שקיים ייפוי כוח לבעל הרישיון. 3. העמלה משולמת לבעל רישיון על ידי גוף מוסדי כשיעור קבוע מסך הצבירה ושיעור קבוע מסך ההפקדות, ובשיעור אחיד מכל הגופים המוסדיים. היא נמוכה מהשיעור המרבי הקבוע בתקנות אך ללא קשר לגובהם של דמי הניהול. 4. עדכון העמלה לבעל רישיון לגבי לקוחות שצירף יהיה בהפחתת העמלה בלבד, לגבי עמלות עתידיות בלבד, לפחות שלוש שנים לאחר הצירוף למוצר הפנסיוני על פי בחינת כלל העסקאות שנעשו בהתאם להסכם בתקופה הנבחנת ולפי קריטריונים אשר אינם מבוססים על דמי הניהול הממוצעים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email