רשות שוק ההון מבהירה: אין להתנות משיכת כספי פיצויים באישור כלשהו מהמעסיק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פניות על עיכוב מצד חברות מנהלות בשחרור כספי פיצויים לעובד, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הבהרה לפיה – זכותו של העמית למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה. מדובר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח 2018, המאפשר לפרט למשוך כספי פיצויים ללא אישור לכך ממעסיקו בתום 4 חודשים מיום העזיבה, אם המעסיק לא העביר התנגדות מנומקת בכתב לעניין משיכה זו.

בהבהרה מצוין כי לפי תיקון 21 בחוק הפיקוח על הגמל, מעסיק רשאי למשוך את כספי הפיצויים של העמית רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מהתנאים: 1. המעסיק הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בתוך ארבעה חודשים מיום סיום העבודה או שיש למעסיק פסק דין הצהרתי מבית הדין לעבודה שהוא זכאי למשוך את הכסף, וזאת בתוך ארבעה חודשים מיום סיום העבודה; 2. העובד הסכים לכך שהמעסיק יקבל את הכסף, בכפוף למסמכים רלוונטיים של המעסיק למסור לחברה המנהלת.

פרסום ההבהרה בא להגן על זכויות העובדים | אילוסטרציה: Shutterstock

ברשות מדגישים כי תכליתו של התיקון היא ליצור ודאות לעניין הליך משיכת הכספים מקופת הגמל. בהתאם לתיקון, אם לא התקיימו התנאים הקבועים בחוק, יהיה העמית זכאי למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל, והחברה המנהלת של הקופה לא תהיה רשאית לעכב את תשלום הכספים בשל טענות הנוגעות לזכאות הכספים.

בהבהרה נכתב כי הפרשנות לפיה רשאיות חברות מנהלות לעכב את תשלום כספי הפיצויים לעמית/שכיר עד להמצאת אישור סיום ההעסקה על ידי מעסיקו, מובילה לתוצאה לפיה בכוח המעסיק למנוע את משיכת כספי הפיצויים על ידי עמית/שכיר רק באמצעות סירוב להעביר לידיו אישור לעניין סיום העסקתו, מבלי שיידרש לעמוד בתנאי שקובע התיקון שכן היא מרוקנת מתוכן את תכליתו של התיקון ליצור ודאות לעניין הליך משיכת הכספים מקופת הגמל ויוצרת תלות בין המעסיק לבין זכותו של העמית למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל שלו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email